Model barevné revoluce: Základní mechanismy

Ve zkratce...

Barevné revoluce jsou jedním z nejnovějších modelů destabilizace státu. Umožňují externím aktérům věrohodně zapírat, když jsou obviněni z nelegálního zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Více v tomto vyčerpávajícím dokumentu poukazující na problematiku barevných revolucí.
Facebook
Telegram
VK

OBSAH:

Účel

I Model

II Popis proměnných

1. Ideologie

2. Finance

3. Sociální rozměr

 • a) Jádro
 • b) Stoupenci
 • c) Civilisté

4. Školení

5. Informace

 • a) Sociální média
 • b) Materiály propagandy

6. Media

III Nesvatý trojúhelník

IV Vysvětlení faktoru interakcí m

V „Událost“

VI Fyzická infrastruktura

 1. Fyzická infrastruktura 1
 • a) Aktivity „occupy“ („obsazení“)
 • b) Budování davu
 • c) Pochody a protesty
 • d) Role sociálních médií ve fyzické infrastruktuře 1
 • e) Sociální média jako bezpečnost
 • f) Sociální média jako propagace
 • g) Protestující jako lidské štíty hnutí

2. Fyzická infrastruktura 2

Závěr

*******************************

Model barevné revoluce: Odkrytí hlavních mechanizmů

Účel:

Barevné revoluce jsou jedním z nejnovějších modelů destabilizace státu. Umožňují externím aktérům věrohodně zapírat, když jsou obviněni z nelegálního zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Jejich šikovnost masově mobilizovat „lidovou moc“ je činí v očích globálních médií vysoce efektivními . Shromáždění velkých počtů civilistů protestujících proti vládě zároveň vytváří na tuto vládu tlak a omezuje její možnosti efektivního řešení probíhající destabilizace. Všechny barevné revoluce sledují přesně tutéž šablonu a pochopení podstaty této taktiky destabilizace poskytuje státům možnost vytvořit si proti ní vhodná protiopatření.

I Model

Barevné revoluce jsou vytvářeny prostřednictvím složité interakce mnoha faktorů, ty ale mohou být dále rozděleny do několika hlavních kategorií:

 • • Ideologie
 • • Finance
 • • Sociální rozměr
 • • Školení
 • • Informace
 • • Média

Jmenované faktory spolu navzájem interagují specifickým způsobem v pětistupňové hierarchi

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Souhra výše uvedených faktorů vytváří pohyb (m) který se kombinuje se dvěma dalšími proměnnými za účelem vytvoření barevné revoluce:

 • • Událost (e)
 • • Fyzikální infrastruktura (p)

Výsledný vzorec pro barevnou revoluci (R) je následovný:

m + e + p = R

Tento diagram ukazuje síť v minulých barevných revolucí v Srbsku, Gruzii, na Ukrajině a v Kyrgyzstánu.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

II Popis proměnných

Tato kapitola podrobně popisuje konkrétní určující faktory, které definují každou z proměnných.

 1. Ideologie

Ideologie je ústředním bodem jakékoli změny ve světě a je to hlavní myšlenka, která motivuje všechny další faktory ovlivňující barevnou revoluci. Bez ideologie by všechno ostatní zůstalo prázdné a postrádající smysl i účel.

Tradiční ideologie motivující všechny barevné revoluce je „liberální demokracie“, která usiluje o „osvobození“ cílových států od vnímaných anti-liberálně demokratických (nezápadních) vlád.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To je pak vnímáno jako dobré, zatímco projevy vlastenectví jsou špatné.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To vše je záměrné, ale nejde o nový fenomén. Je to psychologická válka, myslete to, co si myslíme my, anebo… Vše se děje pod rouškou anti-fašizmu skrz omezení svobody slova a předstíraného pohoršení.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Liberální demokracie v současné postmoderní podobě je expanzivní a agresivní. Nespokojí se s alternativními ideologickými a hodnotovými systémy, ve své honbě za globální dominancí je musí převálcovat. Kromě vedení přímých válek proti společnostem, které dokážou odolávat jejímu pokroku (např. Srbsko, Libye), liberálně demokratické státy (západ) se naučily usilovat o jiné metody porážky cílových států. Tyto metody jsou méně přímé než samotná válka, ale nejsou o nic méně účinné. Ideologický průnik společnosti se nakonec zhmotní ve fyzickém výbuchu uvnitř státu, vedeném částí vlastních státních občanů.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Stát (a společnost jako celek) musí bojovat proti své části, která „povstává“ proti statutu quo, což vede ke konfliktu zájmů a sociální občanské válce. V závislosti na míře provokace, kterou zahájí pro-liberální demokratičtí demonstranti, plus případy špatného řízení ze strany státu při řešení tohoto sociálního povstání, se pak tato sociální občanská válka může stát násilnou a dokonce může krátkodobě připomínat i skutečnou občanskou válku; např. Portland, Seattle, Minesota, Chicago, Atlanta, atd.

To platí zejména v případě, kdy jsou demonstranti ozbrojeni silami mimo zemi, a když se rozhodnou zaútočit na bezpečnostní složky pověřené rozptýlením fyzických projevů barevné revoluce.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Ideologie je tedy iniciátorem všech barevných revolucí. Představuje opačnou formu vývoje domácí společnosti a motivuje sympatizující segmenty populace k zapojení se do skutečných demonstrací, které požadují změnu. Vidíme, jak se v současném prostoru ujímá Neo/kulturní marxismus.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Později se ukáže, že drtivá většina těchto aktivních demonstrantů si možná ani neuvědomuje, že jejich aktivity byly organizovány vyšší mocí (nevládní organizace, zahraniční vláda). Spíše je většina z nich v důsledku těžkopádně řízené informační kampaně propagující destabilizační ideologii vedena k přesvědčení, že jejich činy jsou spontánní a „přirozené“ nebo, jak rádi říkají, „odspodu“. Že představují nevyhnutelný „pokrok“ a že všechny oblasti světa tohle musí dříve či později zažít.

Ideologie, která staví jednotlivce nad kolektiv (sociální aspekt liberálnídemokracie) zmocňuje každého jednotlivého protestujícího k pocitu, že má jedinečný a významný vliv, který tuhle změnu přináší.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

2. Finance

Každá ideologie musí mít finanční infrastrukturu, aby se usnadnilo její prostupování společností. Peníze promazávají společnost a poskytují další prostředky pro šíření vlivu. Pokud tu není již existující míra podpory pro prostoupení cílené země ideologií, pak původní kapitál s největší pravděpodobností přijde ze zahraničí (z hostitelského státu propagujícího danou ideologii). To byl případ první vlny barevných revolucí a Arabského jara. Zahraniční podporovatelé poskytli kapitál potřebný k udržení rodícího se hnutí v jeho počátečních fázích.

I když vnější ideologický vliv buduje svou vlastní sociální infrastrukturu, aniž by se uchýlil k finančním prostředkům, tato sociální proměnná bude výrazně omezená co do dosahu a účinnosti, pokud nebude mít pevný finanční základ na podporu svých propagačních aktivit a školení.

Existuje mnoho různých „charit“, organizací, rad, think tanků, atd. jako např. Open Society. Zde je jen letmý pohled na jejich rozpočet pouze pro USA na rok 2020.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Finance jsou páteří celé barevné revoluce. Transformují myšlenky sociálního hnutí do hmatatelné akce (fyzické infrastruktury) a poskytují „zázemí“ pro vyživování ideologie. Takováto zázemí jsou různé pro-demokratické instituce a organizace pro lidská práva (jak je definuje Západ).

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Nejčastěji mohou být zavádějícím způsobem označovány jako nevládní organizace, a to i když mají přímý vztah a vazbu na zahraniční vládu nebo prvky institucionální politické opozice. Takové instituce a centra potřebují peníze, aby mohly fungovat, a to přináší klíčovou možnost k zavedení finanční infrastruktury.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Primárním účelem Tides Foundation je poskytování grantů. Posilujeme jednotlivce a instituce, aby efektivně používaly peníze za účelem pozitivní sociální změny.

Finanční infrastruktura musí do svých snah soustavně pumpovat peníze, protože jakékoli zastavení (byť docela krátkodobé) by přímo ovlivnilo účinnost pozemních i kybernetických operací. Počáteční impuls k vytvoření pronikajících domácích institucí/organizací uvnitř vybraného státu mohou poskytnout granty od zavedených institucí a zahraničních vlád, ale v budoucnu se aktivisté z poskytnutého školení naučí získávat vlastní finance.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Nadace Open Society Dává k dispozici 220 milionů dolarů pro budování moci v černých komunitách

NEW YORK – k podpoře tohoto národního historického hnutí směrem k rasové spravedlnosti, Nadace Open Society dnes vyhlašuje investici v celkové výši 220 milionu dolarů pro vznikající organizace a vůdce budující moc v Černých komunitách napříč zemí, a sází tak na jejich schopnost posunout dnešní hnutí směrem k lepším zítřkům.

Největší podíl této podpory – 150 milionů dolarů- bude poskytnuto prostřednictvím pětiletých grantů pro organizace vedené Černou spravedlností, které pomáhají vytvořit a udržet pohyb směrem k rasové rovnosti. Open Society ve své odpovědi zrcadlí naše přesvědčení, že skutečný pokrok vyžaduje soustavnou podporu po mnoho let a umožní vůdcům zodpovědným za ovlivněné komunity vybudovat si cestu vpřed.

Fundraising (získávání peněz) funguje tak, aby poskytoval určitý stupeň finanční soběstačnosti, která dosahuje tří cílů:

1) Omezuje negativní dopad, který by způsobilo jakéhokoliv pozastavení zahraničního financování

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

2) Vytvoří domácí finanční síť, která se může vyhnout pozornému vládnímu oku sledujícímu mezinárodní převody peněz a nezákonné pašování hotovosti přes hranice. Tohle je největší a nejvíc do očí bijící příklad praní peněz, jaký byl kdy znám.

 • a) Platby plynoucí prostřednictvím předplacených kreditních karet, kampaní GoFundme, Cash, Bitcoin a všech alternativních služeb jako jsou: PayPal, Venmo, Western Union, CashApp, atd.

Zamotaný web:

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

3) Dále upevňuje pozici instituce/organizace v domácí společnosti prostřednictvím aktivit k získávání finančních prostředků.

Finance umožňují barevné revoluci se pevně etablovat ve společnosti a rozšiřovat tam její myšlenky. Čím více financí, tím větší počet institucí/organizací a lidí, kteří jsou v nich zaměstnáni. Jde o přímou podporu ideologie v kombinaci se sociální infrastrukturou.

3. Sociální složka

Tento typ infrastruktury se zabývá skutečnými lidmi, kteří jsou zapojeni do barevné revoluce, a je definován skrz instituce/organizace. Jedná se o vlastní hnací motor těchto revolucí. Ještě před „danou událostí“, je možné ji rozdělit do třech úrovní:

1) jádro (předvoj)

2) stoupenci (pracovníci)

3) civilisté (sympatizanti)

„Událost“ vede ke sloučení všech těchto úrovní do jediné jednotky, čímž dává barevné revoluci dojem jednotné místní iniciativy. Tvrdí se, že sociální infrastruktura je velmi hierarchická, a že malá kabala předvojářských jedinců řídí celé hnutí. Tato skutečnost se obvykle ztrácí nejen pro vnějšího pozorovatele, ale také mezi civilními stoupenci, nicméně pro porozumění uspořádání dané sociální infrastruktury je vysoce důležité si tohle uvědomit a pochopit.

3a) Jádro

Tito jednotlivci jsou předvojem barevné revoluce. Jsou to ti lidé, kteří řídí instituce/organizace usilující o dosažení liberálně-demokratické změny. Jsou vysoce školení a udržují přímý kontakt s externím mecenášem (ideologickým a/nebo finančním). Jádro sestává z malého množství aktivistů, kteří jsou oddáni věci. Vzhledem k tomu, že jsou zcela zaměření proti současnému statutu quo a aktivně usilují ho narušit, je lze definovat jako „ideologické extrémisty“. Jsou to ti nejmocnější lidé v cílové zemi a když je učiněno rozhodnutí o zahájení barevné revoluce, mohou buď přednést motivační projevy k veřejnosti ve prospěch této věci, nebo mohou pokračovat ve své stínové roli při organizování hnutí. Zajmutí nebo kompromitování někoho z jádra ovlivní výrazně negativně organizační účinnost barevné revoluce.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

3b) Stoupenci

Tito lidé sestávají z pracovníků, kteří jsou umístěni pod jádrem. Provádějí administrativní nebo náborové úkoly jako zaměstnanci instituce/organizace. Stoupenci jsou „tváří“ organizace, se kterou přijde z počátku do kontaktu většina civilistů. Vykonávají také většinu práce pro instituci/organizaci, čímž tvoří její pracovní páteř. Stoupenci jsou oddaní věci, ale musí teprve dokázat svoji absolutní loajalitu a vstoupit do elitního jádra. Všichni stoupenci usilují o vstup do jádra, z čehož plyne jejich oddaný aktivismus a veřejné demonstrace ve smyslu jejich ideologie. Je vidět, že jednotlivý stoupenec není tak neoddělitelnou součástí hnutí, jako člen jádra, a proto jsou snadno postradatelní a v případě potřeby nahraditelní organizací (např. dostanou příkaz udělat veřejné provokativní kroky a pak jsou zatčeni). Velký počet stoupenců jsou mocní a hodnotní členové instituce/organizace, ale jednotlivý stoupenec není o nic víc než pouhým pěšákem.

např: Media Matters for “America”- Na médiích pro „Ameriku“ záleží (jen pokud je to „jejich“ Amerika)

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

3c) Civilisté

Civilisté jsou řádní občané, kteří přijdou do kontaktu se stoupenci. Do sociální infrastruktury vstupují pouze tehdy, pokud se z nich stanou sympatizanti dané věci. Civilisté mohou a nemusí vstoupit do fyzické infrastruktury (např. účastnit se pochodů sympatizujících s barevnou revolucí), ale pokud tak učiní, poskytují cennou výhodu měkké síly. Mediální záznamy tisíců civilistů účastnících se shromáždění barevné revoluce mohou ovlivnit další civilisty, aby se také účastnili těchto aktivit.

Podobně jako u stoupenců, jednotlivý civilista je pouze pěšákem, ale ve velkém množství se jedná o „zbraň“.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

S ohledem na vliv, platí tento vzorec:

Jádro > Stoupenci > Civilisté

S ohledem na počty, platí obrácený vzorec:

Civilisté > Stoupenci > Jádro

A jak se postupně sociální infrastruktura staví sama na sobě a přibírá nové členy, zároveň se zvyšují prostředky, které má instituce/organizace skrze fundraizingové aktivity stoupenců k dispozici.

4. Školení

Školení je pro každou barevnou revoluci nepostradatelné, protože tvoří třetí část nesvatého trojúhelníku (bude vysvětleno později). Tato úroveň infrastruktury zvyšuje její schopnosti finančního, sociálního a informačního protějšku:

Finance: stoupenci se učí fundraizingové techniky

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Získávání peněz pro domácí hnutí od spodu
Jak zvládnout těžkou úlohu
Školitel, úloha
@zvládání Twitteru

Sociální rozměr: stoupenci se učí, jak vést úspěšné aktivity k oslovení veřejnosti, k rozšíření svých řad a nalezení více civilních sympatizantů

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Průvodce
VEDENÍ AKČNÍCH KOMUNITNÍCH SETKÁNÍ
Organizování pro akce

Informační: stoupenci se učí, jak udělat lepší webové stránky, vytvářet účinnější propagační materiály a využívat sociální média.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Použití hashtagů a návěstí
Tento návod je optimalizován pro váš telefon – používejte ho kdekoliv!

Školení se může konat buď v dané zemi, nebo mimo ni. Jádro může být školeno mimo, zatímco stoupenci budou pravděpodobně trénováni jádrem v dané zemi. Je důležité, aby instituce/organizace zabezpečila věrohodnou popíratelnost co se týká zahraniční angažovanosti, jinak budou jejich domácí operace zdiskreditovány. Z toho důvodu je pravděpodobnější, že cestovat bude jen jádro, zatímco mnoho stoupenců zůstane v zemi i během školení.

Školení může probíhat osobně anebo virtuálně. V případě, že by bylo pro jádro nebezpečné nebo podezřelé opouštět zemi, proběhne přes internet. Nicméně nejefektivnější školení probíhá osobně a on-line „návody“ nenahrazují osobní interakci mezi jádrem a jejich sponzory. Může se stát, že sponzoři pošlou školitele jako svého zástupce do cílové země, aby poskytl školení v takových podmínkách, ačkoli jde o krok riskantní pro sponzora. Pokud bude chycen při činu, oba, jak sponzor tak daná instituce/organizace ztratí důvěryhodnost před domácím publikem a tím přijdou o mnoho svých již dosažených úspěchů.

Instituce/organizace bez účinného školení je neúplná, handicapovaná a neschopná dosáhnout svého plného potenciálu.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Progresivní manuál k organizování kampaní
14 detailních návodů nejposlednějších přístupů, které jsou sestaveny na kombinaci poznání z více než 100 skvělých progresivních kampaní, organizování a skupin, které vyzkoušely a…..

5. Informace

Tato úroveň infrastruktury se zabývá šířením ideologie a je nesmírně důležitá pro nábor sociální infrastruktury (stoupenci a civilisté). Sestává ze dvou primárních prvků:

 • ▪ Sociální média
 • ▪ Propagandistické materiály

Tyto prvky jsou vysvětleny níže.

5a) Sociální média

Využívají se k šíření ideologie a tvoření sociální sítě, která se později promění ve stoupence nebo civilní sympatizanty. Barevnou revoluci dále velikou měrou podporuje efektivní dosah sociálních médií ze strany instituce/organizace. Civilisté používají sociální média, aby si udrželi kontakt s novinkami a vývojem hnutí, což přináší výzvu pro oficiální média, která podporují vládní instituce. Tímto způsobem mají dovednosti na sociálních médiích ve výsledku vytvořit alternativní informační výstupy.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Vzestup tweetů od 123.7.2013 do 31.3.2016 pro BlackLivesMatter a AllLivesMatter

5b) Propagandistické materiály

Jsou nedílnou součástí podporující další působení hnutí, která mu umožňují mu vypadat větší než je. Graffiti, letáky rozházené po vedlejších ulicích a vylepené na budovách, chytlavé slogany, loga a barvy pomáhají šířit hnutí napříč veřejnou psychikou novým nepřetržitým způsobem. I těm civilistům, kteří nejsou sympatizanty hnutí, to připomíná, že základy budoucí barevné revoluce existují a jsou v jejich společnosti přítomné. Tito civilisté si mohou začít myslet, že je dané hnutí nevyhnutelné a má větší podporu, než ve skutečnosti má, čímž je nabádá k následování mentality „rozjetého vlaku,“ která je vede k připojení se ke straně, o které cítí, že bude „vítěznou.“

Propaganda také zjednodušuje poselství hnutí, takže je pro každou sociální třídu(ideálně) všeobjímající a vytváří snadno stravitelné obrázky a koncepty pro zahraniční a domácí posluchače.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad transparentu: Ať se rasisti znovu bojí!

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Kuchařka anarchisty
Recepty pro pohromu

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Dřívější zaměstnanci kongresu odhalují nejlepší praktiky k tomu, jak donutit kongres, aby poslouchal

NEDĚLITELNÝ:
PRAKTICKÝ NÁVOD K TOMU, JAK ODOLAT TRUMPOVĚ AGENDĚ

Informační infrastruktura je zároveň zodpovědná za následující:

 • ▪ Vytváří software a strategie k mapování/plánování chystaných protestů
 • ▪ Spojuje instituci/organizaci s dalšími podobně smýšlejícími ve stejné zemi nebo v zahraničí
 • ▪ Vybírá ty nejsymboličtější národní symboly/ písně/národně významné památky, parky, náměstí, které jsou spojovány s hnutím.

Důsledkem je, že tento typ infrastruktury spojuje hnutí s vnějším světem a zvyšuje účinnost jeho poselství.

6. Média

Tato úroveň infrastruktury je kulminujícím bodem celé infrastruktury hnutí. Média mohou být buď nová (blogy, alternativní zpravodajské weby) nebo tradiční (televize, noviny).

Finanční, sociální, školící a informační infrastruktury se spojují tak, aby vytvořily pátou úroveň, která vede k masovému šíření naskrz společností.

Mockingbird 2.0:

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Legitimizuje ideologii hnutí, jeví se jako seriózní a upevňuje vnímání silné přítomnosti ve společnosti. A co je nejdůležitější, má zároveň hlavní cíl – dosáhnout mezinárodní publikum.

Tímto způsobem se vytvoří mezinárodní (Západní) legitimita a vyvolá vyjádření vedoucích politických osobností, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: V @MoonPalaceBooks jsem právě našel knihu, která zmrazí strachem srdce @SkutečnéhoDonaldaTrumpa

ANTIFA – PROTI FAŠISTICKÝ MANUÁL

Domácí politici, kteří podporují hnutí, pak budou mít výslovnou podporu svých zahraničních sponzorů, čímž napomohou svojí politické kariéře v případě, že bude barevná revoluce úspěšná.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Obě mediální platformy (nové i tradiční) slouží k nabírání civilistů, kteří mohli váhat s přidáním se k hnutí, protože ho původně považovali jen okrajové nebo bez šance na úspěch. Nová média mohou dokonce tlačit na tradiční média, aby informovala o vývoji hnutí, zejména pokud s tím tradiční média z politických důvodů váhají. Dokonce může nastat mezi novými a tradičními médii rozpor, kdy nová média stojí na straně hnutí a tradiční média na straně establishmentu.

V čele nových médií jsou blogeři a „noví novináři“, jejich zprávy jsou nástrojem pro šíření vlivu nových médií podporujících dané hnutí.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Násilnosti spáchané na jiné rase 2018

Graf zleva doprava: Černí na bílých (547 948) – Černí na hispáncích (112 365) – Bílí na černých (59 778) – Bílí na hispáncích (207 104) – Hispánci na bílých (365 299) – Hispánci na černých (44 551)

Tohle jsou média – Bílí na černých (59 778)

Pokud tradiční média podávají zprávy o hnutí (ať již jako důsledek tlaku nových médií nebo díky tomu, že vydavatelé sympatizují s hnutím), pak se touto cestou dozví dosud neoslovení civilisté o blížící se sociální občanské válce a současně se vyvolají opačná tvrzení od vlády/médií. Vláda samozřejmě nebude podporovat toto hnutí, které ji chce svrhnout, takže bude nucená veřejně vyjadřovat svůj odpor proti hnutí. To umožňuje hnutí koncipovat události tak, že vláda bude vypadat, že „potlačuje“ politickou opozici. Taková obvinění mají na západní scéně veřejného mínění velkou váhu a mohou sloužit k oslabení vládní podpory u přihlížejících civilistů.

III Nesvatý trojúhelník

Tento termín je používán k popisu souhry mezi finanční, sociální a školící infrastrukturou. Každá z nich doplňuje ostatní a společně tvoří střed moci a vlivu hnutí. Nesvatý trojúhelník je nejdůležitější interakce, která uvnitř hnutí nastává. Čím je kterákoliv z těchto tří částí silnější, tím silnějším bude samotné hnutí. A naopak, pokud je oslabena jedna část nesvatého trojúhelníku, pak se tím oslabí i zbytek celého hnutí. Takové oslabení bude mít důsledky pro informační a mediální infrastrukturu (odnože nesvatého trojúhelníku) a tím podkopá celou operaci barevné revoluce. Bez účinných informací a mediální podpory bude hnutí chřadnout a nakonec se zhroutí.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Sociální infrastruktura je tou nejdůležitější částí nesvatého trojúhelníku, protože přímo ovlivňuje úrovně 2-5. Proto by se jakýkoliv nepříznivý vývoj ve financích a školení (na kterých je sociální rozměr závislý) rozšířil po celém hnutí. Ačkoliv informace také ovlivňují sociální rozměr, ve svém důsledku pouze zesilují nábor. Nábor bez kvality není účinný a instituce/organizace bez financování nemohou fungovat.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Nesvaté spojení mezi médii, politikou a penězi, které ohrožuje naše základní svobody

IV Vysvětlení interakcí faktoru m

Úroveň 1

 • Ideologie – Finance: ospravedlnění celého projektu
 • Ideologie – Sociální rozměr: motivace jednotlivců ke vstupu do hnutí

Úroveň 2

 • Finance – Sociální rozměr: poskytuje financování pro více institucí/organizací
 • Sociální rozměr – Finance: více stoupenců může vést k více aktivistům a tedy skrze ně k dalšímu fundraizingu
 • Finance – Školení: zaplatí více školení
 • Sociální rozměr – Školení: více jednotlivců je vyškoleno, umožňuje pravidelné školení

Úroveň 3

 • Školení – Finance: učí stoupence různé aktivity pro fundraizing
 • Školení – Sociální rozměr: zvyšuje účinnost dosahu aktivit, zvyšuje kvalitu personálu

Úroveň 4

 • Finance – Informace: zaplatí lepší informační kampaň a zdroje
 • Sociální rozměr – Informace: poskytuje více stoupenců k provádění informačních kampaní
 • Školení – Informace: zvyšuje účinnost informačních kampaní
 • Informace – Sociální rozměr: Pomáhá při náboru stoupenců a civilních sympatizantů

Úroveň 5

 • Finance – Média: platí pokrytí médii
 • Sociální rozměr – Média: Instituce/organizace poskytuje hmatatelný a legitimní předmět ke zprávám
 • Informace – Média: Média používají informace vytvořené institucemi/organizacemi

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: Bloomberg předčil většinu demokratů v nákupu televizních reklam

Odhad kolik peněz utratili demokratičtí kandidáti na presidenta na TV reklamy za tento rok k 1.12.

V „Událost“

Barevnou revoluci lze oficiálně zahájit až po „události“. Ta musí být kontroverzní a polarizující (nebo alespoň tak navržená) a má za úkol uvolnit všechnu nashromážděnou energii hnutí. Hnutí se fyzicky projeví tím nejveřejnějším možným způsobem, kdy všechny jeho části fungují na maximu svojí kapacity. Událost je pro hnutí „vystoupením“ a je to samotný spouštěč barevné revoluce.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Rozeběhne se stroj falešného rozhořčení a vyvede občany v houfech.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Události jsou využívány selektivně a hnutí může ignorovat určitou událost, pokud by se zdálo, že infrastruktura nezbytná pro jeho úspěšné provedení není dostatečná.

Proto raději počká, dokud nenastane další událost, anebo může pracovat na výrobě nebo provokaci události. Hnutí na události vydělá až poté, co proběhla úspěšná kampaň.

Mediální infrastruktura může a nemusí být plně vybudována v době, kdy je učiněno rozhodnutí využít danou událost, protože tato úroveň je úzce spjata s událostí samotnou.

Je možné, že mediální infrastruktura nebude použita až dokud událost neproběhne, proto, aby se scéna a veřejná psychika nejprve na barevnou revoluci připravily. Vše závisí na situaci samotné a na rozhodnutí hnutí a jeho sponzorů.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Překlad obrázku: „Aktivní média vytváří pasivní sledující“
SJEDNOCENÝ PŘÍBĚH
Vidíte, co chceme, abyste viděli.
My vám řekneme, co je důležité.
My vám řekneme, co si máte myslet.
Je tohle ten důvod, proč jsou ve všech médiích používány stejné příběhy stejným způsobem?

Příklady událostí:

 • ▪ zmanipulované volby
 • ▪ sexismus
 • ▪ rasizmus
 • ▪ jakýkoliv další ‘izmus
 • ▪ uvěznění opozičního vůdce
 • ▪ podepsání (nebo nepodepsání) kontroverzní legislativy
 • ▪ vládní zákrok proti opozici (demonstrantům) nebo zavedení stanného práva
 • ▪ vyhlášení nebo účast v nepopulární válce nebo nepopulární politické rozhodnutí

Výše je uvedených pouze několik příkladů toho, co může tvořit událost. Není důležité, jestli se tyto události opravdu stanou nebo nikoliv. Rozhodující je, jak jsou nakonec vnímány, zarámovány a podávány veřejnosti. Obvinění, nikoliv důkazy, výše uvedeného jsou tím nejdůležitějším pro vytvoření katalyzátoru události. Vždy je třeba mít na paměti, že hnutí může vyprovokovat kterákoli z těchto událostí (nebo i jen dojem, že nastaly).

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

VI Fyzická infrastruktura

Událost jde ruku v ruce se zavedením fyzické infrastruktury. Zde jsou dvě části fyzické infrastruktury:

1) lidé a jejich aktivní fyzické zapojení do podpory barevné revoluce

2) fyzické objekty & místa a jejich strategické umístění/použití

Tyto dva aspekty jsou dále vysvětleny.

1. Fyzická infrastruktura 1

První část je nasazena, když jádro vydá rozhodnutí, aby stoupenci a civilní sympatizanti vyrazili do ulic fyzicky a veřejně vyjádřit svoji podporu barevné revoluce.

Dále následují příklady:

 • ▪ aktivity „occupy“ („obsazení“)
 • ▪ vytvoření davu
 • ▪ pochody a protesty

Je třeba důkladněji prozkoumat výše zmíněné prominentní příklady:

1a) Aktivity „Occupy“

Hnutí musí „obsadit“ symbolické místo tak, aby mělo veřejně prezentovatelné vedení. V mnoha případech se jedná o centrální náměstí hlavního města a obsazení může spočívat v porušení obecního zákona. Pokud je to nezákonné, vytváří se už tím provokativní záminka pro to, aby vláda obsazení rozpustila a demonstranty vyvedla. Taková akce, pokud je zaznamenaná a vysílaná (buď novými nebo tradičními médii), může být roztočena do protivládní propagandy a mohla by dále hnutí povzbudit. „Obsazení“ je provedeno tak, aby vypadalo spontánně a dokonce pokud již dříve existovala spontánní okupace nebo protest (které podporují myšlenky barevné revoluce) a šlo o cílenou lokalitu, pak je hnutí využije tím, že si ji přivlastní a použije takové předchozí obsazení/protest k podtržení spontaneity protivládní opozice.

Stanová města a etapy jsou obvykle rozmístěné v okupované oblasti, protože demonstranti se snaží o delší pobyt. Je důležité, aby vybraná oblast byla okupovaná 24/7 (ve dne v noci) a malý kádr hlavních členů byl obvykle přítomný na místě, aby řídil aktivity. Pokud by se vláda postavila proti okupované oblasti, pak zatčení členů jádra by také mohlo spustit další protesty a destabilizaci, zejména pokud by členové jádra byli oficiálními manažery „prodemokratické“ instituce/organizace. Členové jádra a stoupenci se také přímo podílejí v oslovení účastníků, z nichž někteří mohou prostě jen být kolemjdoucí, kteří jsou zvědaví na události odehrávající se na symbolickém místě. To umožní hnutí rozšířit fyzickou a sociální infrastrukturu a získat více civilních sympatizantů.

Velitelství v okupované oblasti bude civilním sympatizantům běžně rozdávat jídlo a pití. To se děje za dvojím účelem. Za prvé, udržuje to soustavnou přítomnost lidí (24/7) na daném místě a za druhé to přitahuje více možných civilních sympatizantů. Tím, že ukáže, že se stará o civilní sympatizanty, si hnutí zvyšuje svoji měkkou moc a přitažlivost mezi populací. Rozdávání jídla a pití také pomáhá vytvořit dav, který se pak účastní okupace nebo dalších protestních událostí.

1b) Budování davu

Barevná revoluce bez velkého davu příznivců není ničím, proto jsou techniky k vytvoření takového davu tím nejdůležitějším pro přežití hnutí.

Následují dvě hlavní používané metody:

1) Inzerce v nových nebo tradičních médiích

2) Oslovení mladší generace (buďte „zábavní“)

Hnutí bude propagovat události okupace proto, aby zvýšilo povědomí populace. Jádro se obrátí na svoji mediální infrastrukturu (v nových a tradičních médiích), aby získalo počáteční expozici, ale s tím, jak naroste dav a/nebo provokativní akce, získají další expozici z domácích i mezinárodních komunikačních prostředků. Ve vytvoření alternativního informačního systému (Informační infrastruktury) hodně pomáhá inzerování.

Oslovování mladší generace je pro barevnou revoluci nesmírně důležité, protože přítomnost mnoha mladých jedinců poskytuje hnutí mladistvou energii vystupující proti stagnujícímu rozpadajícímu se systému (většina vládních vůdců nebude ve věku univerzitních studentů ani kolem něho). Tento generační kontext je velmi silný a účinný ve zdůraznění „svěžesti“ myšlenek barevné revoluce v kontrastu se zdánlivě vnímanými (zarámovanými) zastaralými názory vládnoucího establishmentu. Mladší generace také obvykle není zapojena do ekonomického boje na život a na smrt, kde by bývali museli jít během dne do práce. Mají svoje rodiny a další podporovatele, kteří se o ně mohou postarat, a tudíž jim poskytnou nezbytný volný čas, aby soustavně interagovali s a podporovali hnutí a jeho fyzické manifestace.

Jak již bylo vysvětleno dříve, obsazené oblasti potřebují udržovat stálou přítomnost, a je pravděpodobnější, že mladší jedinci ve věku univerzitních studentů budou s hnutím zůstat i přes noc, spíše než důchodci nebo rodiče středního věku.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Mladší generace je přitahována „zábavou“ vznikající z toho, že protestující okupují symbolické místo. „Zábavu“ je možné poskytovat některou z následujících metod:

 • ▪ koncerty
 • ▪ zpěvy
 • ▪ vystoupení celebrit
 • ▪ sportovní nebo jiné hry

Výše uvedené příklady nemusí být ani výslovně politické. Důležité je přilákat stále více mladých lidí, a ať už tam jsou z politických důvodů, nebo ne, média je vykreslí jako příznivce hnutí. Propagace přitažlivosti mladistvých prostřednictvím těchto metod, jakož i zobrazování přítomnosti mladých protestujících v nových i tradičních médií, přitáhne další lidi z této věkové skupiny.

Důležité je, že mladší generace nemusí být ani z hlavního města nebo z cílové oblasti okupace a masivních protestních událostí. Namísto toho mohou být (a často jsou) přivezeni autobusy z celé země, aby se protestů zúčastnili.

Model barevné revoluce: Základní mechanismy • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

1c) Pochody a protesty

Tyto dva fyzické projevy jsou koordinovány a mají ukázat pozorovatelům rozsah podpory, kterou se barevné revoluci dostává. Zároveň slouží k povzbuzení civilních sympatizantů. Určitý stupeň organizační infrastruktury už musí být na svém místě, ještě před započetím barevné revoluce, proto, aby se daly správně využít pochody a protesty. Následují příklady toho, co je třeba ještě před pochody a protesty vzít v úvahu a zorganizovat:

 • ▪ místa, cesty a setkání (včetně jejich symbolismu [pomáhá to dát událostem jejich rámec])
 • ▪ den/dny a čas
 • ▪ možné zátarasy proti policii
 • ▪ vlajky/pochodující skupiny/vozidla vyhrávající nacionalistickou hudbu (fyzická infrastruktura 2)
 • ▪ kde budou pochody/protesty vrcholit (obvykle okupované místo nebo vládní budovy)

Směrování simultánních protestů a pochodů velkých skupin lidí vytváří výzvu pro policii, která se snaží situaci řešit. Alespoň jeden nebo dva protestní pochody dosáhnou cílového místa, i kdyby se jim v tom policie snažila zabránit. Díky pochodům a protestům se hnutí jeví větší, než ve skutečnosti je, a současně přitahuje další následovníky a kolemjdoucí. Kolem takových událostí je soustředěná značná pozornost médií, což zase pomáhá katapultovat zprávy hnutí po celé zemi a možná i světě.

Jádro, stoupenci a civilní sympatizanti jsou všichni povzbuzení a mají pocit, že jsou součástí něčeho, co je přesahuje. Tím, že jsou nabízeny jako celo denní aktivity, mohou tyto aktivity přitahovat dokonce i rodiny. Čím víc dětí je zapojeno, tím lépe hnutí působí.

Účast pro-opozičních politických postav vede ke sníženému riziku policejních zásahů. To proto, že policie může váhat se zadržením vládních představitelů ze strachu, že bude obviněna z „potlačování opozice“, dokonce i když by tyto osobnosti vyprovokovaly policejní odezvu. Taková obvinění by mohla vést k mezinárodnímu rozruchu a podkopat legitimitu vlády. Velmi medializované hladovky, zejména mezi prominentními jednotlivci ve společnosti, také mohou u diváků vyvolat pocit, že vláda je zodpovědná za utrpení aktivistů, které si způsobují sami. Ještě jednou je třeba připomenout čtenáři, že nejdůležitější je to, jak jsou dané události podány novými a tradičními médii, nikoliv jak se ve skutečnosti udály. Pokud je mediální infrastruktura dostatečně silná, aby přesvědčila diváky, že vláda podniká tyranické a opresivní kroky, pak to je ten dojem, který si posluchači budou pamatovat.

1d) Úloha sociálních médií ve fyzické infrastruktuře 1

Sociální média poskytují barevné revoluci jak bezpečnost, tak propagaci. Každý účel bude níže probrán.

1d i) Sociální média jako bezpečnost

Jednotlivci mají nyní přístup na internet a díky pokročilé mobilní technologii i k záznamovým zařízením ve svých rukou. Nahráním protestních akcí účastníci pracují na pojištění svojí vlastní bezpečnosti proti vládním proti-zásahům. Policie a oficiální vládní akce je odrazena, jakmile se nahrávka jakéhokoliv vládního zapojení do (vnímaného) násilí proti protestujícím objeví, protože to vážně podkopává legitimitu a podporu vládnoucích autorit jak v dané zemi tak v zahraničí. Dokonce i když je vyprovokováno oficiální násilí, obraz neozbrojeného demonstranta napadeného policistou mocně rezonuje s diváky, ke kterým se dostane.

1d ii) Sociální média jako propagace

Nekončící záznam z protestních akcí (včetně „zábavných“ aktivit) umožňuje jádru a novým i tradičním médiím zapojit do technických úprav podání situace v pozitivním pro-opozičním světle. Vytvořením hashtagů na Twiteru a Facebookových skupin pomáhá v organizování záběrů a komentářů ohledně události na sociálních médiích, čímž se to stává přístupnější pro sympatizanty a jedince, kteří se o věc zajímají. Sdílení pozitivních pro-opozičních statusů/tweetů jedné osoby na sociální síti může vést další ke sdílení s přáteli a tak dále. To vede k řetězové reakci na sociálních sítích, která má za následek, že je akce vnímána tak, že jde o „přirozený spontánní výbuch“ zájmu a podpory. Výsledným cílem je, aby se informace „virálně rozšířila“.

1e) Demonstranti jako lidské štíty hnutí

Protestující, zejména pak civilní sympatizanti, slouží hnutí jako nevědomé lidské štíty. Přítomnost velkých skupin neozbrojených civilistů chrání jádro a stoupence před přímou policejní akcí. I když vláda může rozhodnout, že zajme organizátory a aktivisty, kteří kempují v okupovaných oblastech, bude si muset razit cestu skrz moře civilistů, aby se vůbec dostala k viníkům, zejména pak, pokud dochází k obsazení centrální oblasti. Proto riziko neúmyslných obětí a vedlejších škod na civilistech (zejména, pokud hnutí podněcuje k násilí proti němu) je obzvláště zvýšené. Tímto způsobem se jádro a stoupenci bezpečně schovávají za civilní sympatizanty a používají je jako nevědomé lidské štíty, které staví vládu do prekérní situace, zda má nebo nemá proti organizátorům zasáhnout.

2. Fyzická infrastruktura 2

Druhá forma fyzické infrastruktury je tradičnější, protože zahrnuje pódia, megafony, banery, atd. Jde o fyzické objekty použité během hmatatelných projevů barevné revoluce a propagovaných mediálních kampaní a jejich části úzce souvisí s informační infrastrukturou. To vše musí být připraveno v dostatečném předstihu a nic z toho není spontánní. Například pódia, která jsou použitá během protestů a v okupovaných oblastech, musí být sehnána před zahájením barevné revoluce, stejně tak, jako stany a zásoby odpovídajícího jídla a pití pro civilní sympatizanty. Pódia jsou sestavena před protestními událostmi, stany mohou být postaveny před nebo během nich. Všechno, co je potřeba k zajištění úspěšné barevné revoluce, není možné sehnat přímo na místě. Proto musí být předem vytvořeny sítě kontaktů a předběžná opatření.

Tento často přehlížený logistický aspekt barevných revolucí prozrazuje pravou skutečnost o jejich proklamované „spontánnosti.“ Pečlivě umístění fotografové a kameramani pomáhají zaznamenávat události tím pro hnutí nejpozitivnějším způsobem. Stejně je tomu s umístěním vlajek a plakátů opozice a/nebo nacionalistů. V záloze musí být také připravené tištěné materiály k použití během protestních akcí ještě před vlastním rozhodnutím začít s barevnou revolucí, protože dostatečné zásoby propagandistických materiálů musí být připraveny k okamžitému použití. Vlajky, bannery, trička a další viditelné nástroje barevné revoluce je potřeba masově vyrobit, aby mohly být použité na zveřejňovaných událostech. Dav neurčitých lidí bez jakýchkoliv vizuálních spojujících záběrů nepůsobí tak mocně, jako dav který jasně vyjadřuje solidaritu s hnutím předem vybraným způsobem.

Závěr:

Barevná revoluce je složitá souhra mnoha současně probíhajících částí. Hnutí musí ještě před nástupem veřejné destabilizace správně připravit svých šest infrastruktur a potřebuje událost, aby povzbudila jeho podporu a ospravedlnila její kroky před vybraným publikem. Fyzické infrastruktury pomáhají hnutí získat sílu a pozornost a propůjčují barevné revoluci populární a spontánní zdání. Správné pochopení všech fungujících částí barevné revoluce může člověku umožnit lépe pochopit tyto nové války, které jsou vedeny proti národním vládám, a tím zároveň mohou pomoci identifikovat zranitelná místa, která je možné využít při tvorbě účinné kontrarevoluční strategie.

Překlad: Jitka

Původní dokument v angličtině

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů