Farmaceutka Kathi Schepis: Zastavte covid očkování, které neplní svůj účel a škodí

Ve zkratce...

Farmaceutka Kathi Schepisová vysvětluje vážné problémy s klinickými studiemi covid očkování, a poukazuje na data, která prokazují, že covid očkování je neúčinné a škodlivé.
Facebook
Telegram
VK

Pokud se Vám video pod tímto textem nezobrazuje, klikněte ZDE, nebo zkuste znovu načíst stránku.

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován: 30. listopadu 2021

Přepis:

Vážení diváci a zástupci médií. Jmenuji se Kathi Schepiová. Vystudovala jsem farmacii na ETH v Curychu a více než 10 let jsem pracovala ve švýcarské pobočce globální farmaceutické společnosti. Nejprve v oddělení schvalování léků, pak v lékařském oddělení. Aletheia považuje za důležité komunikovat a jednat vědecky správně a na základě faktů. Na základě této hlavní zásady bychom vám v následujících 30 minutách rádi představili vědeckou aktualizaci obsahu certifikátu Covid. V příštích 10 minutách shrnu aktuální údaje o očkování, první „G” osvědčení. Odkazy na má prohlášení najdete v tiskové zprávě na webových stránkách Aletheie.

Dne 8. července zaslala Aletheia organizaci SwissMedic otevřený dopis, ve kterém ji vyzývá, aby okamžitě pozastavila dočasné povolení k uvedení vakcín Covid na trh, protože jsme po komplexní analýze dospěli k závěru, že tyto vakcíny jsou nebezpečné, neúčinné a zbytečné, a že zjevně nesplňují formální požadavky na dočasné povolení k uvedení na trh. Naše různé dotazy regulačnímu orgánu nebyly doposud zodpovězeny. Vývoj léku obvykle trvá 10 až 15 let. Covid vakcíny byly schváleny na základě údajů za dva měsíce. Základem pro schválení léčivých přípravků, dokonce i vakcíny, která je formálně „léčivým přípravkem”, alespoň ve Švýcarsku, jsou obvykle prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené studie. „Dvojitě zaslepená” znamená, že účastníci studie ani lékaři zapojení do studie nevědí, komu je podáváno verum, například vakcína, a komu placebo. Studie 3. fáze vakcín mRNA Covid byly pouze „zaslepené pro pozorovatele”.

To znamená, že účastníci studie byli informováni o tom, zda patří do skupiny s vakcínou nebo placebem. To přirozeně vede k možnému ovlivnění hlášení příznaků. Interpretuje subjekt, který se cítí bezpečně, protože ví, že dostal vakcínu, příznaky, jako jsou bolesti hlavy nebo končetin, jako vedlejší účinky? Způsobí stejné příznaky, že subjekt v placebové skupině provede nebo si objedná PCR test, protože má podezření, že má covid? Je třeba předpokládat, že tomu tak je. Pokud je záměrně upuštěno od dvojitého zaslepení a pokud jsou takové studie přijímány úřady jako základ pro schválení, je třeba předpokládat, že lékařsko-vědecká etika a blaho populace nemohou být na prvním místě. Ohledně účinnosti: Schválení vakcín Covid bylo celosvětově uděleno na základě tzv. primárního koncového bodu účinnosti, kterým je mírné onemocnění Covid. To je z lékařského, sociálního a epidemiologického hlediska irelevantní, protože triviální příhody, jako je bolest v krku, bolest hlavy nebo horečka, se zaznamenávají v kombinaci s pozitivním PCR testem, a proto se zkoumá pouze to, zda je vakcína snižuje ve srovnání s placebem.

Do jaké míry nám má vakcína pomoci v údajné pandemii, která omezuje pouze drobné události, a to ještě ne v relevantní míře? Další snímek, prosím. V klíčové studii Pfizer/Biontech se mírné covidové onemocnění vyskytlo pouze u 8 z 21 720 účastníků studie ve skupině s vakcínou (0,04 %) a u 162 z 21 728 účastníků studie ve skupině s placebem (0,74 %). U vakcíny Moderna se čísla pohybovala ve srovnatelném rozmezí. V obou registračních studiích mělo tedy pouze asi 1 % účastníků studie mírné covidové onemocnění. Pokud na základě těchto údajů vypočítáme absolutní snížení rizika (ARR), získáme absolutní snížení rizika o 0,7 % u vakcíny Pfizer/Biontech – prosím, nechte snímek zapnutý, je to důležité – a o 1,23 % u vakcíny Moderna. Takto malé hodnoty nejsou v médiích příliš účinné a vyvolávají otázku, jak je vakcína skutečně účinná.

Účinnost se tedy navyšuje pomocí triku, a to pomocí relativního snížení rizika (RRR). V případě vakcíny Pfizer/Biontech je RRR opravdu 95 %, protože ze 170 příhod se ve skupině s placebem formálně zabránilo 162, tj. 95 %. Chráněno však není 95 ze 100 očkovaných osob, ale naopak je nutno očkovat 143 osob, aby se předešlo jedinému lehkému covidovému onemocnění. Jedná se o tzv. „počet potřebný k léčbě” nebo „počet potřebný k očkování” (NNV). Podobně je tomu i v případě použití vakcíny u dospívajících, kde je dokonce proklamována 100% účinnost, protože z celkového počtu 2260 účastníků studie se u 16 osob ve skupině s placebem a 0 osob ve skupině s vakcínou objevilo mírné covidové onemocnění. I při výskytu 1 vs. 0 případů by byla účinnost 100 %. Bez kontextuálních informací proto nelze relativní snížení rizika platně interpretovat.

Právě tyto informace o souvislostech však vlády a média veřejnosti po dobu 20 měsíců zatajovaly. Dosud žádná solidní perspektivní studie neprokázala, že by vakcína snižovala také počet závažných průběhů, hospitalizací nebo úmrtí. Závažné covidové onemocnění bylo studováno pouze jako sekundární cíl účinnosti, což je pro registraci málo relevantní.

Například u těžkého covidového onemocnění se uvádí, že vakcína Pfizer/Biontech má účinnost 66,4 %, protože ve skupině s vakcínou se vyskytl 1 takový případ va ve skupině s placebem 3. Vzhledem k více než 40 000 účastníků studie se však tato čísla pohybují v oblasti statistické náhody, a je neseriózní, nevědecké a zavádějící tvrdit na tomto základě, že vakcína snižuje závažné průběhy. Dne 30. září 2021 bude v renomovaném časopise European Journal of Epidemiology zveřejněna analýza Harvardovy univerzity, která zkoumala údaje z 68 zemí a 2947 správních obvodů v USA. Dochází k závěru, že očkování by mělo být znovu zváženo jako primární opatření ke zmírnění současné situace, protože v zemích s vysokou proočkovaností se nevyskytuje méně nových případů covidu, ale spíše pozitivní trend v opačném směru.

Veřejná média výslekdy nejprve ignorovala, poté je začala relativizovat, protože zpochybňují narativ o „vysoce účinných vakcínách”. Neměla by skutečně účinná vakcína vykazovat jasnou negativní korelaci mezi mírou proočkovanosti a výskytem nových případů? Údaje pravděpodobně potvrzují to, co již naznačily registrační studie: covid vakcíny jsou neúčinné. Pokud jde o bezpečnost, do 30. října bylo v EU zaznamenáno více než 1 milion nežádoucíů účinků z vakcín.

Přibližně třetina z nich má závažné nežádoucí účinky. Téměř 17 000 úmrtí bylo způsobeno očkování. Přibližně 12 000 případů se týkalo nežádoucích účinků u dospívajících starších 12 let. Z nich 38 % bylo závažných. Mezi dospívajícími došlo k 54 úmrtím v souvislosti s očkováním. Americká databáze nežádoucích účinků vakcín (VAERS) v současnosti eviduje 2433 úmrtí nenarozených dětí očkovaných těhotných žen. Studie, na nichž je založeno doporučení očkování těhotných žen, odhalily závažné chyby.

Zatímco sami držitelé rozhodnutí o registraci v současné době doporučují, aby se vakcíny podávaly v těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínosy převažují nad možnými riziky pro matku a plod, ve světě a také ve Švýcarsku jsou vadávána velkorysá doporučení pro očkování. Držitelé rozhodnutí o registraci nebyli schopni na vyžádání poskytnout studie, které by konkrétně prokázaly přínos pro těhotné ženy. Abychom správně zařadili všechna tato čísla zaznamenaných nežádoucích účinků, musíme vzít v úvahu, že bylo prokázáno, že vždy bylo hlášeno méně než 5 % nežádoucích účinků. Jakým koeficientem musíme tyto údaje vynásobit, abychom se přiblížili realitě? O 20? O 50? O 100 nebo možná o mnohem víc?

Další obrázek, prosím. Aktuální údaje ukazují, že Švýcarsko je v hlášení nežádoucích účinků na jednom z posledních míst mezi evropskými zeměmi. Zatímco země jako Dánsko, Holandsko a Švédsko zveřejňují vysokou míru vedlejších účinků, Švýcarsko je až na 17. místě za zeměmi jako Lotyšsko, Itálie, Portugalsko a Francie. Předklinické studie prokázaly, že spike proteiny aktivují koagulační systém. Trombózy, embolie a mrtvice proto patří mezi často zaznamenávané nežádoucí účinky. Pokud dojde ke ztrátě nebo zhoršení vidění, je třeba vždy zvážit možnost trombózy v oku. Mezi další často zaznamenané nežádoucí účinky patří ochrnutí, krvácení a srdeční onemocnění, jako je perikarditida (zánět srdečního vaku) nebo myokarditida (zánět srdečního svalu).

Ty jsou pozorovány s alarmující frekvencí, zejména u dospívajících mužů a mladistvých. V současné době zaznamenané nežádoucí účinky představují krátké časové období. Četnost výskytu střednědobých a dlouhodobých exacerbací virových, nádorových nebo autoimunitních onemocnění spojených s očkováním se teprve ukáže. Dospívající a děti se zdají být celkově náchylnější k nežádoucím účinkům. Protože mají celý život teprve před sebou, mohou ztratit mnohem více než dospělí. Ohledně nutnosti: Dosud žádná přesvědčivá vědecká fakta neukazují na epidemii nebo pandemii během posledních 20 měsíců. V rozporu se zprávami médií a vlády nebyla nemocniční lůžka ani lůžka intenzivní péče v posledních 20 měsících mimořádně obsazena. Nebyla pozorována ani žádná relevantní nadměrná úmrtnost, pokud byla správně vypočtena. Do jaké míry zvýšily terapie pomocí údajně účinných léků nebo dokonce invazivní ventilace úmrtnost pacientů s covidem?

Poznatky, kterými se jejich použití zdůvodňuje, jsou často překvapivě kusé. Takzvané základní charakteristiky často nebyly vyvážené nebo studie financovaly pochybné instituce. K léčbě covidu jsou k dispozici účinné a levné léčebné přípravky, například hydroxychlorochin a ivermektin. Úřady datovou situaci ignorují. Držitelem rozhodnutí o registraci ivermektinu je společnost Merck. Společnost Merck brzy uvede na trh drahý lék „monopiravir” pro léčbu covidu. Podrobnější analýza přínosů a rizik vyvolává otázky. Předklinické údaje naznačují, že monopiravir je mutagenní, tj. může měnit genetický materiál. Společnost Pfizer také plánuje brzy uvést na trh další drahý lék, který by měl minimalizovat závažný průběh covidu. Vážení diváci, covid vakcína je neúčinná, nebezpečná a zbytečná. Ještě zbytečnější a nebezpečnější je přeočkování v pravidelných intervalech, které zvyšuje vedlejší účinky. Dne 2. listopadu byl v časopise British Medical Journal zveřejněn článek, který odhalil závažné nedostatky při provádění klíčové studie vakcíny Pfizer ve studijních centrech v USA.

Tato zjištění zpochybňují nejen integritu samotné studie, ale i její výsledky obecně, a tedy i základ pro udělení souhlasu. Obvykle taková závažná zjištění držitele rozhodnutí o registraci a zdravotnických orgánů vedou k rozsáhlým vyšetřováním a dotyčný lék je stažen z trhu, dokud nejsou k dispozici výsledky. Proč držitelé rozhodnutí o registraci a zdravotnické orgány na celém světě mlčí? Stefan Oelrich, člen představenstva společnosti Bayer, na posledním Světovém zdravotnickém summitu řekl, že pandemie otevřela lidem oči pro inovace a že ještě před dvěma lety by 95 % lidí buněčnou nebo genovou terapii odmítlo. Byla nám genová terapie prodána jako očkování? Úkol naší vlády se zdá být obtížný.

Přesvědčit neočkované, že očkování funguje, aby se nechali očkovat. Zároveň mají být očkovaní lidé přesvědčeni, že očkování přece jen nefunguje, aby se nechali přeočkovat. Doufejme, že si stále více lidí uvědomí zjevné rozpory a bude podle toho jednat. Vážení diváci a zástupci médií, děkuji vám za pozornost a nyní bych ráda předala slovo doktoru Thomasi Binderovi.

Překlad vytvořil neznámý autor

Přepis vytvořil: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů