Dr. Mercola: Znáte široké spektrum zdravotních přínosů selenu?

Ve zkratce...

Dr. Mercola v tomto článku sdílí zdravotní přínosy selenu, jak lze poznat jeho nedostatek a v čem se nachází, abychom ho měli dost. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Kniha od dr. Mercoly „Pravda o COVIDU-19” v češtině ZDE

Originál článku publikován ZDE: 21. dubna 2022

Stručný přehled

 • Selen je silný antioxidant, který pomáhá snižovat známky stárnutí, které vidíte a pociťujete na svém těle a které jsou důsledkem změn molekulárního a imunitního systému, zvýšené náchylnosti ke stresovým faktorům prostředí, metabolické nerovnováhy a nemocí.
 • Doplňování selenu, pokud je jeho hladina v normě, srdečním onemocněním nezabrání. Údaje však ukazují, že lidé s nízkou hladinou v séru jsou vystaveni vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění, což naznačuje, že optimální hladina je nutná, ale více neznamená lépe.
 • Zvířecí model ukazuje, že selen může pomoci chránit před obezitou, která je významným spouštěčem mnoha chronických onemocnění. Nízká hladina selenu může také souviset s poklesem kognitivních funkcí souvisejících s věkem a je spojena s horšími výsledky COVIDu.
 • Mezi příznaky nedostatku patří vypadávání vlasů, únava, častá nemocnost, pokles kognitivních funkcí a svalová slabost. Brazilské ořechy jsou nejlepším zdrojem selenu v potravinách, protože pouhých šest až osm ořechů poskytuje 989 % denní dávky selenu.

Selen je esenciální stopový minerál, který hraje jedinečnou a důležitou roli v řadě biologických funkcí. Vaše tělo si selen nedokáže vytvořit, proto je důležité získávat ho z potravy. Je hlavní složkou více než dvou desítek bílkovin, které hrají klíčovou roli v řadě funkcí, včetně metabolismu hormonů štítné žlázy, syntézy DNA a reprodukce.1

Selen je také antioxidant, což znamená, že pomáhá chránit tělo před volnými radikály a reaktivními formami kyslíku (ROS). Vyskytuje se ve dvou formách: anorganické a organické, přičemž obě se nacházejí ve stravě – včetně organické formy v živočišných tkáních.

Stejně jako většina sloučenin vyžaduje vaše tělo optimální množství selenu, což znamená, že více není lépe. Existují určité důkazy, které naznačují, že vysoká hladina selenu může nepříznivě ovlivnit kontrolu glykémie.2 To znamená, že jedinci, kteří mají diabetes 2. typu nebo jsou diabetem 2. typu ohroženi, by si měli před zvažováním užívání doplňku selenu změřit jeho sérové koncentrace.

Pokud má vaše tělo optimální hladinu selenu, může to přispět ke zlepšení biologických funkcí, což má pozitivní vliv na stárnutí, srdeční choroby, pokles kognitivních funkcí a progresi virové zátěže.

Antioxidant působí proti stárnutí

Známky stárnutí, které vidíte na své pleti a pociťujete na svém těle, jsou výsledkem změn molekulárního a imunitního systému, zvýšené náchylnosti ke stresovým vlivům prostředí, metabolické nerovnováhy a nemocí, které se mohou objevit s věkem.3 Tyto účinky jsou výsledkem nerovnováhy mezi oxidační obranou a poškozením ROS. Stárnutí ovlivňuje také vyčerpání kmenových buněk, epigenetické změny a změny v obnově mitochondrií.

I když jsou příznaky stárnutí běžné, můžete je zmírnit. Jedním z nich je udržování optimální hladiny živin a mikroživin. Přehled4 v roce 2019 ukázal, že k vlivu selenu na proces stárnutí dochází částečně díky jeho úloze v selenoproteinech, které jsou nezbytné pro expresi několika důležitých antioxidantů.5

Selen se podílí na expresi samostatných glutathionperoxidáz,6 které jsou zodpovědné za redukci poškození způsobených ROS. Tyto a další selenoproteinové sloučeniny hrají silnou roli jako antioxidanty, snižují inflamaci vyvolanou ROS a prodlužují délku telomer, což je ochranná čepička na konci vláken DNA.7

Když se telomery po dělení zkrátí na kritickou délku, buňky buď zemřou, nebo se přestanou dělit. Tyto děje hrají zásadní roli při stárnutí a někteří vědci naznačují, že doplňování selenu, zejména u starších lidí, může mít „velký význam“ jako strategie prevence nemocí souvisejících s věkem.8

Nízký obsah selenu zvyšuje riziko onemocnění srdce a štítné žlázy

Obezita je významným rizikovým faktorem srdečních onemocnění. Jedna studie zveřejněná v březnu 20219,10 zjistila, že přidání selenu do stravy na zvířecím modelu pomáhá chránit před obezitou a prodlužuje zdravý život zvířat. Vědce také zajímalo, zda selen může mít stejně příznivý vliv na metabolismus jako omezení aminokyseliny methioninu.

Suplementace selenem u tohoto zvířecího modelu poskytla stejnou ochranu proti přibývání na váze jako omezení methioninu a dramaticky snížila hladiny hormonů IGF-1 a leptinu regulujících energii. Výsledky naznačují, že doplňování selenu mělo téměř stejný účinek jako strava s omezeným obsahem methioninu.11 Selen však může mít také přímý vliv na kardiovaskulární systém.

Vědci zkoumají vliv selenu na kardiovaskulární systém již desítky let poté, co zjistili, že onemocnění se častěji vyskytuje v oblastech světa, kde je nízká koncentrace selenu v séru, například ve východním Finsku.12

Jedna metaanalýza13 z roku 2006 se zabývala pozorovacími studiemi, které hodnotily sérové koncentrace selenu, a zjistila, že mají nepřímou souvislost s rizikem koronárního onemocnění srdce. Důležitým aspektem této studie je, že výzkumníci měřili sérovou koncentraci selenu a nespoléhali se pouze na hodnocení suplementace.

V roce 2013 došel systematický přehled databáze Cochrane14 k závěru, že existují jen omezené důkazy podporující suplementaci selenem v prevenci srdečních onemocnění. Údaje ze studií však ukázaly, že většina účastníků měla výchozí nebo průměrnou koncentraci selenu v séru mezi 70 a 150 nanogramy na mililitr (ng/ml), což je normální koncentrace zjištěná v lidském krevním séru.15

Jinými slovy se ukázalo, že doplňování selenu nebylo účinné, pokud již koncentrace selenu v krevním séru byly v normě. Další studie16 publikovaná v roce 2020 rovněž hodnotila hladiny selenu v séru a zjistila, že u osob ve vysokém rozmezí referenční hodnoty se snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí.

Optimální hladina selenu může pomoci i osobám se srdečním selháním. Jedna studie17 zjistila, že hladiny selenu v séru jsou nezávisle spojeny s tolerancí cvičení u pacientů se srdečním selháním a jeho nedostatek je spojen s o 50 % vyšší úmrtností.

Hormony štítné žlázy také ovlivňují kardiovaskulární systém a mohou vyvolat nebo zhoršit srdeční onemocnění, včetně srdečního selhání a aterosklerotického onemocnění cév.18 Několik studií prokázalo, že suplementace selenem u hyper- a hypo-tyreózy je spojena se zlepšením.19,20,21

Pokles kognitivních funkcí související s věkem může souviset s nízkým obsahem selenu

Prevence kognitivních poruch u starších lidí je významnou výzvou pro veřejné zdraví. Jedna metaanalýza22 , která shromáždila údaje z Evropy, Austrálie a Ameriky, zjistila, že výskyt mírných kognitivních poruch na 1 000 osobo-roků byl 40,94 ve věku 80 až 84 let a 60,1 ve věku 85 let a více.

Podle Alzheimerovy asociace žije v současnosti více než 6 milionů Američanů s Alzheimerovou chorobou a každý třetí senior umírá s alespoň jednou formou demence.23 Jednou z možných souvislostí může být selen, neboť je dobře známo, že koncentrace selenu v séru s věkem běžně klesá.

Jedna longitudinální studie24 zjistila, že pokles hladiny selenu v plazmě souvisí s poklesem neuropsychologických funkcí u stárnoucích lidí. Jiná studie25 zjistila, že nižší hladiny selenu v séru jsou spojeny se snížením výkonnosti a neurologických testů u starších osob.

Při nedostatku séra se selen nejdéle uchovává v mozku, což naznačuje, že hraje zásadní roli ve funkci mozku. Přehled devítiletých údajů26 naznačil, že udržení optimálního stavu selenu bylo důležité pro neuropsychologické funkce u starších osob.

Nízký obsah selenu a zinku je spojen s horšími COVID výsledky

Selen a zinek se podílejí na podpoře imunitního systému. Jeden ze selenoproteinových enzymů, glutathionperoxidáza, je důležitým katalyzátorem při přeměně glutathionu. Ten následně snižuje poškození reaktivními formami kyslíku.27 Když je glutathionperoxidáza narušena, následným účinkem je nadprodukce cytokinů, které mohou vyvolat cytokinovou bouři, jak je vidět u těžkých infekcí COVID-19.

Selen ovlivňuje i další dráhy, které mají vliv na virová onemocnění. Autoři článku v časopise Environmental Research28 uvádějí, že infekce HIV-1 jsou častější v oblastech Afriky, kde je v půdě nedostatek selenu, a testy ukazují, že infekce ebolou jsou úzce spojeny s lidmi, kteří mají velký nedostatek selenu.

Virus Coxsackie je RNA virus, který obvykle způsobuje mírné onemocnění, ale v oblastech Číny, kde je nedostatek selenu, se vyskytují závažné infekce.29 Autoři se domnívají, že tyto cesty ovlivňují reakci člověka na infekci virem COVID-19, a vyslovili teorii, že doplňování selenu během aktivní infekce může pomoci snížit poškození endoteliálních buněk.

Další studie v Číně30 a Německu31 prokázaly, že existuje pozitivní vztah mezi mírou přežití lidí s aktivní infekcí COVID-19 a hladinou selenu.

Jedna ze studií32 publikovaná v roce 2021 se snažila identifikovat prediktivní markery, které by lékaři mohli použít k lepší stratifikaci pacientů s COVID-19 při přijetí do nemocnice. V této studii vědci měřili sérové hladiny zinku, železa, mědi a selenu. Byly měřeny také hladiny selenoproteinu P, který k plné expresi vyžaduje selen.

Vědci zjistili, že pacienti s rakovinou mají významný nedostatek selenu a zinku. Tři z pacientů s nejnižšími hladinami železa, kteří měli také hluboký nedostatek selenu a zinku, během studie zemřeli. Analýza biomarkerů zjistila, že většina hospitalizovaných pacientů měla obzvláště nízké hladiny selenu a zinku.

Při analýze pacientů s komorbiditami zjistili výrazný deficit železa, zinku a selenu a vyšší šanci na přežití u pacientů s rakovinou s vyšší hladinou selenu. Vědci dospěli k závěru, že údaje potvrzují:33

„… nedostatečný stav Se (celkový Se a SELENOP) a Zn při přijetí do nemocnice je spojen s mimořádně vysokým rizikem úmrtí a závažným průběhem onemocnění COVID-19.

Vzhledem k prediktivní přesnosti deficience Se a Zn jako rizikového faktoru úmrtnosti při přijetí do nemocnice by se mělo zvážit doplňkové podávání Se a Zn na podporu imunitního systému, zejména u pacientů s komorbiditami souvisejícími s inflamací, jako je rakovina nebo diabetes mellitus.“

Příznaky nedostatku selenu a výběr potravin bohatých na selen

Selen se nachází v půdě a měl by se koncentrovat v rostlinných potravinách. Odborníci však odhadují, že až 1 miliarda lidí na světě může být deficientní z důvodu nedostatečného příjmu.34

Jeden z článků publikovaných v časopise Environmental Research35 cituje zprávu Světové zdravotnické organizace, která uvádí, že ve více než 40 zemích je v půdě nedostatek selenu. Jedny z nejnižších hodnot jsou na Novém Zélandu, Slovensku, ve Finsku a v subsaharské Africe.

Lidé, kteří mají nedostatek selenu, jsou více ohroženi stavy, které ovlivňují endokrinní systém, kardiovaskulární systém, imunitní systém a reprodukční systém a které mohou mít vliv na náladu a chování.

Ačkoli je nutné podstoupit test, aby se zjistilo, zda jste deficientní, několik příznaků může naznačovat, že ve stravě nepřijímáte dostatek selenu. Mezi tyto příznaky mohou patřit:36,37,38

 1. Vypadávání vlasů

 2. Únava

 3. Přírůstek hmotnosti

 4. Častější nemocnost

 5. Větší oxidační stres

 6. Dušnost

 7. Pokles kognitivních funkcí

 8. Svalová slabost

Doporučuji získávat co nejvíce nezbytných vitamínů, minerálů a prvků ze stravy. Doporučená denní dávka zinku se pohybuje od 2 mg pro kojence po 11 mg až 8 mg pro muže a ženy starší 19 let.39 Mezi potravinové zdroje patří ústřice, hovězí maso chované na pastvinách, kuřecí maso tmavé barvy, dýňová semínka a sušené pražené kešu oříšky.

Doporučená denní dávka selenu se pohybuje od 15 mikrogramů (mcg) pro kojence do 55 mcg pro muže a ženy starší 19 let.40 Nejlepším zdrojem selenu v potravinách jsou para ořechy. Pouhých šest až osm ořechů dodává 544 mcg, což představuje 989 % denní dávky. Dalšími zdroji jsou sardinky, hovězí maso chované na pastvinách, krůtí a kuřecí maso a vejce chovaná na pastvinách.

Zdroje a odkazy

Kniha dr. Mercoly v češtině, ve které popisuje nejen pozadí covidu, ale jde mnohem více do hloubky na témata jako velký reset a kam věci do budoucna směřují.

Dr. Mercola: Znáte široké spektrum zdravotních přínosů selenu? • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

PS: Z každého nákupu knihy podpoříte i projekt Otevři svou mysl (affiliate odkaz)

Disclaimer: Názory a pohledy uveřejněné v tomto článku neslouží jako lékařská rada ani k diagnostice, pouze k edukačním účelům. Před užíváním jakéhokoliv doplňku se poraďte se svým lékařem.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

 1. Pane Formánku, s prominutím bych Vás rád upozornil na chybu: „pouhých šest až osm ořechů poskytuje 989 % denní dávky selenu“ 🙂 Chápu, že se jedná o překlep, ale abyste se díky tomu nestal opět terčem cemperizačních procesů, že např. lžete o denní dávce Selenu..znáte to, tonoucí se stébla chytá a imbecil (Cemper) tuplem! 😉
  Díky za Vaší práci a přeji Vám hodně sil!
  Martin

  1. Martine, v čem přesně je ten překlep? V originále dr. Mercola píše: „Just six to eight nuts deliver 544 mcg, or 989% of your daily allowance.” … na internetu jsem našel, že denní dávka je kolem 50 mcg. Tudíž těch téměř 1000% (10x tolik) denní dávky je správně, nebo mi něco uniklo?

   1. Dobrý den,
    díky za odpověď a prosím přijměte moji omluvu. Při vědomí toho, že u mnoha látek může znamenat překročení max. DDD (tedy 100 %) i značné zdravotní rizika či komplikace, přišlo mi číslo 989 % skutečně jako překlep (místo 98 %) a tak jsem raději reagoval. Teď už vím, že to bylo ukvapené jednání, spojené s mou nevědomostí, za čež se Vám omlouvám 🙂
    Martin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů