KAUZA COVID: Ústavní právo na odpor VS. státem řízená zdravotní pojišťovna

Ve zkratce...

Facebook
Telegram
VK

Jak spousta z vás jistě ví, během doby covidové byla přijímána všemožná opatření, o kterých se ukázalo, že postrádala jakoukoliv logiku, vědeckou bázi a byla také soudy zpětně zrušena. 

Vzhledem k tomu, že mnohá opatření byla podporována či umožňována právě těmi státními institucemi, které si platíme (jako např. zdravotní pojišťovny, veřejnoprávní média, státní aparát, naše reprezentanty atd.), a kvůli vyčerpání ostatních cest vedení odporu řádnou cestou, využíváme našeho ústavního práva na odpor ve formě, kterou popisujeme níže v dopise zdravotní pojišťovně.

Našli jsme totiž “zadní vrátka” a máme k nim i potřebný klíč. Jestli budeme moci zadní vrátka účinně odemknout, záleží také na každém z Vás.  

Pro dlouhodobě připravovanou kauzu jsme nastudovali stovky dokumentů, ale hlavně odpracovali spoustu práce v komunikaci s orgány státní správy, politickými elitami, odbornými organizacemi a také jsme komunikovali se složkami činnými v trestním řízení. 

Výsledek nula, vše zamítnuto, vše odloženo pro nedůvodnost. Zameteno pod koberec, bez jakéhokoli vyšetřování. 

Co s tím? 

Aby se člověk dostal před soud, stejně tak, aby člověk mohl účinně zažalovat pro konkrétní situaci, nějakou státní instituci, či státem řízenou organizaci, musí dojít k bezpráví, které se Vás osobně dotýká. 

A tak i když bude spousta lidí oponovat, že nefungují soudy, že se s námi nikdo bavit nebude – musíme to udělat, abychom završili celý legislativní proces. 

Jak můžete pomoci:

(1) Informujte své přátele o všech našich aktivitách, a připravte se i je na to, že budou raketově narůstat. 

(2) Nedohadujte se v komunikaci pod příspěvky s trolly, nebo s lidmi, co budou mít jiný názor. Vyhladovte je raději svou ignorací, zejména pokud jejich komentáře jsou jen negativní. 

(3) Jsme v první fázi – tzn. zatím se snažíme přivést zdravotní pojišťovnu ke stolu a k diskuzi o nápravě.

(4) Půjdeme k soudu, budeme uplatňovat ústavou zaručené právo na odpor, takže stále prosím sledujte kauzu, a vysvětlujte svým přátelům, o co ve skutečnosti jde, případně  jak média manipulují s informacemi. 

(5) Peníze na zdravotní pojištění budou uloženy (až to bude u soudu) v advokátní úschově. Nejde o nemožnost zaplatit, ale o exekuci práva na odpor a sjednání nápravy formou dokazování před soudem. 

(6) Ačkoli peníze na zdravotní pojištění máme, velké výlohy spojené se soudy, poplatky, ověřenými překlady, cestovným atd. nás budou čekat. Nejlépe nám pomůžete Vašimi příspěvky na naši širokou činnost. 

Zajímejte se, zůstaňte s námi v kontaktu, dělte se aktivně ve svém okolí o informace. 🙏 

Váš Kulový Blesk & Otevři Svou Mysl

Celé znění dopisu zdravotní pojišťovně najdete níže nebo v PDF si můžete stáhnout ZDE

Dopis zdravotní pojišťovně:

Ředitel pobočky

Vojenská zdravotní pojišťovna

pobočka Praha Bělehradská 269/130

120 00 Praha 2

Ev.č.: 2337002728/6410-1

Věc: Právo na odpor

V Praze, dne 10.10.2023

Vážená státem řízená instituce,

Vážená Vojenská zdravotní pojišťovno,

Vážený pane řediteli,

reaguji na Váš výpis nedoplatků evidenční číslo 2337002728/6410-1 ze dne 25.9.2023.

Oznamuji Vám tímto, že zákonem předepsané pojistné na zdravotní pojištění zcela vědomě několik měsíců nehradím z důvodu uplatňování mého přirozeného a nezadatelného práva na odpor proti útlaku.

Podle mého svědomí a bytostného přesvědčení je účelem každého politicky řízeného společenství, tj. státu, potažmo státem řízené instituce -> zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Těmito přirozenými a nezadatelnými právy jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku.

Ano, právo na odpor je mnohými označováno jako velmi kontroverzní institut, jelikož připouští (v určitých situacích) možnost jednat proti zákonu. Není třeba připomínat, že realizace práva na odpor stála v pozadí zásadních událostí v našich i světových dějinách.

Jedná se totiž o jedno z přirozených a nezadatelných práv každého člověka, kdy nerozhoduje zda, či případně jakým způsobem, je či není normativně zakotveno v legislativě.

Můj odpor tedy na první pohled pro Vás nemusí být zcela v souladu se psaným normativním legislativním způsobem, ačkoliv jsem v dobré víře přesvědčen, že splňuje všechny zákonem
i přirozeným právem člověka definované podmínky.

Je tomu tak zejména proto, že způsob, jakým je v ČR v otázce přístupu a řešení pandemie Covid-19 přistupováno stran státních institucí, ač těch založených ústavou, či vysoce specializovaných, tj. těch odborných, či stran politiků a médií, pramení v mnoha případech z neznalosti, či jen z tupého
a pohodlného přijímání oficiálních stanovisek od zahraničích “autorit”, AVŠAK BEZ JAKÉKOLI DALŠÍ MOŽNÉ ODBORNÉ ČI VEŘEJNÉ DISKUZE!

Stejně tak jde v některých případech o zcela vědomý a organizovaný postup mezinárodní zločinecké skupiny, která postupuje oficiálně “v souladu s agendou OSN 2030 a 2050”, a která zneužívá obsah svých skutečných cílů, a tím překračuje jakékoli hranice etických a morálních principů, stejně tak jako přistupuje k bezostyšnému potírání všech základních, přirozených a nezadatelných lidských práv.

Tímto se dopouští plejády nejrůznějších zločinů proti lidskosti, jejichž se Vy jako státní instituce stáváte prodlouženou rukou a bohužel pro všechny naše občany u Vás pojištěné (platí to i pro ostatní zdravotní pojišťovny v ČR) také velmi mocným nástrojem.

Mé právo na odpor je tak plně v souladu s přirozeným a nezadatelným právem každého člověka, a tato práva civilizovaný svět vždy ctil a uznával.

Zmínit je třeba i významného španělského jezuitu a filozofa Francisca Suáreze, který se podrobně zabýval problematikou společenské smlouvy, přirozeným právem a také problematikou tyranské vlády.

F. Suárez rozděluje tyrany na dvě skupiny:

 • První typ tyrana je uzurpátorem, který uchvátil moc násilím. Takový tyran je označen za veřejného nepřítele, kterého dle F. Suáreze může napadnout kterýkoliv občan za podmínky, že tím může získat zpět svá práva.
 • Druhým typem tyrana je podle Suáreze legitimní vládce, který svoji moc závažně zneužívá
  a ohrožuje zájmy země. Proti tomuto tyranu mohou přirození představitelé lidu bojovat, prohlásit ho za sesazeného a popřípadě ho i beztrestně zabít. F. Suárez dále připomíná, že daný případ může být také předložen k rozhodnutí papeži. Proti tyranovi druhého typu mohou výlučně vystupovat pouze přirození představitelé lidu, nikoliv jednotlivci. Jednotlivec se tak může tyranovi bránit pouze v případě, pokud by vůči němu směřovala násilná agrese ze strany tyrana a ta ohrožuje zájmy země.

Osobně mimo výše uvedené považuji za zcela zásadní také uchvácení moci jakýmkoli podvodem či lží, nebo zneužití moci a svých pravomocí porušováním nejen zákonů, ale i mezinárodních smluv, úmluv či etických kodexů, či jednoduše omezování přirozených a nezadaných základních práv
a svobod:

 • s důsledkem omezování jak základních, tak i zcela přirozených, nezadatelných
  a nezcizitelných práv a svobod člověka, a nikoli jen občana,
 • s důsledkem zcela prokazatelného nedodržení jakýchkoli předvolebních slibů,
 • s důsledkem porušování zákonů ČR, či mezinárodních smluv, úmluv a etických kodexů, kdy, pokud představitelé státu, ač se jedná o legitimně zvolené zástupce, či zaměstnance státní správy zákon překročí (tj. postupují například dle protiústavního zákona), ztrácí tito automaticky politickou imunitu a lze se jim postavit stejným způsobem jako každému jinému narušiteli,
 • s důsledkem de-facto odevzdávání naší suverenity a svrchovanosti cizím mocnostem, kdy tak hájí zájmy cizích mocností či dokonce korporací, a to na úkor zcela přirozených národních zájmů,
 • s důsledkem porušení zákonů týkajících se bezpečnosti či míru,
 • s důsledkem toho, pokud se vůči někomu dopustí bezpráví.

Pokud k uchvácení moci dojde násilnou cestou v zájmu celého národa, pak je důležité v krátké době informovat národ, proč se tak stalo, oznámit národu, co je potřeba zahájit.

Je potřeba zahájit vyšetřování zločinů předchozí vlády či předchozích vlád a spravedlivé volby. Stejně tak toto vyšetřování by mělo být v moci vlády zcela nové, legitimně zvolené v rámci nové, otevřené a spravedlivé volební kampaně s transparentním dozorem pro spravedlivé a férové volební výsledky.

Takovýto uzurpátor moci pak uzurpátorem principiálně není, protože deklaruje svůj aktivní záměr odstranit tyranskou vládu a uspořádat nové svobodné volby, a přenechá tak vládu a vyšetřování zločinů již nově legitimně zvoleným představitelům.

Pokud je legitimně zvolen ve volbách ten, kdo si nejdříve byť násilím uzurpoval moc a odstranil tyranskou vládu, pak zcela legitimně pokračuje ve výkonu svého legitimně získaného mandátu.

Předvolební slib nemůže být chápán jen jako slib, který je možno nesplnit, protože pak se zcela jednoznačně jedná o podvod na voličích.

Můj odpor je tak nutno chápat jako odvrácení útoku směřujícího proti základům demokratického řádu právního státu. A to zejména právního státu, který je založen na respektu
k lidským právům.

Na svou čest místopřísežně prohlašuji, že demokratický právní řád je odstraňován a jakékoliv jiné možnosti nápravy jsou znemožněny za současného ochromení ústavních orgánů.

Odůvodnění:

V polovině března roku 2020 vláda ČR začala implementovat svá nařízení, z titulu ochrany veřejného zdraví z důvodu globální pandemie viru SARS-COV-2. Je mi jasné, že v té době to bylo pro všechny z nás zcela nové a neznámé, takže jsem zprvu nařízení cca dva týdny respektoval a dodržoval.

Některé názory byly cenzurovány a potlačovány, což naše ústava definuje a považuje za nepřípustné, tím tedy došlo, a stále dochází k bezprecedentnímu porušování ústavního zákona.

Z tohoto důvodu jsem se o téma a celkové globální dění ve světě začal více zajímat.

To vyústilo v to, že jsem dne 21.04.2020 na podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, tedy v místě, kde má sídlo většina ústředních orgánů státní správy, podal jmenovité trestní oznámení, kdy s ohledem na získané informace se jednalo převážně o americké občany a instituce.

Tyto kroky jsem činil jako občan v koordinaci s Bezpečnostní informační službou, která mě
k podání trestního oznámení po mé e-mailové korespondenci směrem k BIS k tomuto vyzvala, jelikož její pravomoci jsou ze zákona jen informační povahy. BIS totiž není orgánem činným v trestním řízení. Dostal jsem slib, že bude vyrozuměn premiér Babiš a prezident ČR Zeman.

Obvodní státní zastupitelství však mé podání odložilo bez jakéhokoli prošetření, ačkoliv jsem nabízel jakékoli další doplňující informace.

V té době jsem si bláhově myslel, že naše ústavou zřízené instituce a ústřední orgány moci opravdu fungují ve prospěch veřejnosti. Mýlil jsem se.

V dalších a několikrát i souběžných krocích byly postupně informovány instituce jako Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, ČLK, Učená společnost ČR, byli vyrozuměni všichni starostové v ČR, všichni právníci poskytující právní služby, všechny oblastní lékařské komory, všichni ředitelé
a zaměstnanci s veřejně dostupnou e-mailovou adresou domovů pro seniory, domovů sociální péče, dětských domovů a charit, všichni ředitelé mateřských, základních škol a středních škol, všichni poslanci, všichni senátoři, vláda i prezident.

Až na několik drobných výjimek vše bylo bez jakéhokoli zájmu o diskuzi, o podklady či zájmu
o zahájení vyšetřování. Psal se rok 2020-2021, věřím, že dnes by byla odezva lepší, ale počkám si na ní až po nových komunálních volbách.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP
a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19.

Vzhledem k tomu, že veřejnost mohla k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září 2020 své PŘIPOMÍNKY, ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se bude moci veřejnost svým podpisem připojit. Připomínkám jsme tak dodali na DŮLEŽITOSTI. Podepsalo je 16.428 lidí.

Výčet všech provedených aktivit v dané věci je velmi rozsáhlý, kdy za všechny z nich zmíním tu zcela zásadní a nejpodstatnější, a tou je podání trestního oznámení pomocí datové schránky na všech 97 organizačních složek systému státního zastupitelství, a to jmenovitě k rukám všech 1.235 státních zástupců a to včetně otevřené výzvy veřejnosti.

Z tohoto výčtu činností je zcela zjevné, že jakékoliv jiné možnosti nápravy jsou znemožněny za současného ochromení ústavních orgánů.

Žádný mnou oslovený právník nebyl ochoten sestavit žalobu na stát. Bez právního zástupce stát žalovat nemohu. Důvodem byla buď propaganda tzn. právník / právnička nevěřil / -a poskytovaným informacím, nebo se bál / -a, že díky negativní medializaci budou dehonestováni, zničí jim to kariéru, nebo to byl fakt, že jsem podle zákona nebyl “dotčenou osobou” ve vztahu ke Covid očkování, protože jsem jej neabsolvoval a formálně to očkování nebylo povinné. Byl vytvářen jen psychologický teror a nátlak, a to až na pár výjimek, které stát či zaměstnavatel učinil, buď aby dodržel propagandu, či aby zesílil efekt nátlakových akcí. Toto považuji za bezprecedentní formu útlaku.

Ačkoli existoval nátlak úřadů, médií a strašení v tom smyslu, co vše nebudeme moci
v budoucnu dělat (cestovat, nakupovat, pracovat atd.) tak se to z právního hlediska nedalo považovat za něco, proti čemu bych se mohl účinně a soudně bránit, protože mě díky mému rozhodnutí se neočkovat nikdo konkrétně zatím neomezoval, a pokud bych se očkovat nechal, podepsal bych souhlas, který sice není úplný a plně informovaný, ale jediné to by nějakou šanci na případný soudní spor mělo. Očkování podstoupit nehodlám.

Zde tedy vysvětluji, že jako občan jsem udělal z mého pohledu vše proto, abych nemusel přistoupit k tomu, že zahájím občanskou neposlušnost a nebudu například hradit zákonné zdravotní pojištění. Bohužel jsem došel k závěru, že jedinou cestou, jak v celé nahotě odhalit nejen globální vakcinační a pandemický skandál, ale také zejména cenzuru slova, a potírání základních práv a svobod, je dostat se před soud právě díky sporu o neuhrazení zákonných poplatků na veřejné zdravotní pojištění, a to právě z titulu mého práva na odpor proti útlaku.

Vy, totiž jako státem řízená instituce hradíte prostřednictvím úhradových vyhlášek z veřejných prostředků zdravotní péči. Vy na základě něčích pokynů rozhodujete o tom, kolik bude stát léčebný Covid režim, tzn. například částka za lůžko / den / a pacienta na JIP.

Rozhodujete, jaké léky a léčby budete proplácet, v jaké výši, a které naopak hradit nebudete.

Za celou dobu pandemie, jste se ani jednou nesnažili snížit náklady na poskytovanou zdravotní péči, ve smyslu toho, abyste lidem nabízeli preventivní ochranu před Covidem, jakou je vitamin C, vitamin D3, Hydroxychlorochin, Ivermectin a Zinek.

Vy také rozhodujete o tom, zda z našich finančních prostředků budete hradit péči uprchlíkům.

Od Vojenské zdravotní pojišťovny bych osobně očekával daleko větší akceschopnost a zájem
o globální dění, obzvláště, když může dojít k ohrožení zdraví národa biologickou zbraní. Ano, ta může mít v dnešní době podobu “vakcíny” i když vakcínou zrovna není.

Velmi nápadná změna definic pro vyhlášení pandemie, či pro vakcínu jako takovou, cenzura, umlčování, nálepkování, zastrašování a útlak je zcela zásadním a deduktivním vodítkem toho, že se děje úplně něco jiného, než nám zkorumpovaný státní aparát říká. Vinu na tom nesete i Vy.

Co je ale nejsmutnější, je fakt, že máte detailní informace o Vašich pojištěncích. Musíte zcela jasně ve statistikách vidět ze všech svých záznamů zvýšenou nadúmrtnost, zvýšenou incidenci rakoviny, a určitě už jste se potkali i s termínem turbo-rakovina, musíte vidět zvýšený výskyt srdečních
a neurologických onemocnění v souvislosti s očkováním Covid-19.

Vůbec nejtristnější je, že se zřejmě nezajímáte ani o to, co chtěl Pfizer v USA tajit, a ani o to, že na zveřejnění dokumentů souvisejících s nouzovým povolením “vakcín” požadoval po soudu dobu 75 let!

Tento záznam z přednášky na americké střední škole, je určen pro pochopení laické veřejnosti. Máme však dostatek odborných analýz uvolněných dokumentů společností Pfizer právě na pokyn amerického soudu. Zjištění v těchto dokumentech jsou pak velmi závažná a alarmující.

Všechny nové vakcíny již mají být založené na tzv. mRNA platformě. Kontaminaci vakcín nikdo neřešíte, stejně tak nikdo neřešíte, že nejde o vakcínu, ale genovou terapii, neřešíte její skutečnou účinnost, neřešíte vliv na porodnost a mnoho dalšího.

Prof. Sucharit Bhakdi ke genové terapii v rámci očkování “vakcínami” Covid-19 sděluje: „Integrace jakéhokoli cizího genu do Vašeho chromozomu může okamžitě způsobit rakovinu, může způsobit nejrůznější záněty, a navíc způsobí přenos tohoto genu na Vaše potomky. Budete navždy geneticky transformováni.

Toto není projev nenávisti. Toto je proslov, ABY SE VŠICHNI PROBUDILI A VIDĚLI NEBEZPEČÍ, kterému čelíme, protože WHO, CDC a FDA a všichni tito lidé tam nahoře plánují zavést mRNA vakcíny na vše po celém světě, a první již byly představeny.

A (mRNA vakcíny) způsobují stejné škody, které způsobili všechny ostatní, protože do vašeho těla vstupuje cizí gen. A protože produkce této mRNA nikdy nezaručí, že plazmidy, tyto cizí geny odvozené
z bakterií, ukradené bakteriím vstoupí do lidských buněk.

A to znamená, že všichni lidé, kterým byly injekčně podány tyto bakteriální plazmidy nebo geny, jsou geneticky změněni. A každá buňka, která je geneticky pozměněna, je odsouzena k zániku!

Toto vše (mimo obrovského množství dalších, zde nezveřejněných podkladů) jsou důvody, proč se stavím na odpor, financovat státní organizaci podílející se na zločinném spolčení, ač mi povinnost hradit poplatky na zdravotní pojištění ukládá zákon. Ať tak činíte Vy jako jedna ze státních institucí vědomě či nevědomě, vyzývám Vás, abyste si se mnou sjednali osobní schůzku, a začali se těmito informacemi velmi intenzivně zabývat!

Jsem rozhodnut ve svém odporu tedy občanské neposlušnosti vytrvat a pokračovat, dokud nebude sjednána plná náprava.

Dále Vás upozorňuji na změnu mého trvalého pobytu, S ÚČINNOSTÍ již od 01.10.2023, protože již nemám na Vámi uvedené adrese (ve Vaší korespondenci směrem k mé osobě) tj. na Praze 9 – trvalý pobyt.

Jakmile budu mít novou adresu, oznámím Vám ji. K zastižení jsem zatím jen na e-mailu: .

S pozdravem,

XXXXXXXX XXXXXXXX

Narozen: XX.XX.XXXX

Pojištěnec VoZP

Kontaktní adresa:

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

 1. Su to poslusni zlocinci globalistov, tych co potrebuju max 1-miliardu pre ich konfortnu existenciu. Kde beru poserutky v politike istotu, ze ich genom sa dozije a prezije ? Anglosasov a chazarov netreba na tejto planete, bez nich zivot rozkvitne.

 2. Sláva Rodu 13 října mojmír a renatka
  Podrobný popis co je PRÁVNÍ-SUVERÉNÍ-STÁT, význam slov a jejich zneužití, rozdíl mezi človiekem a OBČANEM a cestu jak jít Mimo ně.
  – člověk a osoba blízká prohlášení!
  – různá práva – na důchod, práci, první noci,….
  – bankovní účty a exekuce do max. 3 let
  – mnoho dalšího
  https://www.youtube.com/watch?v=rkuS0ofQ5OQ

 3. Mozte postnut nejaky update? Ja som v podobnej situacii ako Vy uz od 2021. Rad by som sa nejako s Vami spojil, a dali sily dokopy. Vdaka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů