Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy?

Ve zkratce...

Níže si můžete přečíst reakci Úřadu vlády na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se pandemické smlouvy WHO, Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR), a jaký je postoj Vlády ČR k této problematice. Pod touto odpovědí od Úřadu vlády najdete i naši reakci.
Facebook
Telegram
VK

Níže si můžete přečíst reakci Úřadu vlády na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se pandemické smlouvy WHO, Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR), a jaký je postoj Vlády ČR k této problematice. Pod touto odpovědí od Úřadu vlády najdete i naši reakci.


Odpověď Úřadu vlády v PDF

Úřad vlády České republiky

V Praze 30. listopadu 2023

Čj. 50952/2023-UVCR-4

SA 50952/2023-UVCR

Vážená paní magistro,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel ve dnech 15. a 20. listopadu 2023 Vaše žádosti s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), které jste formulovala následujícím způsobem.

„Světová zdravotnická organizace vydala návrh nových dodatků k Mezinárodním zdravotním předpisům (IHR, International health regulation). Pokud Vláda písemně návrh těchto nových dodatků do 30.11. 2023 neodmítne, budou navrhované dodatky automaticky schváleny. Mezinárodní zdravotní předpisy ( IHR), ani jejich dodatky, nejsou transparentně uveřejněny na stránkách Vlády ČR, ani na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Podle nových dodatků bude WHO řídit jakoukoliv nově vzniklou pandemii a bude všem zemím, které dodatky IHR písemně neodmítly, nařizovat, jak budou postupovat v případě pandemií, (například povinně a plošně očkovat svoje obyvatelstvo). Rády bychom upozornily na ten fakt, že dosud nebyl vyhodnocen postup při řešení tzv. covidové pandemie a tristní dopad vynuceného očkování na zdraví a životy lidí, takže nelze bez diskuse připustit rozhodování WHO v plánování dalších pandemií.

Vnímáme takovou změnu Mezinárodních zdravotních předpisů (International health regulation), která je právně závazná podle mezinárodního práva, jako útok na suverenitu naší země, ale především jako útok na každého obyvatele této země.

Proto Vás žádáme prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, abyste nám poskytli:

  1. text výše zmíněných Mezinárodních zdravotních předpisů (IHR) a jejich nových dodatků v českém jazyce
  2. funkční odkaz na IHR a jejich dodatků v českém jazyce na stránkách vlády ČR
  3. odkazy na zprávy a pořady v hlavním vysílacím čase ve veřejnoprávní České televizi, kde byli občané seznámeni s IHR a jejich novými dodatky, a kde vláda prezentovala svůj postoj k IHR a jejich dodatkům
  4. odkazy na průzkumy, kde se občané vyjádřili k IHR a jejich dodatkům
  5. odkaz na webových stránkách WHO, kde je ČR uvedena jako země, jejíž vláda návrh nových dodatků odmítla, či eventuelně odstoupila od IHR.“

Podle § 2 odst. 1 zákona o informacích je Úřad vlády státním orgánem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Podle § 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mu přísluší plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda. Úřad vlády je tak povinen poskytovat informace o věcech, které měla k dispozici vláda nebo její poradní či pracovní orgány.

Dle § 3 odst. 3 zákona o informacích se informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

V reakci na Vaši žádost Vám sdělujeme, že není v moci povinného subjektu Vám informace, tak jak jsou vymezeny v žádosti, včetně jejich české jazykové verze, poskytnout, neboť text samotné žádosti i její úvod vycházejí z nesprávných a zavádějících informací. Vláda o přijetí uvedené mezinárodní dohody ani o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů nerozhodla a nemůže je proto z uvedeného důvodu ani odmítnout. Na webových stránkách vlády proto nejsou uveřejněny ani dokumenty týkající se Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“). Aktuální návrh dohody a stejně tak všechny dostupné dokumenty jsou uveřejněny na stránkách WHO v anglickém jazyce.

Jak bylo ověřeno v rámci organizační struktury povinného subjektu a rovněž prostřednictvím oficiální tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví, Úřad vlády Vámi vymezenými informacemi nedisponuje a z převážné části ani disponovat nemůže, neboť Mezinárodní dohoda o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemická úmluva, dále jen „mezinárodní dohoda“) a s ní související změna Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005 nebyly dosud schváleny. Proces vyjednávání, který by měl vyústit ve schválení mezinárodní dohody a změnu Mezinárodních zdravotnických předpisů probíhá zcela jiným způsobem, než je předpokládáno v žádosti. Pokud budou vyjednávání pokračovat podle plánu, bude mezinárodní dohoda i změny v Mezinárodních zdravotnických předpisech schváleny Světovým zdravotnickým shromážděním jako hlavním řídícím orgánem WHO v květnu 2024. Potom budou následovat ratifikace v jednotlivých státech.

V této souvislosti Vám dále sdělujeme, že souhlas v rámci WHO na zasedání Světového zdravotnického shromáždění uděluje delegace České republiky, která je vysílána vždy na základě usnesení vlády. V případě, že bude mezinárodní dohoda (a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO) schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem České republiky jako tzv. Prezidentská smlouva. Teprve poté bude Česká republika dohodou zavázána.

Obecně pak lze uvést, že gesci nad úkoly vyplývajícími České republice z členství ve WHO vykonávají primárně Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zahraničních věcí. Prostřednictvím vnitrostátních koordinačních mechanismů mohou být konzultována i další ministerstva a zúčastněné subjekty (např. přímo řízené organizace jednotlivých ministerstev, odborné ústavy apod.), pokud to vyžaduje expertní povaha projednávaných témat.

Závěrem Vám pak sdělujeme, že podrobné a ověřené informace o mezinárodní dohodě i o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005 naleznete na oficiálních webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, které je odpovědné za přípravu pozice České republiky v rámci uvedené problematiky, a to na jejich úvodní straně pod titulkem „Základní informace k Mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemická úmluva) a Mezinárodním zdravotnickým předpisům“, vizte https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-k-mezinarodni-dohode-oprevenci-pandemii-a-pripravenosti-na-ne-tzv-pandemicka-umluva-a-mezinarodnim-zdravotnickympredpisum/.

S pozdravem

XXXXXXXX vedoucí Oddělení právního zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního


Reakce na výše uvedený dopis:

Reakci si můžete stáhnout v PDF

Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1

Telefon: 224 002 111

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Věc: Reakce na Vaši reakci na naši původní žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená Vládo ČR,

navazujeme na Vaši odpověď ze dne 30.listopadu 2023 čj. 50952/2023-UVCR-4 SA 50952/2023-UVCR, kde poukazujete nanesprávné a zavádějící informace“. Domníváme se, že samotný Úřad vlády ČR a jím řízená ministerstva v posledních letech přispívají k šíření nesprávných a zavádějících informací. Je tomu tak i proto, protože se státní správa nechová transparentně, a ani dostatečně v médiích občanům nevysvětluje informace zásadního charakteru. Navíc na stránkách vlády a ministerstev mají být transparentně uveřejněny všechny smlouvy, dohody, předpisy a agendy, obzvláště pak ty, které naši zemi zavazují mezinárodně, a to samozřejmě v českém jazyce před i po jejich schválení. To se bohužel neděje. Nad takovými tématy by měla probíhat ucelená několikadenní odborná, nezávislá, tak i všeobecná diskuse v MSM médiích. Pokud tak vláda a její ministerstva nečiní, občané jsou nuceni si tyto dokumenty a informace k těmto záležitostem sami dohledávat a zjišťovat tak pravý stav věcí.

Proto jsme velmi neradi, když nám jako orgány státní moci cokoliv ve Vašich odpovědích pouze paušálně označíte za „nesprávné a zavádějící informace“ a žádáme Vás, abyste se raději soustředili na podstatu našich dotazů. „Nálepkováním“ se bohužel nikdo nikdy nikam nedostal. Když už se rozhodneme něco na Úřad Vlády napsat, tak to rozhodně nečiníme proto, že snad nemáme co podstatnějšího na práci. A nyní Vám s dovolením objasníme, proč si myslíme, že naše informace nejsou ani nesprávné, a ani zavádějící.

Dovolíme si hned v úvodu podotknout, že z pohledu finančního je WHO financována z podstatné části soukromými finančními prostředky a tím u této polosoukromé organizace vzniká významné riziko ovlivňování a prosazování zcela soukromých zájmů. Tato informace o financování WHO soukromým sektorem je uvedena přímo na webových stránkách WHO:

https://www.who.int/about/frequently-asked-questions

WHO nikdy nebyla založena proto, aby cokoli nařizovala státům, či aby dokonce omezovala lidská práva.

Rozhodně se WHO také nemůže chovat ani jako lékový regulátor, protože k tomu nemá vhodnou strukturu.

V principu nyní najednou probíhá více na sobě zcela nezávislých procesů a podprocesů, a to ještě na několika úrovníchPRVNÍ vyjednává tzv. mezinárodní pandemickou smlouvu, DRUHÝ mění, tedy novelizuje již zavedené mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR).

Právě změna mezinárodních zdravotnických předpisů by mohla WHO posunout do role, která WHO nepřísluší, a jde zejména o změnu nezávazných doporučení na závazné. Takovou roli má snad jen Rada bezpečnosti OSN. V případě WHO je to změna zcela nežádoucí a nebezpečná.

Proto je zapotřebí důsledně sledovat změny dodatků k IHR, které mají být schvalovány jednotlivými zeměmi – a teď pozor – podle našich informací naopak konkludentní formou (tzv. Opt-Out), nikoli ratifikací, jak nám píšete. Ratifikace se týká pouze „pandemické smlouvy“.

To, že WHO vydává návrhy nových dodatků k Mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR, International health regulation) prostřednictvím schvalovacího procesu v rámci WHA, nemění nic na podstatě toho, že se jedná o nové dodatky WHO k IHR, které tak svým obsahem následně automaticky zavazují ČR, a to právě v případě neuplatnění Opt-Out procedury – tj. ve výsledku neodmítnutí IHR dodatků zodpovědným orgánem státní moci.

Pokud tedy něco vychází z nesprávných a zavádějících informací, tak je to podle našeho názoru informace právě od Vás, a to ve smyslu, jak píšete: „Vláda o přijetí uvedené mezinárodní dohody ani o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů nerozhodla a nemůže je proto z uvedeného důvodu ani odmítnout.“

Z toho nám tedy vyplývá, že o konkludentním procesu schvalování (Opt-Out) dodatků k IHR, u kterých ČR běžela 18 ti měsíční (Opt-Out) lhůta – právě pro jejich možné odmítnutí s termínem k 30.11.2023 nevíte.

Jsou tedy podle všeho zřejmě nyní již platné a zavazující pro Českou republiku!

A připomínáme, že se bavíme o dodatcích k IHR schválených orgánem WHA v květnu 2022. Proces, který v odpovědi popisujete, podle nás totiž platí pouze u toho, čemu se dnes říká po všech možných různých již minulých označeních („Pandemic treaty”, „Pandemic Accord” atd.) nyní nově dokument s názvem Proposed negotiating text for pandemic agreement / Navrhovaný text pro vyjednávání pandemické dohody (kdy všichni se o této mezinárodní smlouvě baví jako o „Pandemické smlouvě“) – což je proces, kdy WHO vyjednává s tzv. intergovernmental negotiating body, to jsou šestičlenné týmy – a jedná se o kanceláře WHO, která je má v šesti regionech po celém světě (Amerika, Afrika, Evropa, Asie atd.) a ti jsou rozdílní od té první šestičlenné skupiny lidí pracujících na dodatcích pro mezinárodní zdravotnické předpisy IHR.

A ano, v rámci této konkrétní mezinárodní smlouvy platí proces schvalování tak, jak jej popisujete. Tzn. citujeme:

„…souhlas v rámci WHO na zasedání Světového zdravotnického shromáždění uděluje delegace České republiky, která je vysílána vždy na základě usnesení Vlády. V případě, že bude mezinárodní dohoda (a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO toto tedy neplatí) schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem České republiky jako tzv. Prezidentská smlouva. Teprve poté bude Česká republika touto mezinárodní dohodou zavázána.

K tomuto tématu na Vás můžeme jen opakovaně apelovat, aby při posuzování této mezinárodní dohody bylo přihlédnuto k našemu úvodnímu, třetímu až devátému odstavci tohoto dopisu. Jakékoli přenášení pravomocí a rozhodování na WHO je z našeho pohledu pro občany ČR v současné době nežádoucí a velmi nebezpečné.

Tyto dva procesy tedy, dá se říci, běží nezávisle a paralelně. K nutné ratifikaci dochází jen u mezinárodní smlouvy. Dodatky jsou schvalovány konkludentně (Opt. – Out).

Nerozporujeme, a máte pravdu, že další dodatky k IHR budou pravděpodobně projednávány v květnu 2024 a pokud je WHA schválí, pak opět poběží ČR lhůta pro jejich možné (Opt-Out) odmítnutí. Tato lhůta již však bude nově pouze 10 měsíční. Proč? Protože jste zřejmě současné WHA již schválené dodatky k IHR v květnu 2022, které tuto změnu zavádí jednoduše k 30.11.2023 neodmítli.

PODPROCESY: Upozorňujeme tak, že orgánem WHA již byly projednány a schváleny minulé dodatky, a to jak dodatky z května 2022, tak možná i dodatky z května 2023. U dodatků z května 2022 byla stanovená Opt-out 18 měsíční lhůta a ta již exspirovala, u dodatků z května 2023 a 2024 bude lhůta jen 10 ti měsíční.

Nyní uvádíme příklady zemí, které možnosti odmítnutí dodatků k IHR k termínu

30.11.2023 využily:

Mexiko tento měsíc ve stanovené lhůtě odmítlo dodatky k IHR schválené WHA v květnu 2022:

Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Předseda sněmovního výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost na Filipínách spolu s dalšími poslanci tento měsíc ve stanovené lhůtě odmítli dodatky k IHR schválené WHA v květnu 2022, kdy dodatky považují za hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost, protože porušují zavedené protokoly o veřejném zdraví a poškozují základní demokratické zásady. Formální oznámení musí také přijít ještě z kanceláře prezidenta / ministerstva zahraničních věcí. Rezoluce Sněmovny reprezentantů č. 1490 a dopis WHO vydaný na Hlavičkový papír HOR (Sněmovny Reprezentantů) však tento problém prosazují a filipínský Prezident tak bude muset v dané věci zaujmout své stanovisko.

Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že jeho Vláda nepodepíše Pandemickou smlouvu WHO a poslanci SMER-u nebudou v parlamentu ratifikovat Pandemickou smlouvu s WHO, protože je to projekt nenasytných farmaceutických firem.

Ministryně zdravotnictví Slovenska promlouvala k občanům slovy: „Přátelé, dnes jsem informovala generálního ředitele WHO o tom, že jsem jménem Slovenské republiky odmítla dodatky mezinárodních zdravotnických předpisů, schválených v květnu 2022.“ https://www.hlavnespravy.sk/ministerka-zdravotnictva-dolinkova-vyslala-jasnysignaldowho/3334406

11 poslanců estonského Parlamentu napsalo dopis Světové zdravotnické organizaci (WHO), ve kterém odmítli navrhovanou mezinárodní dohodu o připravenosti na pandemii a reakci na ni – známou také jako „Pandemická smlouva“ nebo „Pandemická dohoda“. V dopise rovněž odmítají změny Mezinárodních zdravotních předpisů (2005) („IHR“).

Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

No, a aby toho nebylo málo, máme tady TŘETÍ proces, kdy se WHO 22.listopadu pokusila “propašovat” obdobné, akorát v rámci agendy tzv. přístupu „jednoho zdraví“ (One Health) a to do závazných dodatků ke smlouvě s EU. Vyplývá to z dodatku 70. Podle nás, si tohoto málokdo všimne, a rozhodně by nemělo dojít ke schválení těchto dokumentů, které je plánováno již na 12.12.2023!

Úřad vlády ČR jako DEZINFORMÁTOR? Jak je to s WHO procesy? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_EN.html

Dotaz: Zasadíte se o širokou diskusi napříč členskými státy a zamezíte tak WHO schválení jimi podsunutého přístupu agendy “One Health”?

Jediné, co můžeme dělat, je sledovat prohlášení politiků a odborníků na dané téma ve světě, a ptát se Vás jako jedné z nejvyšších autorit, a ověřovat si, zda aktuální nečinnost státní správy v dané věci, a totální mediální dezinformace je řízený záměr, či šlo jen o opomenutí?

A další zásadní dotaz: Je ČR nyní vázána dodatky k IHR, schválenými v rámci WHA z května 2022 v rámci de-facto již nyní s ČR uzavřeného a tzv. konkludentně schváleného obsahu, a to právě dnem vypršení námi avizované 18-ti měsíční lhůty, tj. dnem 30.11.2023, na kterou jsme Vás v předchozí žádosti upozorňovali?

Z Vaší odpovědi ze dne 30.11.2023 usuzujeme, že bohužel ano.

V souvislosti s výše uvedenými procesy Vás také upozorňujeme na fakt, že WHO je součástí OSN.

Upozorňujeme Vás tedy na ČTVRTÝ proces, a to ten, že Valné shromáždění OSN (nikoli WHO) letos přijalo politickou deklaraci o připravenosti a reakci na prevenci pandemie, která prý zdůraznila jejich závazek čelit společným hrozbám se sdílenou odpovědí (na takovou hrozbu).

Proto prý členské státy WHO vyjednávají o nové dohodě o pandemii a o změnách mezinárodních zdravotnických předpisů, aby posílily právní rámec WHO pro globální reakci na pandemie, sděluje sám Tedros.

Dotaz: Vyjednávají členské státy s WHO, anebo jsou členské státy WHO samotnou WHO (tedy Tedrosem) pouze vtaženy do vyjednávání těchto procesů “pro naše společné dobro”?!

A u toho se prý nemůžeme zastavit, říká Tedros. A podle Tedrose tak musíme dokončit národní ratifikaci a odpovědnou implementaci v zájmu budoucích generací. Protože podle Tedrose není otázkou, jestli pandemie přijde, ale je jen otázkou, kdy přijde.

Za nás cítíme, že je tlak na schválení těchto dokumentů jak ze strany WHO, tak ze strany OSN enormní, neadekvátní a ohrožující.

Proto Vám velmi důrazně navrhujeme zvážit naše okamžité vystoupení z WHO.

Vystoupení z OSN nedoporučujeme, ačkoli zásadní změny přístupu k této organizaci jsou na místě a také zvážení vypovězení určitých nebezpečných smluv/úmluv/agend apod., kterými je nyní Česká republika vázána.

Vzhledem k výše uvedenému, Vás také upozorňujeme na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, která říká, že „Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a právech.“ Věříme, že na to dohlédnete jak v rámci vládních a ministerských vyjednávání s OSN a WHO, ale budete na to také apelovat při jednání s WHO, ve kterém členské státy zastupuje Evropská Komise.

Snahy WHO pod rouškou péče o veřejné zdraví, se totiž snaží naše základní práva a svobody a národní suverenitu pouze omezit.

Dále reagujeme na část Vaší odpovědi: „Aktuální návrh dohody a stejně tak všechny dostupné dokumenty jsou uveřejněny na stránkách WHO v anglickém jazyce“.

Občané České republiky mají právo na české znění výše zmíněných dokumentů na webových stránkách vlády. Není možné občany ČR odkazovat na stránky polosoukromé WHO v anglickém jazyce.

Dále poukazujeme na fakt, že zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zavazuje povinný subjekt k poskytnutí žádané informace. Tento zákon není o poskytnutí odpovědi, či polemizování o nesprávnosti textu žádosti. Pokud povinný subjekt, v tomto případě Úřad vlády ČR, jasně vyjmenované informace neposkytne, nedodržuje zákony tohoto státu a dává tak občanům najevo, že právní stát České republiky neexistuje.

Proto Vás žádáme prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, abyste nám poskytli:

  1. text výše zmíněných Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) a jejich nových dodatků v českém jazyce.
  2. funkční odkaz na Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR) a jejich dodatky v českém jazyce na webových stránkách vlády ČR.
  3. informaci, proč ČR směrem k WHO tyto nové dodatky k Mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR) k 30.11.2023 neodmítla, a kdo je za to zodpovědný
  4. text Mezinárodní dohody o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemické úmluvy) v českém jazyce.
  5. funkční odkaz na Mezinárodní dohodu o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemickou úmluvu) na stránkách vlády v českém jazyce.

Výše uvedené informace nám zašlete, prosím, na výše uvedenou doručovací adresu, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.

Za Iniciativu: Kulový Blesk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů