WHO přiznává: Nejsou přímé důkazy, že roušky brání šíření virových infekcí

Ve zkratce...

V tomto vyčerpávajícím článku od dr. Mercoly se dozvíme, že nehledě na to, co nám říkají média a vlády, nošení roušek neposkytuje ochranu před šířením virů.
Facebook
Telegram
VK

SHRNUTÍ

 • Podle posudku Světové zdravotnické organizace z 5. června 2020 týkající se používání roušek neexistují přímé důkazy, že plošné užívání roušek u zdravých lidí je efektivním řešením proti šíření respiračních nemocí.
 • I když roušky nezabraňují šíření virových infekcí, WHO stále prosazuje plošné používání roušek a cituje výhody jako menší stigmatizace lidí, kteří se starají o pacienty s covidem-19 v neklinickém prostředí; vyvolání pocitu v lidech, že dělají něco, aby pomohli; a jako připomínka pro lidi, dodržovat ostatní nařízení, a ekonomické výhody pro lidi, kteří umí šít domácí roušky.
 • Navzdory skutečnosti, že látkové roušky jsou mnohem méně efektivní v blokování potenciálně infekčních respiračních kapiček, WHO doporučuje, aby nakažení lidé nosili látkové roušky v komunitním prostředí.
 • Posudek, který byl publikovaný v magazínu Emerging Infection Diseases od centra CDC zjistil, že roušky nechrání lidi před chřipkou v nezdravotních prostředích.
 • Škody a rizika nošení roušek zahrnují zdravotní důsledky spojené se špatnou kvalitou vzduchu a toxickými složkami v rouškách; samoznečištění způsobené manipulací rouškou kontaminovanými dlaněmi; obecné nepohodlí; poškození obličejové pokožky; dráždivý zánět kůže nebo zhoršené akné, a falešný pocit bezpečí, který může snížit dodržování ostatních preventivních opatření jako hygiena rukou.

Podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, život se v nejbližší době do starého normálu nevrátí. Kromě toho se věci jen zhorší, pokud se lidé nebudou řídit zdravotním doporučením jako je nošení roušek a udržování společenských rozestupů. Tohle chmurné oznámení přišlo 13. července 2020 na tiskové konferenci.


Tohle přišlo navzdory skutečnosti, že posudek. samotné Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně nošení roušek z 5. června 2020 tvrdí, že neexistují přímé důkazy, že plošné užívání roušek zdravými lidmi je efektivní řešení proti respiračním onemocnění.


A navíc lidé jsou nuceni, aby používali látkové roušky nebo šátky (údajně k zabránění nedostatků roušek mezi zdravotníky), které vůbec neodpovídají žádným standardům kvality, a podle těch mála dostupných vědeckých důkazů poskytují asi jen polovinu ochrany v porovnání s chirurgickou rouškou.

Žádné přímé důkazy podporující plošné užívání roušek

SARS-CoV-2 je beta-koronavirus s průměrem mezi 60 nanometry (nm) a 140 nm neboli 0,06 – 0,14 mikrony (mikrometry). To je asi poloviční velikost většiny virů, které obvykle měří mezi 0,02 mikrony až 0,3 mikrony.


Sliny nebo kapičky z dýchání obsahující virus, které člověk vylučuje při mluvení nebo kašli, měří kolem 5 a 10 mikrony, a tyto kapičky jsou chirurgické roušky a respirátory schopné blokovat.


Například N95 roušky dokážou filtrovat částice o velikosti 0,3 mikronů, takže mohou zabránit úniku většiny respiračních kapiček. Každopádně nedokážou blokovat viry šířené ve formě aerosolu, které jsou v samotném vzduchu. Kromě toho spousta N95 roušek pouze chrání uživatele, jelikož mají vydechující porty, která vám umožňují vydechovat nefiltrovaný vzduch.


Laboratorní testy ukázaly, že 3M chirurgické roušky dokážou zablokovat až 75 % částic měřících mezi 0,02 mikrony až 1 mikronem, zatímco látkové roušky blokují mezi 30 % a 60 % respiračních částic této velikosti. Jak je uvedeno ve zprávě od WHO:

„Meta-analýzy v systematických literárních posudcích zjistily, že používání N95 respirátorů v porovnání s lékařskými rouškami není spojeno s žádným statisticky významným nižším rizikem klinického respiračního onemocnění nebo laboratorně potvrzené chřipky nebo virových infekcí…

Na základě omezených dostupných důkazů není používání látkových roušek jako alternativy lékařských roušek považováno za vhodnou ochranu pro zdravotníky.

V současnosti neexistují přímé důkazy (ze studií covidu-19 a zdravých lidí v komunitě) o efektivitě plošného užívání roušek zdravými lidmi ve společnosti k zabránění šíření infekce respiračními viry, včetně covidu-19.”


Je zajímavé, že zatímco látkové roušky a šátky jsou mnohem méně efektivní v blokování respiračních kapiček, WHO doporučuje, že látkové nebo nelékařské roušky „by měly být považovány pouze pro kontrolu zdroje (nošeny nakaženými lidmi) v komunitním prostředí a ne pro prevenci.

Posudek z CDC také nenašel důkazy o užitečnosti roušek

Posudek publikovaný v magazínu Emerging Infectious Diseases z května 2020 – což je magazín, který vlastní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) – také přezkoumal „důkazy týkající se efektivity ochranných opatření pro nezdravotnický personál… v nezdravotním prostředí,” a také nenašel žádné důkazy o výhodách roušek:

„I když mechanistické studie podporují potenciální efekt dodržování hygieny rukou nebo nošení roušek, důkazy ze 14 znáhodněných kontrolovaných pokusů těchto opatření nepodporují skutečnost, že by nošení roušek a hygiena rukou měla nějaký významný efekt na šíření laboratorně potvrzené chřipky.”

Strany 970-972 posudku zahrnují následující citace:

„V našem systematickém posudku jsme identifikovali 10 ZKP (znáhodněných kontrolovaných pokusů), které přišly s odhady efektivity nošení roušek za účelem zamezení šíření laboratorně potvrzených infekcí viru chřipky v komunitě, z literatury publikované během 1946 – 27.7. 2018. Ve společné analýze jsme nenašli žádné významné snížení šíření chřipky v důsledku užívání roušek….

Jednorázové lékařské roušky (také známé jako chirurgické roušky) jsou plandavé nástroje, které byly navrženy k tomu, aby je nosili zdravotníci k ochraně před nahodilou kontaminací zranění pacienta, a k ochraně uživatele před cákanci tělesných tekutin…

Jsou omezené důkazy pro jejich efektivitu v zabránění šíření viru chřipky, jak když je nosí nakažené osoby za účelem kontroly zdroje, nebo když je nosí nenakažené osoby ke snížení dosahu.

Náš systematický posudek nenašel žádný významný efekt roušek na šíření laboratorně potvrzené chřipky… v tomto posudku jsme nenašli žádné důkazy, které by podpořily ochranný efekt osobních ochranných opatřeních nebo environmentálních opatřeních v omezení šíření chřipky.”

Tyto chyby podkopávají ochranu, kterou roušky mohou poskytnout


Pokud a když budete používat roušku, musíte se řídit správnými protokoly, nebo jinak neutralizujete tu malou ochranu, kterou nabízí před potenciálně nakažlivými respiračními kapičkami. Jak je uvedeno ve zprávě WHO, v souvislosti s užíváním chirurgické roušky se musíte řídit následujícím:

 • Roušku vyměnit, když je vlhká, zašpiněná nebo poškozená
 • Roušky se nedotýkat. Z žádného důvodu si ji na obličeji neupravujte. „Pokud se tak stane, roušku byste měli opatrně odstranit a nahradit ji; a umýt si ruce.”
 • Po kontaktu s jakýmkoliv pacientem roušku vyhodit nebo vyměnit v rámci prevence prevence před dalšími patogeny.

Tato zpráva také poukazuje na to, že „Zaměstnanci, kteří nepracují v klinickém prostředí, nemusí při rutinních aktivitách (např. administrativní pracovníci) chirurgickou roušku používat.” Pokud administrativní nemocniční pracovníci nemusí nosit roušky, proč by je museli nosit zdraví jedinci, když jsou v pohybu, zejména ve venkovních oblastech?


Browardský okrsek na Floridě zašel už tak daleko, že zavedl nouzové nařízení povinného nošení roušek uvnitř vlastního domu. Ale proč, pokud se nedoporučuje nošení roušek ani administrativním nemocničním zdravotníkům v práci?


Je pravděpodobné, že roušky nejsou ve všech okolnostech úplně zbytečné. Nicméně literatura důrazně tvrdí, že užitečnost roušek závisí na významném počtu faktorů – typu, jak člověku sedne, délce užívání, účelu a okolnostech – což je v podstatě nemožné začlenit do nařízení plošného nošení roušek.


Věda, na rozdíl od nevzdělaných otřepaných frází, kterými jsme bombardováni, NEPROKÁZALA, že plošné užívání roušek je efektivním řešením pro omezení šíření viru, a namísto toho poskytuje významné důvody, proč k takovému nařízení přistupovat se skepticismem.


Výhody nošení roušek nezahrnuje kontrolu infekcí


Navzdory nedostatku vědeckých důkazů prokazující, že roušky vůbec nějak brání šíření virových infekcí, Světová zdravotnická organizace stále podporuje plošné nošení roušek. Nicméně jejich uvedené „potenciální výhody” méně souvisí se zdravím a více souvisí s tím, aby se lidé naučili se podvolit. Podle WHO mezi potenciální výhody nošení roušek patří:

 • „Snížená potenciální stigmatizace jedinců, co nosí roušku k zabránění nakažení ostatních, nebo těch lidí, co pečují o pacienty s covidem-19 v neklinickém prostředí.”— jinými slovy bychom všichni měli nosit roušky, aby se lidé, co pečují o pacienty s covidem-19, cítili více přijímáni, jakoby to byl ve skutečnosti velký problém.
 • „Vyvolat v lidech pocit, že mohou hrát roli v zabránění šíření viru.” – tj. roušky, zatímco poskytují falešný pocit bezpečí, vyvolávají v lidech pocit, že „nějakým způsobem pomáhají”. Jinými slovy, lidé se tak cítí poctiví a „dobří”.
 • „Jako připomínka pro lidi, aby dodržovali ostatní nařízení.” – jinými slovy, nošení roušek je znak celkové poslušnosti.„Potenciální společenské a ekonomické výhody.” – tohle je asi nejabsurdnější strojený důvod ze všech. WHO píše:

„Pobízení lidí, aby si vyráběli vlastní látkové roušky, může podpořit individuální podnikavost a začlenění komunity… Tvorba nechirurgických roušek může poskytnout zdroj příjmu pro ty, kteří jsou schopni roušky vyrábět v rámci svých komunit. Látkové roušky mohou být také formou kulturního projevu, podporující obecné přijetí ochranných opatření.”

Potenciální škody a rizika nošení roušek

WHO také uvádí řadu potenciálních škod a rizik spojených s nošením roušek, které „by se měly vzít v úvahu při zavádění tohoto nařízení cíleného a kontinuálního nošení roušek.” Mezi ně patří:

 • Samoznečištění v důsledku manipulace s rouškou kontaminovanými dlaněmi nebo nevyměnění roušky, když je vlhká, zašpiněná nebo poškozená
 • Obecné nepohodlí, stejně jako poškození obličejové pokožky, dráždivý zánět kůže nebo zhoršení akné
 • Falešný pocit bezpečí, který může snížit dodržování ostatních dobře uznávaných preventivních opatření jako je hygiena rukou
 • Nevýhody nebo potíže s jejich nošení u specificky zranitelných lidí jako jsou ti s duševními poruchami, vývojovými poruchami, hluchých nebo nedoslýchavých lidí, a dětí
 • Potíže nošení roušek v horkých a vlhkých prostředích

Kromě těchto důvodů někteří lidé názorně ukázali, že roušky mohou rychle způsobit nahromadění toxického oxidu uhličitého, který může mít zřetelně škodlivý vliv na zdraví.


V jednom videu se učitel vědy pokusil vyhnout cenzuře YouTube tím, že říkal, že děti by měly nosit roušky do školy – zatímco držel cedule, na kterých měl napsaný text informující diváky, že tuto taktiku používá k tomu, aby se vyhnul cenzuře, a aby věnovali pozornost výsledkům měření hladin oxidu uhličitého, které ukazují, že hladiny oxidu uhličitého za rouškou se dostávají nad 10 000 částí na milion (ppm) po pouhých 10 nádeších.


Poté, co video mělo několik set tisíc zhlédnutí, bylo odstraněno za „porušení zásad komunity YouTube.”
Del Bigtree z kanálu The Highwire provedl identickou ukázku (viz video níže). S rouškou typu N95 se hladina oxidu uhličitého vyšplhala nad 8480 ppm během pár sekund. OSHA (Agentura pro bezpečí a zdraví zaměstnanců) varuje, že hladina nad 5000 ppm „může způsobit toxicitu nebo nedostatek kyslíku.”


Hladiny mezi 2000 – 5000 ppm jsou spojené s bolestmi hlavy, ospalostí, nízkou koncentrací, ztrátou pozornosti, zvýšeným srdečním tepem a mírnou žaludeční nevolností. Maximální dovolený denní limit je 5000 ppm.


Při nošení standardní chirurgické roušky se hladiny oxidu uhličitého znovu vyšplhaly nad 8000 ppm, i když to trvalo déle. Co je šokující, nošení šátku vedlo k nahromadění oxidu uhličitého blízko nosu a úst přesahující hladinu 8000 ppm.


Dokonce nošení průhledného plastového štítu (bez roušky) vedlo k hladinám oxidu uhličitého v rozmezí 1500 ppm, což je spojené s ospalostí a špatnou kvalitou vzduchu. Video v této sekci článku také poukazuje na mnohé potenciální škody a rizika nošení roušek.


Toxické složky, které mohou zhoršit dýchací problémy, jsou dalším potenciálním hazardem určitých roušek. Například chirurgické roušky jsou vyráběny z plastu jako polypropylen, což je známý spouštěč astmatu.


Studie z roku 2018 „Hypoxie snižuje expresi proteinu S” také popisuje, jak hypoxie (nízká koncentrace kyslíku) zvyšuje vaše riziko krevních sraženin tím, že snižuje hladinu proteinu S, což je přirozený protisrážlivý prostředek. Nošení roušky, zejména po dlouhou dobu, může snížit vaši koncentraci kyslíku, a vzhledem k tomu, že covid-19 je spojen s abnormální srážlivostí krve, vyvolání hypoxie by bylo nerozumné.

Odpad z OOP se stává environmentálním hazardem


V neposlední řadě environmentalisté nyní varují, že osobní ochranné prostředky (OOP) jako jsou chirurgické roušky se mohou stát devastujícím environmentálním problémem. Jak píše The Guardian z 8. června 2020:

 • „Francouzská nezisková organizace Opération Mer Propre, jejíž aktivity zahrnují pravidelný sběr odpadu podél Côte d’Azur, začala koncem minulého měsíce varovat.
 • Potápěči našli to, co Joffrey Peltier z této organizace popsal jako „Covid opad” — desítky rukavic, roušek a lahví dezinfekce pod vlnami Středozemního moře, smíchanými s obvyklým odpadem jednorázových šálků a hliníkových plechovek… ‘Pokud se s tím nic neudělá, máme tu další problém se znečištěním,” uvedl Peltier.
 • Jen Francie samotná objednala dvě miliardy jednorázových roušek, řekl Laurent Lombard z Opération Mer Propre. ’S vědomím toho brzy budeme riskovat, že ve Středozemí budeme mít více roušek než medúz,’napsal na sociální média společně s videem z ponoru ukazující roušky spojené s řasami a zašpiněné rukavice v moři nedaleko města Antibes.
 • Organizace doufá, že tyto fotky přimějí lidi, aby začali používat znovu použitelné roušky a vymění latexové rukavice za častější mytí rukou. ‘Se všemi možnými alternativami používání plastu není řešení pro ochranu před covidem. To je ten vzkaz,’ řekl Peltier.”


Zvažte klidnou občanskou neposlušnost


Většina lidí je bombardovaná mainstreamovou propagandou, která vás chce přesvědčit, že roušky jsou nezbytné k zabránění šíření covidu-19. Je tedy naprosto pochopitelné, že byste chtěli, aby všichni nosili roušky, protože jste přesvědčení, že zachrání životy.


Nicméně pokud pozorně zhodnotíte důkazy, nezávisle na tom, co vám říkají mainstreamová média, je pravděpodobné, že dojdete k závěru, že tohle doporučení nemá nic společného s omezením šíření viru, ale spíše s indoktrinací lidí, aby se podvolili.


Většina námitek proti nařízení nošení roušek nesouvisí ani tak s rouškami, ale s nařízením, a dobře doložené důsledky nošení roušek jako je nedostatek kyslíku by měly kohokoliv přinutit se zamyslet, když zvažuje právní nařízení nošení roušek na veřejnosti. Už tak vidíme, že většina lidí nosí roušky na veřejnosti nehledě na nařízení. Je ale naprosto nezodpovědné a neetické, aby vlády tohle někomu nařizovaly.

Zdroje:
WHO.int Advice on the Use of Masks in the Context of COVID-19
StatPearls July 4, 2020, Etiology
SPhosp.org N95s — Sufficient Protection for COVID-19? (PDF)
WHO.int Transmission of SARS-CoV-2, Contact and Droplet Transmission
MedRxiv April 24, 2020 DOI: 10.1101/2020.04.17.20069567 (PDF)
Emerging Infectious Diseases May 2020; 26(5)
Broward County Administrator Emergency Order 20-22 (PDF)
Ontario Lung Association, Known Asthma Triggers (PDF)
Blood July 26, 2018; 132(4): 452-455
Renegade Tribune July 26, 2020
The Guardian June 8, 2020
Pew Research June 23, 2020

Zdroj článku/Source

Autor: Dr. Mercola

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

 1. Tak tohle je hodně jednostranný pohled na věc. Někdo se snaží obhájit to, proč sám nechce roušku nosit a trochu překrucuje něco, co řekla WHO už před nějakým časem.

  Na základě této studie požívání roušek učinné je.

  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

  Nemocný člověk díky ní drasticky sníží pravdepodobnost přenosu na ostatní. Když kýchne jen malé procento viru se dostane za roušku a už vůbec ne na metry daleko, jako je to v případě nepoužití roušek.

  Pak je tady spousta borců, kteří tvrdí „proč bych to měl nosit, když nejsem nemocný“. V inkubační době ale nikdo neví, že je zrovna nemocný, tak prosím přestaňte dělat hrdiny a mějte odpovědný přístup.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů