Tvořivá společnost (Creative Society) a AllatRa: Cesta, nebo slepá ulička?

Ve zkratce...

Tvořivá společnost a AllatRa – vzbuzují pozornost na sociálních sítích po celém světě. Jaké hodnoty ve skutečnosti zastávají a jaké otazníky se kolem jejich hnutí objevují? Více v podrobném rozboru od Jana Marka, kterému děkuji a se svolením publikuji.
Facebook
Telegram
VK

Děkuji Janu Markovi za vytvoření tohoto rozboru a s jeho svolením zde publikuji. Rozbor si můžete stáhnout i v PDF.

Článek:

Tvořivá společnost Creative Society.com a AllatRa AllatRa.org – vzbuzují pozornost na sociálních sítích po celém světě. Na svém webu uvádějí že „Účastníci projektu ‚Tvořivá společnost‘ jsou představitelé široké veřejnosti, která usiluje o zavedení 8 osnov Tvořivé společnosti ve všech zemích světa v zájmu lidí.“

Jedná se o realistické a prakticky uskutečnitelné řešení? Nebo je to jen pouhopouhá fikce? Anebo jsou za vším dokonce nějaké postranní úmysly? Přečtěte si rozbor, v němž je maximálně citováno přímo z materiálů Tvořivé společnosti a hnutí AllatRa.

V rozboru se mj. zaměříme na tyto náměty:

 • Co je 8 osnov Tvořivé společnosti a co jsou 3 etapy budování?
 • Kdo má v Tvořivé společnosti „právo být člověkem“ a právo na „statut člověka“? Kdo bude o „statutu člověka“ rozhodovat?
 • Kdo je zde „Imám Mahdí“ (z islámu), „Utěšitel“ (z křesťanství), „Maitréja“ (z buddhismu) a „Mošija“ (z judaismu)?
 • Proč Tvořivá společnost popisuje islám jako náboženství lásky?
 • Jak Tvořivá společnost hodlá vyrábět zlato?
 • Jak Tvořivá společnost plánuje využívat transhumanismus?
 • Jak chce Tvořivá společnost využívat viry jako žádanou komoditu a ekologicky produkovat sendviče z odpadu?
 • Co Tvořivá společnost uvádí o meziplanetárním přemisťování?
 • Jaký náhled má Tvořivá společnost na COVID a na roušky?

Tvořivá společnost coby organizace pod hnutím AllatRa?

Tvořivá společnost vystupuje jako spletitá organizace, která má celou řadu partnerů. Primární jsou evidentně AllatRa.orgAllatra TV, přestože nejsou nikde v seznamu partnerů uváděny na prvním místě. Zadáme-li odkaz allatraunites.com, budeme automaticky přesměrováni na web creativesociety.com.

Eva Hronová, koordinátorka Mezinárodního společenského hnutí AllatRa také ukazuje na propojení AllatRa a Tvořivé společnosti:

„Jsme dobrovolníci, mimo politiku a náboženství a náš cíl je vytvoření Tvořivé společnosti.“ Zdroj: dingir.cz.

Ve stejném duchu se vyjadřuje i web allatra.org:

„Aktivní účastníci mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ realizují významné mezinárodní iniciativy s cílem vytvořit podmínky pro formování Tvořivé společnosti osvobozené od systému založeného na konzumním způsobu uvažování.“ Zdroj: allatra.org.

I. M. Danilov – Mahdí, Utěšitel, Maitréja, Mošija

Na jméno I. M. Danilov narazíme velmi rychle. Danilov provozuje od roku 1990 kliniku vertebrovitologie v Makejevce, v Doněcké oblasti. Danilov je autorem knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta, kterou v češtině vydalo nakladatelství Ibis. Stejné nakladatelství vydává knihu AllatRa, registrovalo si doménu Allatra.cz a na svém webu propaguje Tvořivou společnost.

Týž Igor Michajlovič Danilov je zároveň vůdčí osobnost a „guru“ Tvořivé společnosti i hnutí AllatRa, jak se dozvídáme v článku What is AllatRa? Who is Imam Mahdi? (Co je AllatRa?, Kdo je Imám Mahdi?). V textu a ve videu je nám sdělováno, jakou roli zde hraje „Všemohoucí Alláh“ a jak Imám Mahdí (I. M. Danilov) „ukáže lidem přímou cestu k Alláhovi“. Zde jsou citace:

„The next deep question … is revealed in the program about the presence of Imam Mahdi in the world. After all, the one whose arrival in Islam is expected under the epithet „Imam Mahdi“, in Christianity under the epithet „Comforter“, in Buddhism — „Maitreya“, in Judaism — „Moshiah“, he is already present in the world today, and his worldly name is Igor Mikhailovich Danilov.“

„The Imam Mahdi … is the one who gave this knowledge, or rather, through whom the Almighty Allah gave this knowledge to the prophets. And he has come today as a judge to give a verdict on how humanity has learned these lessons that the teachers of the prophets have brought.“

„At various times, Holy men spoke about who Imam Mahdi is and about his coming in the last times: that he will not differ from ordinary people, but divine Love will radiate from them; that he will not bring a new religion, but will reveal the essence of all beliefs, will be a friend and adviser, and he will show people the direct path to Allah! „O Muslims, know that the one whose birth is hidden from you is your master, he is the MAHDI.“

V češtině:

„Další hluboká otázka … je v programu odhalena o přítomnosti Imáma Mahdího ve světě. Vždyť ten, jehož příchod se v islámu očekává pod přídomkem „Imám Mahdí“, v křesťanství pod přídomkem „Utěšitel“, v buddhismu – „Maitréja“, v judaismu – „Mošija“, je již dnes přítomen ve světě a jeho světské jméno je Igor Michajlovič Danilov.“

„Imám Mahdí … je ten, kdo dal toto poznání, nebo spíše ten, skrze něhož dal Všemohoucí Alláh toto poznání prorokům. A on dnes přišel jako soudce, aby vynesl rozsudek o tom, jak si lidstvo osvojilo tato ponaučení, která přinesli učitelé proroků.“

„Svatí muži v různých dobách hovořili o tom, kdo je Imám Mahdí a o jeho příchodu v posledních časech: že se nebude lišit od obyčejných lidí, ale bude z něj vyzařovat božská Láska; že nepřinese nové náboženství, ale odhalí podstatu všech vyznání, bude přítelem a rádcem a ukáže lidem přímou cestu k Alláhovi! „Ó muslimové, vězte, že ten, jehož zrození je vám skryto, je vaším pánem, je to MAHDÍ.“

Zadáme-li na webu creativesociety.com dotaz na jméno „Danilov“, obdržíme desítky výsledků. To jen potvrzuje, jaké zásadní postavení má I. M. Danilov v Tvořivé společnosti.

8 osnov Tvořivé společnosti a 3 etapy budování

Tvořivá společnost prosazuje 8 osnov Tvořivé společnosti. Níže jsou body uvedeny ve zkrácené podobě:

 1. Život člověka: Život Člověka je nejvyšší hodnotou…
 2. Svoboda člověka: Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní…
 3. Bezpečnost člověka Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka! …
 4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny: Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti…
 5. Tvořivá ideologie: Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku…
 6. Rozvoj osobnosti Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci…
 7. Spravedlnost a rovnost Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi…
 8. Samospráva společnosti Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku…

3 etapy vybudování Tvořivé společnosti

Na stejné webové stránce jsou zároveň představeny 3 etapy vybudování Tvořivé společnosti. Body jsou uvedeny ve zkrácené podobě:

 1. Etapa informování. To je informování lidstva o Tvořivé společnosti…
 2. Etapa politická. Vytvoření politických stran „Tvořivá společnost“ s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých zemích…
 3. Celosvětové referendum. Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako jediného přijatelného a nezbytného formátu pro přežití lidstva.

Další informace jsou v knihách na webu Allatra.Tv.

Patrně naprosto zásadní je velmi objemná Kniha AllatRa – životní encyklopedie prapůvodních duchovních znalostí o světě, společnosti a člověku. Odpovědi připisované v této knize osobě Rigdena mohou ve skutečnosti pocházet od samotného I. M. Danilova. Indiciemi je údajně stejný způsob vyjadřování v těchto odpovědích a v živém projevu I. M. Danilova.

Pokud jde o „8 osnov Tvořivé společnosti“ a „3 etapy budování“, to vše se jeví poměrně dobře. Na webových stránkách je krom toho množství pozitivních, podnětných článků a videí.

Jak je to ale se svobodou a právy v Tvořivé společnosti respektive v rámci hnutí AllatRa?

Kdo má v Tvořivé společnosti „právo být člověkem“ a právo na „statut člověka“?

Odpověď poskytuje I. M. Danilov ve videu Tvorivá spoločnosť (slovenský dabing). Stojí za to si video poslechnout minimálně od 1:18:42.

„Ak sa však niekto vzoprie (Tvorivej spoločnosti, ve videu v čase od 1:22:24)… a len zviera sa môže vzoprieť a byť proti, a nie človek, znamená to, že tieto zvieratá se musia zaistiť… Taká šelma nemôže mať právo a postavenie človeka… Je to taká kategoria nie-ludí… Ak sa člověk stavia proti Tvorivej spoločnosti, ztratí status človeka, navždy. Tak je. Vtedy bude všetko správne.“

O „statutu člověka“ bude rozhodovat „centrální mezinárodní výbor“, viz video v čase od 1:26:19. Nejvyšší rozhodovací moc má pak mít organizace „AllatRa“, viz video v čase od 1:26:40.

Podobně se I. M. Danilov vyjadřuje v článku One Step to the Ideal Society:

„There will still be sociopaths, I mean, enemies of humanity, who will stand in the way of the Creative Society. Why? First of all, it will be a collapse of their plans for building their own empire, for their reign and of people serving them as slaves. Well, there are such sick people. They are even nonhumans, you can’t call them people. If a person stands against humankind to please his personal ambitions and desires, he loses the status of a human. He’s not a Human anymore, he’s a beast. He is already as dangerous as, pardon me, a sick animal.“

V češtině:

„Stále budou existovat sociopati, tedy nepřátelé lidstva, kteří budou stát v cestě Tvořivé společnosti. Proč? Především to bude krach jejich plánů na vybudování vlastní říše, na jejich vládu a na lidi, kteří jim budou sloužit jako otroci. No, jsou takoví nemocní lidé. Jsou to dokonce nelidé, nelze je nazvat lidmi. Pokud se člověk postaví proti lidstvu, aby uspokojil své osobní ambice a touhy, ztrácí status člověka. Už to není člověk, ale zvíře. Už je stejně nebezpečný jako, s prominutím, nemocné zvíře.“

Pokračování je v článku It Is Within Our Power to Build a Safe World.

Tvořivá společnost a COVID, pandemie, roušky

I. M. Danilov dává osobně odpovědi k těmto námětům ve videu Tvořivá společnost (český dabing) v čase od 55:00 do cca 57:00. Jeho odpovědi jsou shrnuty níže:

 • „Jedná se o nový nebezpečný virus… Proč se tato epidemie COVID-19 tak rozšířila? Protože jsme nedodržovali ani nedodržujeme základní pravidla hygieny.“
 • „Je to možné v Tvořivé společnosti? Ne! Protože nyní vyjít ven bez roušky je hrdinství… Ale v Tvořivé společnosti, pokud nemáš roušku a nedodržuješ základní hygienické požadavky, můžeš způsobit újmu na zdraví jiného člověka. Jsi zodpovědný za jiného člověka!“
 • „Navlečeš na sebe tři roušky, jen aby všechno bylo správně. Zastaví to pandemii? Snadno!“

Tvořivá společnost, AllatRa a islám

Již jsme si ukázali, jak úzce jsou propojeny Tvořivá společnost a AllatRa a že za oběma těmito projekty je stejná vůdčí osobnost: I. M. Danilov. Níže je vidět, jak pozitivně se AllatRa, potažmo Tvořivá společnost, vyjadřuje o islámu.

 • Islám – náboženství Lásky: „Díky Znalostem AllatRa a pořadu ‚VOLÁNÍ MAHDÍHO! se objevilo mnoho vyjasnění a pochopení, se kterými se dělíme v pořadech ‚Islám – náboženství Lásky!. Pochopeními, směry k tomu, co je schopno usnadnit chápání pravé podstaty Islámu – Cesty k Nejvyššímu Alláhovi, a tím zpevnit a sjednotit Islám.“
 • Islám – náboženství Lásky. Co to je DŽIHÁD „Vyjasnění skutečného smyslu džihádu považujeme za velmi důležité.“
 • ISLÁM – náboženství lásky. Džihád v praxi? Díl 3: „To znamená, stát se opravdovým muslimem! Přijmout Pravdu ALLATRA, která byla přinesena z Vůle Všemohoucího Alláha Imámem Mahdí, a díky práci na sobě, měníc sebe, napomáhat sjednocení muslimů celého světa a dosažení harmonie na celém světě!“
 • The Call of Mahdi, EN Video ‚Volání Mahdího‘ (Call of Mahdi) s Igorem Michajlovičem Danilovem je skutečně epochálním videem, které odhaluje podstatu duchovní cesty člověka skrze krásu a čistotu duchovních zrn obsažených v islámu, které jako velký oceán spojují ve své podstatě nevyčerpatelnou hloubku této duchovní studny. Musíme prostě zapomenout na všechny spory a vše negativní a přijmout vedení Toho, kdo plní Vůli Všemohoucího a dává všem lidem Poznání AllatRa! Přijetím AllatRa a jeho zjevením v našich srdcích se tak sjednotíme na základě toho, co je všem lidem společné! To následně zajistí, že se lidstvo konečně stane Jednou rodinou, tak jak ji pro všechny lidi zamýšlel Jeden Bůh!

Informace k hnutí AllatRa

Níže jsou stručné informace z různých zdrojů:

 • Patrně základním textem hnutí je Kniha AllatRa – životní encyklopedie prapůvodních duchovních znalostí o světě, společnosti a člověku.
 • Mnozí respondenti označují Allat Ra za extremistickou internetovou sektu.
 • Ačkoli se AllatRa staví do pozice veřejné unie, která působí mimo politiku a náboženství, religionisté (M. R. Bignova, P. N. Kostylev, V. A. Martinovič) ji považují za nové náboženské hnutí s rysy synkretického kultu, „nového myšlení“ a New Age. Učení obsahuje prvky blízkovýchodní mytologie, zoroastrismu, gnosticismu, teosofie a agni jógy.
 • Hnutí AllatRa založil I. M. Danilov spolu s Galinou Alexandrovnou Jabločkinovou z Donu v Kyjevě. Formálně bylo hnutí AllatRa zaregistrováno v roce 2014, ale start jeho skutečné činnosti se připisuje počátku roku 2010 a souvisí s „hnutím Geliar“ („bojovníci světla“) a založením v roce 2011 veřejného sdružení „Lagoda“ a společnosti AllatRa LLC.
 • Buddha, Ježíš, Mohamed a pravoslavný světec Agapitus z Pečerska jsou uctíváni jako bódhisattvové a proroci. Igor Michajlovič Danilov je považován za „reinkarnaci“ posledně jmenovaného a je také „Utěšitelem Ducha svatého“, „Mesiášem“, Rigdenem Japem, Kalkim, Maitreou a nakonec Imámem Mahdím.
 • Učení je dualistické povahy. Bůh, absolutní Allat-Ra má božský ženský původ Allat a mužský otcovský původ Ra.

Tvořivá společnost: Transhumanismus a zlato s plastů?

Velmi zajímavým zdrojem informací je video Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti s českými titulky nebo v angličtině Your Future in the Creative Society. Informace ve videu předkládá samotný I. M. Danilov, časové značky jsou přibližné.

Peníze pominou do 5 let, kilo zlata z půl kila plastu

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 00:47.

 • 00:47 Jak se mohu stát dobrovolníkem projektu Tvořivá společnost? … Nejlepší investice je vlastně investice do Tvořivé společnosti.
 • 04:25 Ihned po vybudování Tvořivé společnosti bude zavedena nová peněžní jednotka… Všechny ostatní peníze, které na světě existují, a je jich docela dost, přestanou existovat.
 • 07:39 Jsou to naše peníze a my je vydáváme. A s pochopením, že peníze budou existovat nanejvýš pět let … jako směnná jednotka během přechodného období.
 • 08:43 Při rozvoji Tvořivé společnosti, řekněme, od prvních dnů, jakmile lidé začnou dostávat nepodmíněný základní příjem… a měli by ho dostávat od prvního měsíce,
 • 09:23 Navrhujeme, aby například za narození prvního dítěte … rodina dostala okamžitě, v den narození dítěte 100 000 dolarů podle dnešních cen.
 • 09:36 Následně by měl nepodmíněný základní příjem na dítě činit nejméně 5 000 dolarů každý měsíc až do věku šesti let.
 • 09:50 Poté do věku osmnácti let by to mělo být 7000 dolarů. A již od plnoletosti, od 18 let, by měl člověk, stejně jako všichni ostatní, dostávat 10 000 dolarů – to je minimum.
 • 10:47 Jakákoli inflace musí být zastavena legislativně… To znamená, že nedojde k žádnému růstu cen. Dále, nebudou existovat soukromé banky.
 • 12:06 Peníze budou existovat maximálně pět let a pak už nebudou vůbec potřeba. (Srovnejte: 09:50 Do věku osmnácti let by každý měl dostávat 7000 dolarů.)
 • 13:33 Peníze jako takové sami zmizí, protože nebudou potřeba. Zavedení určitých technologií finance zcela vyloučí.
 • 20:31 Méně než půl kilogramu plastu je zapotřebí k tomu, aby se vytvořil kilogram zlata, čistého zlata. Mnozí řeknou: Jak je to možné? Vždyť půl kilogramu se nepromění v kilogram. Promění.

Viry jakožto výhra v kasinu

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 21:44.

 • 21:44 Dej bože, abychom měli dost sil na vybudování Tvořivé společnosti, pak vy sami se budete honit za viry, budete prosit někoho nakaženého neštovicemi nebo něčím jiným, aby vás poplival. Proč? Protože to je živá energie. A když je v těle, je to jako, víte, řekl bych, je to jako dnes výhra v kasinu.
 • 22:59 Viry, houby a bakterie (jsou) dodatečným zdrojem energie, která se již v našem těle nachází… jsou obrovskou zásobárnou, to je opravdu skutečný kapitál, přátelé, který můžeme snadno transformovat…

Transhumanismus a tvorba z elementárních částic

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 23:44.

 • 19:10 Stiskneš tlačítko a elementární částice okamžitě vytvoří vše, co chceš… Chceš džíny? Tady máš džíny. Chceš tričko? Tady je tričko. Chceš sendvič? Tady je sendvič.
 • 23:44 Můžete provést jakoukoliv změnu na svém těle… Ale potrvá nám to maximálně 5-10 let, kdy se budeme moci rozvíjet… Abychom změnili, řekněme, naše tělesné parametry, antropometrii, to vyžaduje čas.
 • 24:24 Přichází informace, to má svůj vliv… je tu DNA a RNA – vkládá se informace … každá buňka začíná pracovat tak, jak je v ní uložen nový program, začíná se chovat v souladu s novými tkáňovými kulturami v organismu.
 • 24:48 Například se člověk rozhodl změnit vzhled … někdo se chce nějak změnit, někdo chce zhubnout…
 • 25:46 Vezměme si jednoduchý příklad. Babičce a dědečkovi je 80 let. Babička měří 150 cm a váží 120 kg. Ale chce mít biologicky 25 let, tedy opravdu 25 let, navíc měřit 175 cm, už ji nebaví mít 150 cm… No chce být modelkou… chce být módní.
 • 26:49 A babička, skutečně osmdesátiletá, se stane mladou, krásnou, dost vysokou ve srovnání s předchozí výškou, ale bude to trvat 9 až 14 měsíců.
 • 29:06 Genetika je vlastně zodpovědná za náš růst, ano, souhlasím. Ale především je celý program zapsán v naší DNA: RNA, DNA.
 • 30:38 A tyhle technologie mohou tuhle babičku a tohohle dědečka nejenom udělat mladými a krásnými, ale udržet je v takovém stavu až 1500 let. Déle – ne. K dnešnímu dni nebo, řekněme, v blízké… v dohledné budoucnosti, řeknu to tak opatrně, je obtížné to dále prodlužovat, protože tam dochází k trošku jinému rozpadu. Ale lidské tělo je uzpůsobeno, aby existovalo 1500 let.
 • 32:12 Proto mohou naše babička a dědeček existovat mladí, krásní, naprosto zdraví po tisíc pět set let bez jakýchkoliv nemocí, vůbec bez jakýchkoliv chorob: žádný Alzheimer, žádná obezita, nic. Každý den děda, aniž by chodil do posilovny … vstane jako sportovec v nejlepší formě.
 • 32:38 To však opět neznamená, že tento sportovec bude schopen zopakovat to, co například ten, z koho byla sejmuta informační kopie. Proč? Protože skutečný sportovec má také dovednosti,
 • 33:55 Přátelé, to vše nejsou pohádky, to vše je absolutní realita.

Přemisťování na jiné planety

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 46:05.

 • 46:05 Existuje však obrovské množství planet podobných Zemi. Takže pro osídlení jedné planety, dokonce podobné té naší, je potřeba alespoň 10 milionů lidí, to je minimum … všechno je, možnosti i všechno ostatní … Kolik lodí by bylo potřeba, aby se přepravilo 10 milionů lidí? …
 • 46:55 Vezměme si obyčejný replikátor částic. vždyť celá loď se vytvoří okamžitě. Přece nic složitého na tomto procesu není … Cesta z jedné planety na druhou potrvá několik hodin … Ale samotné přemístění, řekněme, z naší planety na jinou, nezabere vůbec žádný čas, no prostě nezabere, přátelé.

Ekologické sendviče z odpadu

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 58:38.

 • 58:38 Skutečný zelený program je možný pouze v tvořivém formátu společnosti, to už nyní chápeme … Skuteční bojovníci za ekologii by měli stát v první linii Tvořivé společnosti. Ale promiňte,
 • 59:11 Ve skutečnosti, přátelé, je vše jednoduché. Takže se vrátím k, řekněme, Taťánině sendviči s kávou, tričku a džínám. Je to přece naprosto ekologické – stisknutím jednoho tlačítka to vše můžeš získat. I vyžehlenou halenku, nemusíš ji žehlit, a je nová, právě vyrobená a v kvalitě jako z nejlepší bavlny, ale ve skutečnosti je ze včerejšího odpadku. Proto říkám, že nejcennější budou popelnice, o ty se ještě budeme prát.
 • 59:48 No a co, budeme soupeřit o to, čí je plast, čí je odpad a vše ostatní, abychom mohli vyrábět právě ty sendviče s kávou a vše co si budeme přát a chtít, na stisknutí jednoho tlačítka, přičemž utratíme na to třeba jeden volt nebo jeden a půl voltu v ekvivalentu elektřiny.

Tvořivá společnost jakožto správná cesta?

Výše uvedené skutečnosti jednoznačně nasvědčují tomu, že Tvořivá společnost spadá pod hnutí Allatra. A není vůbec snadné probrat se obrovským množstvím materiálů, které Tvořivá společnost a Allatra publikují.

Plány Tvořivé společnosti, tedy „8 osnov Tvořivé společnosti“ a „3 etapy vybudování Tvořivé společnosti“, zní vskutku dobře. Na webech Tvořivé společnosti a AllatRa je krom toho celá řada velmi podnětných materiálů. Z některých těchto zdrojů ale vzniká celá řada závažných otázek. Například:

 • Do jaké míry zde vše rozhoduje jeden člověk? Vůdčí osobnost a „guru“ hnutí Tvořivé společnosti i AllatRa je totiž jeden a týž Igor Michajlovič Danilov, který je označován mj. jako Mahdí (z islámu), Utěšitel (z křesťanství), Maitréja (z buddhismu) a Mošija (z judaismu).
 • Proč Tvořivá společnost tolik prosazuje islám coby náboženství lásky?
 • Jaké plány má Tvořivá společnost ohledně transhumanismu?
 • Jaké přístupy hodlá Tvořivá společnost prosazovat v případě nějaké další „pandemie“?
 • Kdo bude mít v Tvořivé společnosti „právo být člověkem“ a právo na „statut člověka“?
 • Co je skutečným plánem Tvořivé společnosti?

Otazníků je tedy opravdu hodně. A řada skutečností vzbuzuje vážné pochybnosti. Je ale velice dobře možné, že některá témata se nepodařilo v tomto rozboru postihnout v dostatečné míře či hloubce. Pokud jde o nějaký jednoznačný závěr, co se týče Tvořivé společnosti a hnutí AllatRa, zda ano či ne, prostudujte si i další materiály a dejte všemu potřebný čas. Snad se pak rozhodnete správně.

Odkazy

Autor: Jan Marek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

48 komentářů

 1. Tvořivá společnost je podle některých lidí sekta, podle jiných prodloužená ruka Globálního protektora.
  Přičemž v prvním případě mám představu, o co se jedná, ve druhém existuje více výkladů.
  Podle dalších (členů) je Tvořivá společnost jediná možná cesta.

  „Snad se pak rozhodnete správně.“ Co je podle vás to správné rozhodnutí?

  1. Tvorivá spoločnosť nespĺňa žiadne kritéria ktoré sekta má, ale to sa človek presvedčí jedine tak, že sa to bude snažiť spoznať na vlastnej koži, lebo nakecať o tom môže kto chce čo chce.
   Samotné procesy v projekte sú nastavené tak, že tam nemôže byť nejaký tajný vplyv, alebo vplyv z vonku. Všetko je tak ako má byť, dostupné a otvorené a bez toho aby niekto rozhodoval. rozhodujú ľudia spoločne, tak ako to má byť. Takže žiaden šefino nemôže zaveliť, že toto ideme robiť a ty a ty bueš robiť toto a toto. Takto to nefunguje. Všetci sú totiž dobrovoľníci a každý robí to čo chce robiť a berie si to na zodpovednosť. Tvorivá spoločnosť nieje politická strana, je to model spoločnosti a platforma na zjednotenie ľudí, ktorí potom spolu synchronizujú kroky a konajú spoločne, tak ako sa dohodnú.

   1. Uz len to, ze tvoj guru je Danilov (baník po uraze, co dnes v rukach spravi galaxiu na pockanie), a viera v Zhannu vo vesmire s teba robi clena sekty… hlupak…

    1. Koukal jsem se 5 minut na video „Gurua“ a stačilo. Ten člověk je něco jako Auroran, tedy kecal…

     Blábolíl tam cosi o tom, že nám překáží hlavně vědomí, abychom si cosi uvědomili… ???

  1. Tak nejak mi to pripadá…. Ako dlho sa musela takáto spoločnosť utvárať? Odkiaľ má zdroje???

   1. projektu TS predchádzal projekt Jediné zrno. 10 rokov trvala po celom svete ankteta s otázkami, v akom svete by chceli ľudia žiť, prečo nežijú tak akoby chceli žiť, a akú cestu vidia z toho von. Potom čo sa analyzovali miliony odpovedí všetkých ľudí, vznikol projekt Tvorivá spoločnosť a jej 8 osnov Tvorivej spoločnosti (prečítate na stránkach). Anketu robili ľudia nespokojní s tým ako sa vyvíja situácia vo svete, pre ktorých nadávanie po internete v komentoch nebolo riešením a ktorí sa rozhodli zistiť ako to teda je, či ľudia takto žiť naozaj chcú a ak nechcú, tak prečo v ňom žijú. 99% ľudí takto žit nechce. A kedže politikom ide hlavne o ich život a pohodlie, tak sa títo ľudia rozhodli informovať o tom, že ak sa zjednotíme, môžeme to zmeniť. A kedže táto myšlienka je blízka všetkým ľuďom, tak sa začali pridávať po celom svete, kedže dnes to už nieje problém.

    Odkiaľ máme zdroje? Aj z mojej peňaženky. Proste som si nekúpil nové auto, chladničku, práčku, mobil keždý rok, oblečenie a neviem čo ešte všetko. Pochopil som , že peniaze sa jesť nedajú, a blíži sa čas keď si za ne jedlo ani nekúpim. Niekto si kupuje zlato na horšie časy, niekto striebro, niekto bitcoiny a neviem čo ešte všetko, ja som sa rozhodol investovať do budúcnosti nás všetkých. A takých ako som ja, je veľmi veľa ľudí a veľa ľudí investuje svoj voľný čas, ktorý stojí najviac peňazí a oni ho poskytujú zadarmo. Chcete sa presvedčiť? Už ani neviem koľkým ľuďom som to písal a hádajte koľkí z nich sa naozaj chceli presvedčiť ako to je… ano, nikto. Všetci vedia len spochybňovať a vyplakávať, sekta tam, NWO tu a podobné reči vychadzájuce iba z domnienok.

  2. Úplne máš pravdu 😂😂
   Blahoslaveni buď Oráy….
   Hlupákom niet pomoci… mám s nimi skúsenosti až až….

   1. Keď čítam tie z kontextu vytrhnuté slová v danom spracovaní, dojmy a predpoklady, úplne nepravdivé preklady, vyhlásenia, ktoré vo videu rozhodne nie sú tak ako ich uvádza autor článku, tak sa naozaj nemôžem čudovať, že Vám stačilo sa vyjadriť hlupo a žiaľ ľudia, ktori vnutri v sebe cítia v podstate beznádej z toho ako sa tento svet pre nás a naše deti vyvíja ďalej, sa zasmejú, síce navonok , ale sami nebudu vidieť žiadne skutočne ľudské riešenie …snad si niektorí vypočujú mnohe relácie do konca, prečítajú články, vypočujú rozhovory v rádiu Truck a podobne ……inak je to veľká škoda……a je mi to skutočne ľúto……..mala som a mám rada tuto stránku “otevři svou mysl”, ale ešte viac treba otvoriť aj srdcia a pozrieť sa na všetko celostne a so skutočnou pravdivosťou k tomu čo skúmame, aby sme neboli dopredu zaujatí a tým pádom nepravdiví a dezinformační……

    1. Ktoru pravdu mas na mysli? To kde pocas rozhovoru s Danilovom zmyzne prsten s pedkamery? Alebo tu pravdu kde sa mu zahadne pocas vysielania objavia runy v ociach?, alebo tu pravdu kde svojej opičke povie „Zhana, žmurkni… nie tak, tak inak..) a odbornici od special efektov uz pracuju aby Zhana zmurkla ako reptilian… , ci inu pravdu? Tu kde udieriaju figurinu bez dotyku?, alebo tu pravdu kde Danilov vytvori v rukach galaxiu?, neviem… mam pokracovat? Tieto pravdy si myslela?
     Alebo chces osobne ludom vysvetlit kto je NOMO? Preco sedi jeho zivotopis na 100% s Putinovim?
     Mozes sa vyjadrit kludne aj ku Geliar bojovnikom, vysvetli co a ako robia, daj sem link na to vase sadomaso video… alebo rovno na TIKTOK Aliensoul28, ved to je vas clen z planety Vamfim, a takto mozeme pokracovat do rana, bol by som naozaj rad, keby sa clenovia konecne vyjadrili k tymto „zazrakom Allatry“

     Alebo fakty ako to, ze zatkli na ukrajine minimslne 5 clenov za vlastizradu pretoze posielali strategicke udaje rusom?…
     Mozme sa bavit kludne aj o sudnych sporoch Allatry, vsetko je dostupne…. samozrejme v azbuke…
     Tato tvoriva spolocnost tvori len kopec reklamneho utopisticko-apokaliptickeho materialu, nestastnych clenov rodin ktorim deti, partnery, priatelia dusevne umreli prestali komunikovat a v hlave nemaju nic len Allatru, lebo len allatra (ako kazda sekta) ma ten spravny recept na zachranu sveta.
     Jaaj, ano zabudol som ze ste vytvorili jednu dolezitu vec, je to financna nezavisloslost Danilova, vy vsetci clenovia vo svojom volnom case pomahate allatre jediny Danilov si volny cas uziva za vase peniaze co ste mu poslali bez toho aby ho to nieco stalo….
     Predpokladam ze ako clenka si videla vide kde ukazuje ako „chudobne“ on zije, skoro ako Ježiš 😂😂
     Ale iba skoro… Jezis Lazara zabit nemusel aby ho mohol ozivit, Danilov tu sliepku najprv zabil aby sa mu ju podarilo uzivit, este ze to nerobil s clovekom, ale so Zhannou by mohol nie? Ci u mimozemstanou vzkriesenie nefunguje? Alebo je teraz vo svojej lodi na obeznej drahe okolo zeme? Neviem, asi napisem do Nasa, ved aj ony by mali vediet ked Zhanna vysiela v ukrajincine na TikTok….Inak je trapne ze tak vyspela rasa ako Zhanna nevie inak len ukrajinsky, asi na jej domovskej planete Vamfim (pozemsky NIBIRU) jny jazyk nepoznaju….
     Neviem ci by vas bolo lepsie iba zavriet, alebo zavriet do blazinca… skuste kontaktovat zruzenie OZ-INTEGRA maju viac ako 20rokov skusenosti, isto vam to vysvetla lepsie ako ja….

 2. Zdravím,

  jakožto účastník projektu, bych každému, kdo hledá odpovědi na otázky zmíněné na konci članku, doporučil kontaktovat účastníky v jeho okolí a začít společně spolupracovat např. na vytváření informujících videí o TS anebo si zkusit s účastníky jít do ulic a komunikovat s lidmi. Tim i člověk pozná co znamená samospráva a vlastní odpovědnost.

  Ohledně Igora Michajloviče Danilovo, řekněte lze s ním v jeho názorech nesouhlasit?
  I proto je tak všude vidět, nicméně konečné rozhodnutí vždy stojí na samotných lidech v dané zemi, městě neboli samospráva.

  Ještě se bych rád za sebe odpověděl na otázku „Co je skutečným plánem TS?“
  Přežít nadcházející kataklyzmatické pohromy v podmínkách hodné důstojnosti člověka, tím že se sjednotíme ve společném cíli.
  Viz. více na včerejší mezinárodním fóru, které můžete zhlédnout na:
  creativesociety.com/cs

  S pozdravem
  Martin Durák

  1. „Ohledně Igora Michajloviče Danilovo, řekněte lze s ním v jeho názorech nesouhlasit?“ Dá sa s ním nesúhlasiť. Stačilo mi prečítať si nasledovné: „Ak sa však niekto vzoprie… a len zviera sa môže vzoprieť a byť proti, a nie človek, znamená to, že tieto zvieratá se musia zaistiť… Taká šelma nemôže mať právo a postavenie človeka… Je to taká kategoria nie-ludí… Ak sa člověk stavia proti Tvorivej spoločnosti, ztratí status človeka, navždy. Tak je. Vtedy bude všetko správne.“
   Takže keď som sa vzoprel a nenosil som rúška (lebo rúška nezastavia širenie vírusu), ani som sa nedal očkovať, tak podľa tvorivej spoločnosti už nie som človek, ale zviera. A samozrejme zviera nemá ľudské práva.
   Takú spoločnosť si nechajte.
   Keby prišla situácia, že by tvorivá spoločnosť rozhodla, že by bolo lepšie keby mal každý človek implantovaný čip, niekde do tela, to je jedno kde a ja by som vzdoroval. Bol by mi zmenený status z človeka na zviera. A zviera predsa nemá čo poberať základný nepodmienený príjem. A zviera nemá mať čo príbytok a prácu a tak ďalej.
   O tvorivú spoločnosť nemám záujem.

   A čo táto veta:
   „Viry, houby a bakterie (jsou) dodatečným zdrojem energie, která se již v našem těle nachází… jsou obrovskou zásobárnou, to je opravdu skutečný kapitál, přátelé, který můžeme snadno transformovat.“
   Väčšina vírusov, baktérii a húb je pre ľudské telo škodlivá, keď nerátam baktérie v črevách. Pretože ho oslabujú, odčerpávajú mu energiu.

   1. Tvorivá spoločnosť je platforma, kde rozhodujú všetci ľudia a nie nejaký predstavitelia Tvorivej spoločnosti. A ľudia sa nerozhodujú sa na základe cucania si faktov z prsta, ale na základe overených informáci. A kedže v TS pojem moc neexistuje, ako ani politika a firmy ktoré by profitovali na zdraví človeka, ani media ktoré by patrili miliardarom a majiteľom korporacii aby Vami manipulovali, tak by ani nebol spôsob ako a prečo by Vás niekto mal klamať, kedže celý tento proces by bol kontrolovaný ľuďmi. Preto by sa nestalo, aby s aniekto pomýlil a hlasoval proti sebe. A nemohlo by sa stať, už len podľa 8 osnov, aby Vám niekto nasilu operoval čip do tela, je to proti samotnej Tvorivej spoločnosti a jej základom. Už len tento návrh, aby všetci ľudia mali voperované čipy, je proti 8 osnovám a preto by ani nepostúpil na schvaľovanie. 3 osnova „Bezpečnosť Človeka
    Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!“

    Takže prečítajte si najprv aspoň tých 8 osnov, aby ste vedeli, že v TS máte tie najvyššie práva, lebo Váš život v TS je najdôležitejší ako životy všetkých ostatných. V TS dokonca Vám nemôže byť ani podaná vakcína ak by mala čo i len 0,00001% neúspešnosti, lebo už to porušuje osnovy TS a to znamená, že by boli životy ľudí, aj keď malého množstva,v ohrození. Dnes, by s tým nikto problém nemal, možno ani Vy…

    1. Vážený Jaro,
     v té vaší „Tvořivé společnosti“ nemá nikdo právo ohrozit život a svobodu člověka. No a co když změníte můj status na zvíře (což už se z vašeho pohledu asi stalo, protože jsem se dalších komentářích jasně postavil proti té vaší „spasitelské“ společnosti), tak to mě potom budete moci klidně zabít nebo uvěznit? A to jenom na základě mého nesouhlasu s vaší ideologií?!? Z vašich odpovědí mám pocit, že vy jako člen té vaší organizace byste si měl přečíst vaše stanovy, abyste rozumněl tomu co hlásáte a podporujete.
     Přidávám se k Peterovi a jednoznačně se distancuji od „Tvořivé společnosti“, nechte si ji sami pro sebe. Já si ponechám status člověka, o který mě nemůže připravit nějaká společnost u které nejsem členem a nemám s ní nic společného.

     1. pozrite sa, Tvorivá spoločnosť je spoločnosť pre všetkýc ľudí a rozhodujú v nej všetci ľudia a nie politická strana, lebo Tvorivá spoločnosť nieje politickou stranou. Je to platforma ktorá slúži na zjednotenie ľudí. Tými stanovami, myslíte 8 osnov?
      Tak sa pozrime na to trošku ináč. Čo sa Vám akože nepáči na tých 8 osnovách? Že nebude môcť pľuť po ľuďoch len tak ako sa Vám zachce, že nikto nebude môcť vynadať len tak Vašej mame, alebo šikanovať niekoho dieťa v škole? V čom je problém, akoby ste sa mali teda previniť, načo ste zvyknutý teraz robiť čo v Tvorivej spoločnosti robiť nebudete môcť? Veď v TS nerozhoduje o Vašom živote nikto iný ako Vy sám. A to do tej miery pokiaľ to nenarúša slobodu iného človeka.
      A ak je na prvom mieste život každého človeka, tak ako to ide dokopy s tým, aby ste boli zabitý a začo vlastne by Vás niekto zabíjal? Maľujete tu čerta na stenu a nepíšete nič konkrétne. Tak napíšte, čo také zle robíte teraz a táto spoločnosť to toleruje, alebo podporuje a v TS by Vám to tak veľmi chýbalo. Ďakujem a snáď sa odpovede dočkám

   2. Pokiaľ spolupracuje s WEF , tak to nie je v záujme obyčajných ľudí. Odkiaľ má financie? Odkiaľ má toľko členov, keď doteraz o nej nebolo nič počuť?

    1. ak by spolupracovala s WEF, bolo by o nej počuť všade a trčala by Vám už aj z chladničky, presne tak ako keď chcú spraviť z neznámeho človeka prezidentku. Tak už viete prečo ste o Tvorivej spoločnosti nepočuli? Kto vlastní media a nenapíše nič o celosvetovej konferencii prekladanej do 150 jazykov? Ako to je možné, že takáto udalosť média nezaujíma, a vyšla správa iba tam,kde sme to mi dobrovoľníci zaplatili a načo sme sa zložili z vlastných peňazí. my, na rozdiel od ostatných vieme, že peniaze sa nedajú jesť a za nejaký čas si za ne nič nekúpite nech ich už máte akokoľvek veľa.
     Keď si prečítate viac o Tvorivej spoločnosti, tak zistíte, že nieje nikomu po chuti kto si chce uchovať moc, nakoľko Tvorivá spoločnosť nieje politická strana, ale je to model spoločnosti, kde niet moci, a kde nám nevládnú politici, králi, diktátori, velitelia a všelijakí vodcovia. V Tvorivej spoločnosti rozhodujú ľudia spoločne a každý život je ten najdôležitejší, nikto nieje ani hore ani dole, všetci sme si rovní.

   3. Nepochopení, a těmi nemocnými zvířaty myslí Elity a jejich poskoky . Ty kterým je odporný jiný než jejich život, život člověka na prvním místě, ale peníze a zisk a moc ..ukojení se jako dnes na válkách covidariích to je to choré o těchto jebmozkach je řeč … Prostě spoustu věcí se musí pochopit správně. Je to všelidsky projekt dnešní systém jde proti člověku…

  2. Jasne, propagovat a nahanat peniaze Danilovi… ci si sprosty chlape… marnost v akom svete idiotov to zijem….

 3. Ahojte
  Podľa komentujúcich na rôznych profiloch Tvorivej spoločnosti, ktorí si nedali námahu ani na preštudovanie stránok,a ani nekontaktovali ľudí z projektu, je za Tvorivou spoločnosťou Putin, Soroš, Gates, Shwab, Vatikán, mimozemšťania (reptiliani(vraj jeme ľudí), anunaki, alebo plejaďania), M1(to neviem kto to je),NWO, globalisti a iní. Ďalej sa o nich(nás) píše, že sú sektári,dezoláti, satanisti, ekoteroristi, alebo výplod ukrajinskej tajnej služby. Ich (naším) cieľom je vraj ovládnuť duše ľudí a nastoliť digitálne väzenie a nový svetový poriadok, urobiť z ľudí robotov a otrokov.

  No, chápem, že je v dnešnej dobe naozaj ťažké uveriť, že sa našlo množstvo ľudí ktorým ešte záleží na živote a dobre v ľudskej spoločnosti , aj keď media usilovne pracujú na tom, aby sme si mysleli, že takí ľudia buď niesu, alebo je ich žalostne málo. Niekto nás tu ide presviedčať, že ľudia sú len zlí a len výnimočne sú ľudia dobrí a konajú nezištne, hlavne politici(za naše peniaze), ktorí sú mediami podporovaní, a to sú naši spasitelia a nositelia pravdy a svetla do naších životov.

  Preto sa sa nečudujem, že na nich(nás) všetci z každej strany kydajú a to hlavne z tohto dôvodu, že jedna z 8 osnov TS hovorí o MOCI v Tvorivej spoločnosti toto

  „8 osnova
  Samospráva spoločnosti
  Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.

  Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka…“

  Čo v realite znamená, že všetci tí, ktorí sa cítia ako plobohovia na vrchole zvieracej pyramídy a hierarchie (alebo sa tam chcú dopracovať), keď rozhodujú o ľudských životoch, stratia moc nad našími životmi v Tvorivej spoločnosti a stanú sa bežnými občanmi s právami ako každý jeden. Človek nieje zviera a nikto nemá právo rozhodovať o jeho živote, ako aj človek nemá právo ničiť životy druhých ľudí a zasahovať do nich, či posielať ich do vojen zabíjať druhých atď.. To samozrejme vadí mnohým a preto štvú svojich verných psov a používajú všetky svoje najmodernejšie a rokmi vycibrené zbrane, ako ohováranie, očierňovanie, manipulovanie názormi ľudí, spochybňovanie vierohodnosti,vyhrážanie, blokovanie a ignorovanie, len preto, aby ľudia od tohto celosvetového projektu ľudstva dali ruky preč.

  No online forum, vysielané do 180 krajín sveta a tlmočené do 150 jazykov, a to všetko zorganizované dobrovoľníkmi bez toho, aby bola medzi nami nejaká hierarchia, v našom voľnom čase a za naše prostriedky a s milionmi zhliadnutí, sa nepodarilo ešte nikomu zorganizovať okrem nás dobrovoľníkov. Pozrite sa do koľkých jazykov tlmočí OSN. A preto budú ešte hlasnejšie štekať a kúsať okolo seba, budú hrať svoje zákulisné hry na nás a aj na Vás, ohovárať, blokovať, očieňovať, spochybňovať a vysmievať sa, lebo takto sú zvyknutí ochraňovať svoje imperium moci. No my už vieme, že stačia ľudia, ktorí prevezmú za svoj život zodpovednosť a nieje treba nijakého vedúceho, nijakého vrchného managera, veliteľa ani nikoho s mocou, aby sme sa mohli zorganizovať a fungovať ako ľudia, ako vyspelá spoločnosť. My sme to na sebe otestovali a funguje to aj bez toho aby tam nejaký jednotlivec tomu vládol, alebo určoval chod. A toho sa oni boja, lebo je to koniec ich karier uctievaných polobohov ktorých musíme platiť tak ako si oni zvolia aj na úkor naších životov.

  Čo sa týka hnutia Allatra, to sa od projektu oddelilo už dávnejšie, lebo jeho ciele a ciele projektu Tvorivá spoločnosť sú rozdielne. Táto informácia nieje nikým skrývaná. No kedže Tvorivá spoločnosť je spoločnosť pre všetkých ľudí, a teda aj pre tých z hnutia Allatra, tak je samozrejmé, že ľudia z hnutia Allatra pracujú v šírení informácii o projekte TS naďalej, podľa svojho uváženia a aj sa k nemu vyjadrujú ako napríklad aj spomínaní pán Igor Michajlovič Danilov ktorý nieje nijaký guru, ani vodca ako sa nám tu snaží niekto nahovoriť. A tak ako on, tak sa môžu vyjadriť k projektu všetci ľudia, ktorí majú čo povedať a posunúť tak projekt ďalej. Čím viac vzdelaných ľudí, tým lepšie pre všetkých.

  Ak sa chce niekto presvedčiť sám ako to vlastne celé funguje, čo by to bol za projekt Tvorivá spoločnosť, keby nemal v ňom každý dvere otvorené. My ľudí nedelíme, ale snažíme sa o zjednotenie, delenia už bolo dosť. Všetko je verejne prístupné a otvorené, no napríklad určité činnosti robia ľudia, ktorí sa ukázali ako zodpovední, tak ako by sme to mali žiadať od politikov. Ukáž čo si dokázal, čo vieš a potom dostaneš zodpovednosť za niečo, samozrejme ako inak ako pod kontrolou.A koordinátori pomôžu všetkým sa zorientovať.

  Na záver by som dodal, že projekt Tvorivá spoločnosť nieje politická strana, neuchádza sa o vaše hlasy, ani nesľubuje, že za niekoho niečo urobí ak nás budete voliť. Jediné o čom informuje je pravda o tom čo sa tu deje, a slúži ako platforma pre zjednotenie ľudstva, ktorí si potom SPOLOČNE určia (nie jedinci určia, ale spoločne určíme) ďalšie spoločné jednotné kroky, ktoré podniknú na dosiahnutie cieľa ak nás bude dosť. A preto práve prebieha etapa informovania ľudí o tomto projekte a prebieha po celom svete. Každá ruka je vítaná.

  V jednote je naša sila ako hovoril Svätopluk…

  S pozdravom
  Jaro Hladík
  dobrovoľník projektu Tvorivá spoločnosť.

   1. Odpovězte prosím na otázku Kláry? Také by mě to zajímalo proč spolupracujete s World Economy Forum?

   2. nespolupracujeme s nimi. Ak by sme s niekým významným spolupracovali, alebo by nás financoval, alebo by mal záujem nás podporiť, boli by sme už dávno v každom významnejšom mediu. A sme?

    1. Nie ste, lebo uz pred viac ako 2-mi rokmi do zadu som na vasu spinavu spolocnost upozornil vsetky hlavne media aj s podkladmi a faktami ktore prezentujete, aby sa potom nestalo ako statnemu tajomnikovi ministerstva zivotneho prostredia p. Smatanovy, ktory zvazoval (neviem ako to dopadlo) pravne kroky proti tvorivej spolocnost, ktorej poskytol rozhobor, a ako to je uz v Tvorivej Spolocnosti zvykom, pokrutili a vytrhli jeho odpoved tak aby sadla do ich temy Samozrejme nie je jediny kto takto dopadol…
     A potom budete hovorit ze vas niekto ociernuje, to vy vlastnym fanatizmom si hadzete polena pod nohy…
     Vy budete verit aj ked vam raz Danilov povie, ze uz ste tak slobodny ze nemusite jest, a ze staci energia ktoru vam on bude posielat…. zdochnete od hladu, ved nebude chodit od domu k domu a ukazovat vam ze to funguje…. staci ze budete verit a bude to fungovat, alebo mate limit? Poviete si niekedy toto uz je blbost… ako napriklad „rotary club“ najprv tvrdite ze elita su zlo a archoni a potom rotary? Si seriete do huby riadne, vlastne nie neseriete, vedenie (to ktore nemate, a to ktore nediktuje smer celeho myslenia sekty) vam serie do huby a skusa silu vasej viery, ako aj vysielanie Zhanny na Tiktok….(k tomu sa mi vyjadrite, nech sa zase dobre pobavim, upozornujem ze na odpoved „pre ludske oko je zmurknutie Zhanny neviditelne, zachyti ho len kamera“ som sa uz dlho s hlasno smial, ako aj na vete „to je tak vyspela technologia ze nam (prizemnym ludom) sa moze zdat ako nakreslena“ v kontexte Zhana vo vesmirnej lodi. To som uz smiechom mal krce na bruchu, a ked zacal ten ukrajinsky zmrd Danilov vysetrovat v dalsom videu a pozyvat odbornikov aby vysvetlili runy ktore sa v jeho ociach pocas reportaze objavili v minulosti (vsetci vieme co p. Danilov testoval) len ALATRANIA maju dalsi zazrak…. a potom ma miekto brat vazne tie vase sracky 😂😂
     Nevadi, niekto prezije cely zivot v sekte a tesi sa z toho, my ostatni budeme nohami na zemi realne premyslat ako veci zlepsit (bez guru, zazrakov, klamstiev, podvodov, konspiracii) len realnym a logickym myslenim, tym co vam clenom chyba…

     1. To čo tu píšete su buď Vaše výmysly z nedorozumenia, domienok a nepochopenia, alebo klamete zámerne. Možno ste zvyknutý, že ľudia s Vami napriek tomu, že ich očierňujete, klamete a urážate diskutujú, alebo sa s Vami hádajú, vyviňujú sa z nezmyslov ktoré píšete, ale prepáčte, to patrí do zoo medzi zvieratá.
      A tak ako všetci manipulátorí, napíšete, že nič iné ste nečakali, alebo niečo na ten štýl, že keď dochádzajú argumenty a podobné manipulatívne nezmysly. Vlastne, už to nenapíšete, už si niečo vymyslíte iné na to čo som napísal.
      Otázne je, kto Vás platí za to čo robíte a kto Vás riadi. Jasné, sám a svedomie…
      Majte pekný deň

 4. Dobrý den,
  cíl projektu je popsán na creativesociety.com a tím cílem je vybudování lepšího světa, kde bude nejvyšší hodnotou život člověka a náš svět bude postavený na 8 osnovách tvořivé společnosti. Snad asi každý vidí v jakém spotřebitelském světě žijeme, že peníze a moc jsou nad člověkem a my jako lidé jen přežíváme, ale vždyť my lidé to vše můžeme změnit.

  Každý člověk si je roven a nikdo nemůže být výše nebo níže. O status člověka může přijít jen ten člověk, který by omezoval nebo chtěl brát práva na život jinému člověku. A samozřejmě, že o všem musí rozhodovat celá společnost, nemůžou rozhodovat jedinci jako to je dnes v konzumní společnosti.

  Chápu, že je spousta otázek, ale ta nejdůležitější otázka je, jestli tento svět změníme a nebo budeme pokračovat dál v ničení a zabíjení. Jaký svět máme dnes? Války, nedostatek vody, na jedné straně hladomory a na druhé obezita, spousta lidí žije v bídě a nebo na hranici chudoby. Buď tomu všemu budeme jen přihlížet a nebo to změníme.
  Zapojit se může každý.

 5. Ako poravde nerozumiem v akom kontexte je toto cele tu prezentovane Davidom Formankom…dufam ze je dost duchovne zdatny, aby pochopil ze falosny prorok Danilov dlazdi cestu Antikristovi…lebo nic z toho ako slobodna vola a laska z AllatRA nepride

  1. ..lásku má každý vo vnútri v sebe, ako aj slobodu voľby.
   Každý kto očakáva, žeby láska k nemu mala prísť sa jej nedočká nikdy a od AllatRa už vôbec nie. Pán Danilov nieje prorok a nikomu nedláždi cestu. Nezavádzajte ľudí týmito inkvizičnými rečami, čo sa sú len klamstvá a urážky.
   Ľuďom dokonca ani netreba nič dlaždiť, pozrite sa kam samy kráčajú, vari smerujú do raja? Kto by míňal energiu ich hnať do pekla, keď tam samy dobrovoľne pochodujú…

   1. Klasicka odpoved od Allatry, preco radsej nevysvetlite zazraky ktore vas guru uz urobil, vy viete co myslim…runy, galaxia, sliepka… atd… Zhanna, odpovedzte na toto, nech kazdy vidi co v tych hlavach mate…A nie, nikto ma neplati akurat mam s vami viac ako 2 roky skusenosti (osobnej) tak sa nevyjadrujte k niecomu o com nic neviete. Na rozdiel odomna viem kto je Nomo v knihe krizovatka… poznam vase naucene, rovnake frazy odpozerane z videii, vase pokrutene zmyslanie a vasu slepu vieru v manipulatora ktori ma blizko k vodkyni bieleho bradstva…. mimochodom, ste tak uzastny ludia ze za vlastizradu vam zatvaraju clenov na celej ukrajine. Prepojenie na FSB je uplne jasne, ofporucam vam hladat veci v azbuke nie hlupo pocuvat jedneho hada co na klamstve stavia svoj profit…. este raz, poznam vasu sektu osobne viac ako som vobec chcel… a poznam kopu ludi ktori maju na vas veelmi tazke srdce, verte ze sa vam nepodari napriek vasmu nadseniu vobec nic ojrem paradnej financnej podpory Danilovi. Uz vam ostava velmi malo casu, skoncite ako Jehovisti v Rusku, a osobne by skm si prial aby boli vyvodene dosledky kazdemu vlenovi za sirenie poplasnych sprav, lebo vy nic ine netvorite… typicka apokaliptivka sekta ktora rozprava len o konci sveta, ved vy mate odpocet do konca sveta na sekundt… viac vam pisat nebudem, viem ze clen tejto chorej organizacie nedokaze racionalne mysliet a tak je kazde slovo vam ako argument zbytocne…

    https://ord-ua.com/2022/11/21/bakanov-i-drugie-sbushniki-iz-sekty-allatra-oborotni-i-gauljajtery-kto-slival-herson/?fbclid=IwAR3O-VOi_U9I4PspOi5i7c4eHuJH01Ar1qwJNxuazswDUAxMdPVKQLeygYw

    Toto je len kvapka v mori spiny co sa tvori okolo Allatry a ich clenov, ale uz nie dlho to bude trvat….
    Uzite si cas ktory este mozete v sekte stravit…
    Prajem pekny zvysok zivota…

  2. Pan Formánek to tady milý „S“ zveřejnil právě proto, abyste to správně pochopil přesně tak, jak jste to pochopil 🙂 Ve vašem případě to tedy splnilo svůj účel. Buďte si jist…

 6. Vážení pánové z Tvořivé společnosti,
  pokud tato „Tvořivá společnost“ vlastní technologii, která je zapotřebí k tomu, abyste, jak je uvedeno na vašich stránkách, videích a knihách, prodloužili život, vyrobili zlato atd., potom vám musím položit jednu otázku, respektive několik otázek. Proč tato technologie již neslouží lidstvu? Jak je možné, že pouze tato tvořivá společnost, vlastněná panem Danilovem, má přístup k této technologii? Jak je možné přijít o status člověka na základě nesouhlasu s Tvořivou společností? Proč pracujete jako dobrovolníci, když tato společnost nabízí 10000 dolarů, jako minimum, a to každému po dovršení 18 let a ještě k tomu měsíčně? Viděli jste osobně technologii, která umoží z devadesátileté babičky, která měří 150 cm vytvořit modelku o výšce 175 cm, a to během 9 až 14 měsíců? Mohu tuto technologii vidět i já a vyzkoušet si ji, myslím TEĎ? Jak funguje technologie na prodloužení života, popište mi to do detailů?
  Pamatuji se na sliby z minulosti, kde se nereálné stane za hodinu a zázraky do tří dnů. Tyto sliby tato „Tvořivá společnost“ 1000krát překonala. Není moc obtížné založit si společnost na základě slibů, ale potvrdit, že je schopna tyto sliby dodržet, je již mnohem obtížnější!
  Nejsem proti vám, jenom bych rád znal odpovědi na vaše otázky a zároveň bych chtěl vidět tuto technologii na vlastní oči, to přece není tak moc? Prosím nechci žádné odkazy na videa, chci vše vidět na vlastní oči!

  1. Tvorivá spoločnosť nič nevlastní, je to platforma slúžiaca na zjednocovanie ľudí. Reč bola o tom, že ak ľudia prestanú viesť vojny, tak sa vedci budú môcť zaoberať tým, čo ľuďom pomáha a spríjemňuje život a nie, že my už všetko vlastníme.
   Projekt Tvorivá spoločnosť nevlastní pán I.M.Danilov ani nikto. Patrí všetkým ľuďom a nieje v ňom žiadna hierarchia, ani žiaden šéf.
   O status človeka neprichádza človek vyjadrením nesúhlasu s TS, ale keď TS je spolčnosť mieru, kde ľudia nemajú strach a žijú v komforte,kde nikto nad nikým nemá moc a nemôže narušovať slobodu človeka, tak len zviera nesúhlasí s tým aby sme tak žili.
   TS Vám neponúka 10 000€ , bolo povedané, že ak vybudujeme TS, teda svet bez korupcie, zbraní, zabíjania, zlodejov, megabohatých ľudí ktorí držia peniaze na účtoch, tak každý môže mať príjem minimálne 10 000 mesačne.Tu ide aj o pochopenie nedostatku peňazí dnes. Ale to je na dlhšie. V skratke, dnes kto potrebuje viac, z tých ktorí majú moc, tak si dotlačia. Prečo by ich nebolo možné dotlčaiť aj v TS?
   Čo sa týka tej technologie, my sme predsa dobrovoľníci, rozprávame o tom, čo by bolo možné ak by sa 2000mld dolárov ročne nedávalo do armády, ale na vedu. To sa týka všetkých technologii. Na veľa z nich sa už pracuje, ale treba na to ako peniaze, tak aj vedcov praktikov. Žiaľ tí vyvíjajú zbrane…
   Ozaj, čisto teoreticky, lebo otázky vychádzajú z neporozumenia, ak 3miliardy ľudí požiada, že chce na vlastné oči vidieť a vyskúšať tú technologiu, tak ako čo? postavíte sa do radu a budete čakať 30 rokov kým príde na Vás rad? 😀 😀 😀
   Je to ako keď mimozemšťan pristane na planéte, povie „mám pre Vás dôležitú správu, horí Vám pod zadkom“. A 8mld ľudi si povie, „pokiaľ sa ho nedotknem, neuvidím ho na vlastné oči, tak neuverím“. A tak chudák bude musieť chodiť od domu k domu aby dokázal ľuďom, že je mimoň? Takéto egoistické zmýšľanie, „ja chcem a ty si povinní, lebo ináč neverím“ mu akurát napovie aby bral roha čo najskôr.
   Viete, nikto Vás nenutí veriť odpovediam, ktoré som napísal už asi viac ako 1000x rôznym ľuďom. A keď som im napísal, veď prídte sa presvedčiť osobne, pobudnite v projekte, skontrolujte odkiaľ kam idú peniaze a od koho, a ako to je s pánom Danilovom, či sa vôbec stretnete s tým aby zasahoval do projektu. Viete koľko ľudí sa ozvalo? Veď aj Vy viete, že neprídete medzi nás to skontrolovať 😉 vypisovať a spochybňovať je vždy ľahšie, ako aj určovať aby Vám niekto niečo dokazoval, zatiaľ čo Vy si budete sedieť. Ale presvedčiť sa sám, na to už treba vynaložiť energiu, pohnúť sa z miesta.. Takže odpoveď je, nikto neprišiel z pochybovačov a ohováračov medzi nás a nevyskúšal si sám ako to je.

   1. Vážený pane Hladíku,
    pochybovat a klást otázky je známkou samostatného a kritického myšlení. Pokud by každý člověk kladl otázky a pochyboval, tak by mnohé organizace nespatřily světlo světa a vůbec nic by se nestalo.
    Prakticky jste mi neodpověděl na žádnou z mých otázek, pouze jste mě zařadil do určité kategorie pochybovačů a pomlouvačů.
    Když si pročtu vše, co vaše společnost nabízí, tak tam není nic psáno o tom, že se technologie na omlazení lidstva bude teprve vyvíjet. Hovoříte o této technologii již v minulém čase.
    Stejně tak je vaší společností napsáno, že každý po dovršení 18 let bude dostávat 10000 dolarů měsíčně a to prakticky ihned. Vy jste mi odepsal, že se bude nejdřív něco budovat a potom možná…
    Stejně tak je tam i napsáno, že status zvířete připadne na každého, kdo si dovolí s vaší společností nesouhlasit. Upřímně já s vaší společností nesouhlasím, nemám s ní nic společného a ani nemám zájem být součástí této „Tvořivé společnosti“.
    V tuto chvíli už nemám zájem o vaše odpovědi a celkem v klidu uzavřu kapitolu svého života s názvem „Tvořivá společnost“.
    Nemáte nic, co byste mohli nabídnout tomuto lidstvu!

    1. Odpovedal som asi na všetky otázky, ale asi nie tak akoby ste chceli. Je v nich veľmi veľa neporozumenia, ktoré začína tým, že Tvorivú spoločnosť vlastní jedna osoba I.M. Danilov, čo je buď výmysel, alebo klamstvo, alebo mylná domnienka.
     Možno ste to z odpovedí nepochopili, ale my Vám nič neponúkame, my sa neuchádzame o Váš hlas, nechcem ani za Vás rozhodovať. Rozprávali sme iba o výhodách života v takej spoločnosti.Ale aby to mohlo fungovať, tak to ľudia sa musia posnažiť, a chcieť žiť bez strachu a musia sa chcieť aktívne zapojiť do tvorenia takej spoločnosti. A ak sa rozhodnú ju takú vytvoriť, potom budú aj technologie, aj dostatok peňazí.
     Ak s tým samozrejme nechcete nič mať, my nikoho neprosíme o to, aby chcel žiť lepšie, a ako človek. Je to na slobodnom rozhodnutí každého. Je to pre nás ako keby sme boli v TS. Žite tak, ako chcete žit, je to len a len Vaša vec a Vaše rozhodnutie pane. Len ostaňme všetci ľuďmi. Pekný večer Vám želám.

   2. Co to trepes chlape jasne ze vlastni (okrem toho bohatstva co mu allatra priniesla a on nema problem to ukazat)niekto zalozil, zaregistroval obcianske zdruzenie ALLATRA ktore vybera peniaze na projekty na ktore sa skladaju hlupaci ako Vy aby sa pan D. Mal ako prasa v zite, lebo to je lahsie ako masirovat a potom vysvetlovat pre co za 10000$ zazracna metoda vertebrologie slabo veriacim nepomohla….. a dalej , okrem majetkov, bankovych uctov, vidavatelstva aj duse clenov a ich usudok, tato spinava proruska spolocnost co manipuluje od upravy videi po mysle clenov, vsetkym a ti im to zobu ako sliepky z ruky… ked Danilov ozivi sliepku je to jasna pravda, ked zmurkne Zhanna je to jasny mimozemstan, ked ty dvaja k…ti nechaju levitovat flasu je to pravda, pre co? Lebo Allatra ma pravdu vzdy a na 100% (odpoved zanieteneho clena), tymto narusenym ludom nepride divne ani to ze 12 geliar dievcat odvracia katastrofy sexom… a hadajte s kym sexuju 😂😂a odpoved clena? „ved pri sexe sa tvori energia a ked vies ako, tak sa to da“…. ak raz niekto do Allatry vstupi, tazko odide…. to skor znici vsetko co vybudoval, dosiahol v zivote ako by tuto sektu opustil…
    O jedno by som ale clenov poprosil, apelujte na Zhannu, nech vas vsetkych nalozi do svojej lode na obeznej drahe z ktorej tak rada robi videa pre TikTok a nech vas komplet vsetkych zoberie do vasho utopistickeho gestapackeho vesmiru a tam mozete sluzit tomu hlupakovi z Ukrajiny….

  2. Si nejaký rýchly a nedočkavý.Prečo by práve Tene mal niekto tu a teraz ukazovať technológie,ktoré by si možno ani nepochopil,alebo padnutím do nesprávnych rúk by mohli ľudstvu uškodiť?Prečo prastarú múdrosť ochraňujú žreci ochrancovia a nevydajú ju hocikomu na pozmiafanie,kto sa chce na vlasné oči presvedčiť,aby ,,uveril”??Čo ste urobil pre tu spoločnosť,keď
   chcete vyjaviť všetky tajomstvá hneď tu a teraz? Zamysleli ste sa nad svojimi otázkami??Snáď Vám to kompetentní členovia Allatra vysvetlia lepšie k Všej spokojnosti.

   1. Vážený Miholi,
    nad svými otázkami jsem se dostatečně zamyslel. Možná by se vaše společnost měla zamyslet nad svými videi, aby odpovídali tomu, co tady potom píšete v komentářích. Nejdřív vše nabízíte jako hotovou věc a potom jsou to tajemství, která nám nemůžete ukázat, protože bychom je my hloupí lidé nepochopily. Jsem rád, že nejsem členem oraganizace, která bude svévolně rozhodovat o statutu člověka jenom na základě čistého nesouhlasu s vaší ideologií.

 7. Původně jsem nechtěl zanechat žádný komentář k tomuto článku o “Tvořivé společnosti”, protože na jiných platformách by to mohlo zanechat špatný odkaz pro mladé lidi, kteří jsou velmi snadno manipulovatelní. Na této platformě patřící panu Formánkovi toto nehrozí, protože tuto platformu většinou navštěvují lidé, kterým je velmi obtížné něco nalhat a výrazně je ovlivnit, protože členové „Tvořivé společnosti“ odepisují na naše komentáře s jediným cílem, ovlivnit tu skupinu lidí, která se nechá snadno zmanipulovat. Oni velmi dobře vědí, že já pro ně nejsem ta vhodná ovečka, ale moje komentáře jim mohou posloužit k ovlivnění dalších lidí tím, že na ně jednoduše reagují přesně danou formou odpovědi. K tomu využívají více svých agentů, členů, aby celý efekt ještě posílili. Pokud chce někdo být členem „Tvořivé společnosti“, potom je to čistě jeho/její věc a mým úkolem není nikoho odrazovat, možná pouze drobátko varovat.
  Začnu pěkně od začátku. Je s velkým podivem, že se obhájci „Tvořivé společnosti“ objevili na platformě, která bojuje proti kabalu a elitám, kteří chtějí ovládnout celý svět, prakticky okamžitě poté, co pan Formánek zveřejnil článek s názvem: „Tvořivá společnost (Creative Society) a AllatRa: Cesta, nebo slepá ulička?“. Proč se zastánci této skupiny objevili, tak rychle na webové stránce, která nemá nic společného s jejich „mírumilovným“ posláním? Nebo je skutečnost trochu jiná a jsou součástí celé mašinérie, která se snaží o brutální depopulaci a ovládnutí tohoto světa a webovou stránku pana Formánka již nějakou dobu kontrolovali (myslím její obsah) pro případ, že se tam objeví článek o jejich společnosti? Proto urychleně poslali své agenty, zastánce, fanatiky, dobrovolníky a ovečky (spíše vlky), aby se zakously do krku všech těch, co si dovolí oponovat jejich „mírumilovnému“ převzetí moci nad celým světem?
  O tom, že členové této společnosti postupují ve svých komentářích podle předem daného scénáře, se nebudu dlouho rozepisovat, měl jsem možnost vidět komentáře jiných „mírumilovných“ skupin a velmi se podobají, respektive mají úplně stejnou formu, jenom jsou použita jiná slova.
  Podívejme se třeba na jejich styl odpovědí na moje dvě otázky týkající se nových technologií, které mají prodloužit, a to dost výrazně, život a omladit starou babičku a „vyrobit“ z ní modelku o 25 cm vyšší. Jejich odpovědi mě vůbec nepřekvapili. Jedna odpověď byla ta, že jsem ještě vlastně nic neudělal, a proto nemám nárok tuto technologii vidět (pán mě odněkud zná, že ví, co jsem udělal, a co ne, pro „Tvořivou společnost“ jsem opravdu neudělal vůbec nic), další odpověď byla, že bych tuto technologii nepochopil (s tím souhlasím, hlavně, že ji oni chápou) a třetí mi naznačila, že si musím počkat nějakých 30 let v řadě až na mě dojde řada. Z toho vyplívá, že tato „Tvořivá společnost“ žádnou technologii nevlastní a pouze papouškují slova pana Danilova podle přesně daného scénáře, k panu Danilovovi se velmi brzy vrátím, a ne jednou. Ono je totiž velmi jednoduché slíbit lidem řešení, jak se dostat z velmi obtížné životní situace, pokud použijeme pouze slova, následně umlčíme ty, co by se proti nám mohli ozvat svými otázkami (otázky démonizujeme) a tím se vyhneme nutnosti dokázat svá slova. Navrhneme např. technologie, které za nás všechno udělají a měsíční příjem ve výši 2000 euro, ještě lépe navrhneme 5000 euro, a abychom měli dostatek pochlebovačů, tak to rovnou zaokrouhlíme na 10000 euro měsíčně. Kde tuto technologii a tyto tato společnost vezme, to už je přece otázka, kterou nesmíme položit, protože za každou otázkou je démon, který nás ovlivňuje. To jsou prosím slova pana Danilova. Kdy v jednom svých videí zcela otevřeně všem sděluje, že otázky jsou výplodem démonů, kteří nás ovládají, nebo aspoň ovlivňují. Takže správní členové „Tvořivé společnosti“ se neptají, ale pouze věří, že je to pravda. Myslím, že někdy není na škodu se nejdřív ptát.
  Komentáře jsem úmyslně psal stylem, který těmto skupinám příliš nevyhovuje, takže na jejich reakci jsem nemusel dlouho čekat a musím se přiznat jejich reakce mi velmi pomohli k napsání tohoto článku. V článku uvedeném panem Formánkem je citováno 8 osnov, které hovoří o životě člověka, o svobodě člověka a o bezpečí pro člověka, krásná myšlenka, ale…. Ano, opět je tu moje ALE, ale kdo mi zaručí, že v této společnosti budu mít status člověka? V komentářích je napsáno, že status člověka můžeme ztratit pouze v případě, že ohrozíme život jiného člověka nebo ho zabijeme, ALE pan Danilov v jednom ze svým videí zcela jasně říká, že status člověka ztratíme, pokud nebudeme souhlasit s pravidly, zákony, diktaturou „Tvořivé společnosti“, ani zmínka o tom, že status člověka ztratíme pouze v tom případě, že někoho zabijeme. Mimochodem, tato společnost má již svá pravidla, zákony, svou diktaturu vytvořeny. A podle mě budou tato pravidla stát na ABSOLUTNÍ poslušnosti všech lidí tohoto světa, protože jak si jinak vysvětlit, když vám někdo řekne, že za přejití ulice na červenou, budete tři měsíce čistit záchody!!! Video jsem viděl a nebyl to humor ani sarkasmus. Chtěli byste žít v takovéto společnosti?
  Dále jeden člen této organizace napsal, že se nejedná o politickou stranu. To by znělo dobře, kdyby pan Danilov neprohlásil ve svém videu, že „Tvořivá společnost“ určí politiky do vlád všech zemí, potom dodal ve většině zemí, kde tyto vlády budou mít nad sebou kontrolní orgán a tento kontrolní orgán bude mít nad sebou ještě jeden vyšší kontrolní orgán. Nepřipomíná vám to něco? Co takhle New World Order (Nový světový pořádek)!!!
  Těch rozporů s tím, co vykládá pan Danilov ve svých článcích, videích a tím, jak ho obhajují členové jeho organizace je strašně moc. Viděli vůbec členové této „společnosti“ videa pana Danilova, nebo si přečetli jeho články? Abych mohl napsat tento článek, komentář, tak jsem musel shlédnout videa tohoto „vůdce“ a dost jsem u toho trpěl, tolik prázdných slov a nesmyslů jsem už dlouho neslyšel.
  Teď bych se rád chvíli věnoval samotnému panu Danilovovi. V jednom ze svých videí říká, že „Tvořivá společnost“ je jediná cesta a že my všichni musíme touto cestou jít. Jako svobodný člověk si tuto cestu rozhodně nechci vybrat a ze svých životních zkušeností vím, že toto rozhodně není jediná cesta životem, spíše bych ji viděl jako tu absolutně poslední možnou cestou, kterou bych se chtěl ve svém životě vydat. Každopádně prohlášení, že pouze vzdělaní a inteligentní lidé dobrovolně vstoupí do „Tvořivé společnosti“ je zásah do lidské pýchy a arogance, jenom další chytrý způsob manipulace.
  Co však považuji za překročení všech norem normality je zastrašování dětí a jejich rodičů prohlášením, že dnes narozené děti se nedožijí dospělého věku, pokud nebudou následovat „Tvořivou společnost“. Pan Danilov není žádným prorokem a nemá ani potuchy o tom, co se stane. Tato prohlášení slouží pouze k tomu, aby se lidé báli a chtěli spasit jeho „Tvořivou společností“. Nemyslím si, že to bude v tomto případě dost dobře fungovat, protože lidé už mají dost těchto „Tvořivých společností“ a jim podobných institucí.
  Dále pan Danilov a „Tvořivá společnost“ nemají přístup k žádné technologii, o které tak rád tento pán hovoří, tím mám na mysli i technologii, která vytvoří meziplanetární loď prakticky během okamžiku, během vteřinky, prostě ihned. To už nejsou zázraky do tří dnů, to už je absolutní blábol.
  Pan Danilov je rovněž považován, pouze svými členy, za spirituálního vůdce. V tomto případě doporučuji poslechnout si video, kde předává klíčové informace o spirituální cestě. V tomto videu je více než 26 minut totálně prázdných slov, které nikam nevedou.
  Osobně vidím velkou prázdnotu ve slovech pana Danilova, pouze absurdní sliby, které on určitě nemůže naplnit. Stejně tak nevěřím tomu, že má tato společnost milióny členů, až do vyjití článku na webové stránce pana Formánka jsem o této společnosti nikdy neslyšel, stejně tak ani nikdo z mých známých. Je to zase jeden drobný výkřik do tmy, kterému není potřeba věnovat více pozornosti a jak již jsem uvedl v jednom ze svých komentářů, „Tvořivá společnost“ nám lidem nemá co nabídnout.
  Závěrem bych jenom dodal, že pan Danilov je možná vůdce „Tvořivé společnosti“, ale rozhodně není žádným spirituálním vůdcem lidstva, není to ani prorok a rozhodně on a jeho „Tvořivá společnost“ nejsou spasiteli tohoto světa. Pan Danilov je svobodný člověk a může si klidně tvořit další idea o „Tvořivé společnosti“, a stejně svobodně si může sám nasadit tři i více masek a nechat se očkovat pořád dokola, je to jeho právo, jenom jej žádám, ať to nerozkazuje druhým.
  Toto je můj poslední komentář k „Tvořivé společnosti“, nemám pocit, že bych chtěl i nadále odpovídat na komentáře členů této organizace, nebo s nimi vést prázdný dialog.
  Tímto komentářem se nesnažím útočit na členy této „Tvořivé společnosti“, ani je nabádat, aby tuto společnost opustili, to v žádném případě, ať si dělají, co chtějí, jsou to svobodní lidé. Na druhou stranu, já jsem rovněž svobodný člověk, a proto píšu tento článek, komentář, toto pouze lehké zamyšlení a odmítám být členem „Tvořivé společnosti“.

  1. nakoľko sa na naších stránkach objavil link na tento článok, vlastne takmer hneď ako vyšiel tak to ľudia zdieľali v komentároch, tak sa ľudia k tomu hneď aj dostali. Samozrejme, je možné si vymyslieť hocijaký scénar a vysvetliť si to po svojom, no pravda býva často krát oveľa jednoduchšia ako nám „rozum“ vysvetľuje, chce vysvetliť…
   To ostatné, je vlastne písané podľa tej istej šablony, a verím, žeby bola strata času ako pre Vás tak aj pre mňa v rozoberaní týchto slov, čo ako bolo kým myslené a ako povedané.

   Nakoľko súhlasím s posledným napísaným, že ste slobodný človek,a uznávate slobodu druhých ľudí, vidím, že ľudia stále najdú niečo čo majú spoločné a načom by mali začať budovať mier vo svete. Hoci sa len odraziť od tej slobody pre každého. Pekný deň

 8. Si rikam, ze rozumny clovek si overi fakta a tim i zjisti, ze vyroky IM Danilova jsou vytrzene z kontextu. Autor se snazi nasadit psi hlavu TS. Je to hloupe takto manipulovat. Komu je to výhodné, pane autore?

 9. O tvořivé společnosti vím asi tak rok od kamaráda, který v ní je. Mluvil hlavně o klimatických katastrofách vyusťující v kataklisma, který se musí lidstvo připravit. Hodiny a hodiny přednášek a videí.
  Zajímavý je rozvoj poznání a osobnosti, na kterém určitě něco a celkově projekt ns první dojem působí jako ideální cesta společnosti.
  Překvapila mě obrovská mediální podpora a rozšíření, které není u alternativy “dovoleno” a perfektní technické zpracování. Je to přinejmenším neobvyklé. Procházení jejich materiálů vám zabere spoustu času a zapůsobil na vás. A o to také jde! Zaměstnat lidi. Každého něco zaujme, ale něco mu unikne a tím i smysl celého projektu, který vyhodnocuji jako zavádějící a jako projekt GP, jak podchytit část společnosti. Projekt na mě působí jako sekta a malování pohádky, která naprosto popírá fyziku a technickém možnosti i budoucnosti. Postoj ke Covidu je podezřelý a prozrazuje, že jedou s nimi, jenom se snaží tvářit jinak. Intuicí na mě Danilov a lidé kolem něj působí jako výborný manipulátor, podvodník typu papaže či toho vládce z Demolition man. Opravdu je to jako z nějakého sci-fi filmu, kde se společnost tváři hrozně lidsky, přitom jde jen o ovládnutí a poslušnost společnosti pod nějakou ušlechtilou, ale falešnou záminkou. Humánní forma totalismu a likvidace nepohodlných, kteří jsou dost inteligentní na to, aby na tohle neskočili. Dokonce si tam sami protiřečí a budeme asi koukat, co z nich poleze dál. “Zmáčknete tlačítko a máte cokoliv…z půl kila plastu kilo zlata…peníze teda budou nebo nebudou? Nepodmíněný příjem, tučné peníze a za dítě a na jeho “provoz”…
  Hodně naivní představy!
  Mimochodem ta jeho kolegyně spisovatelka Anastázie…neskutečně nádherná žena – trochu podezřelé. Zkrátka strašně moc věci mi tam nesedí, včetně náboženských a islámu. Navíc to směřuje ke globální vládě a ta dle mého názoru není možná kvůli klimatické a etnické rozmanitosti Země a národů.
  Tohle nebaštím a všechny bych před tímto projektem varoval. A škoda, že dokážou oblbnout mnoho chytrých lidi, ale tak to bylo vždy. Mám dost inteligence na to, abych si skládal svou mozaiku poznání a chápání světa. Nebudu přejímat žádnou určenou formu světonázoru, přestože spoustu myšlenek a poznání z toho projektu je inspirativních a s některými bych se ztotožnil. S některými však zásadně nesouhlasím a ty prozrazují, o čem to je.

 10. Keďže som prečítala všetky knihy od autorky cca 10 kníh AllatRa (AllatRa knihu už som nemohla, bolo mi z Neho zle, konkrétne z Igora Michajloviča Danilova po zhliadnutí videí) On patrí k systému, ktorý tu ničí ľudstvo možno tisícky rokov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů