Žádost adresovaná České lékařské komoře k získání odpovědí týkající se covidu, očkování a léčby (podle zákona č. 106)

Ve zkratce...

Dne 25. 11. 2021 jsme odeslali žádost ČLK podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. V této žádost požadujeme řadu odpovědí na dotazy týkající se covidu, očkování a léčby. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Žádost v PDF najdete zde

Česká lékařská komora

Drahobejlova 1019/27

190 00 Praha 9

Praha, dne 25.11.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane prezidente ČLK,

Vážený pane viceprezidente ČLK,

Vážené představenstvo ČLK,

Vážená čestná rado ČLK,

Vážená revizní komise ČLK,

Vážená etická komise ČLK,

Vážená vědecká rado ČLK,

Vážené okresní sdružení ČLK,

Vážené lékařky a vážení lékaři,

již téměř rok probíhá „dobrovolné“ očkování populace ČR podmínečně schválenými vakcínami proti Covid-19. V příbalových letácích vakcín je vysloveně napsáno „Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.“

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. Z veřejně dostupných zdrojů jsme nalezli pouze tyto „Doporučené postupy, stanoviska a další odkazy ČLK“ s ohledem na léčebné postupy / protokoly:

https://www.lkcr.cz/koronavirus-doporucene-postupy-449.html

https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/

Z oblasti prevence se pak jedná zejména o tento postup Vámi deklarované prevence:

 • distanční režim
 • hygiena rukou
 • respirační etiketa
 • úklid a větrání
 • roušky (opět, pokud se osoby v sociálních zařízeních pohybují ve stejnorodé skupině osob, není potřeba je omezovat rouškami, jejichž dlouhodobý dopad na psychiku a zdraví – zanešení plicního stromu zcela běžnými bakteriemi
  a stafylokoky má spíše negativní než pozitivní ochranný účinek).
 • izolace, pokud je pozitivní test či příznaky
  • ústenka i na izolaci, pokud ji pacient „toleruje“ (takové pravidlo, kdy je pacient v izolaci, nebo na pokoji s ostatními stejně infekčními pacienty považujeme z hlediska řádné péče o veřejné zdraví a zdraví člověka za neakceptovatelné)

Z oblasti včasné „domácí léčby – tj. již s příznaky onemocnění v domácí karanténně“ jsme bohužel nenašli Váš jediný léčebný protokol či informaci, tak abychom jej mohli sumarizovat, a případně okomentovat.

Vypracovala tedy ČLK protokol pro praktické lékaře a pediatry s cílem:

 1. jak provádět skutečnou prevenci? Zejména zvyšováním dávek vitaminu C, vitamínu D, doplňováním zinku, a dalších opatření, a to zejména u všech rizikových kategorií.
 2. jak provádět včasné léčení lidí s příznaky onemocnění Covid-19 v domácím prostředí s cílem snížit počet hospitalizací v nemocnicích? Jaké protokoly pro tyto případy ČLK vypracovala? Nenašli jsme je, a pacienti si stěžují, že jim nejsou předepisovány žádné podpůrné léky pro zvýšení imunity, pro zamezení šíření virové infekce v těle tak, aby se onemocnění podchytilo u pacienta v počátečním stádiu. Zdravotní personál si pak stěžuje, že se do nemocnic dostávají k hospitalizacím těžké průběhy právě díky zanedbání „včasné domácí léčby“!
 3. Provedla ČLK diskuzi s širokou lékařskou obcí o účinnosti prevence ve formě roušek, testování, rozestupů a dezinfikování rukou? Jaký byl výsledek této diskuse? Žádáme doložení, jakými studiemi bylo prokázáno, že tyto metody nezpůsobují nežádoucí účinky ať krátkodobé tak dlouhodobé.
 4. Požádala ČLK prokazatelně MZ ČR a SÚKL, aby byly z principu předběžné opatrnosti
  u očkování experimentálními na lidech dlouhodobě netestovanými látkami:
 5. evidovány všechny nežádoucí účinky jako nežádoucí účinky vakcín, dokud nebude prokázáno jinak? Pokud nepožádala, tak proč NE?
 6. zpoplatněn administrativní výkon evidence těchto úkonů hlášení nežádoucích účinků v rámci úhrad za poskytování lékařské péče? Pokud nepožádala, tak proč NE?
 7. Vyžádala si ČLK přesné složení vakcín? ČLK by měla znát všechny látky obsažené ve vakcínách, aby mohla lékařům poskytnout protokoly pro léčení alergických reakcí na konkrétní látky obsažené ve vakcínách, a zajistit tak nejen informovaný souhlas, bez kterého nelze hovořit o dobrovolném očkování, stejně tak musí zajistit schopnost lékařů umět posoudit možné kontraindikace, i když neposoudí zdaleka zcela všechny. Farmaceutické společnosti nevyvinuly tyto vakcíny za své peníze formou investic, ale za peníze daňových poplatníků, na jejichž vývoji se finančně podílel v zásadě každý občan státu, který v rámci EU Pledge konference na vývoj těchto vakcín přispěl.
 8. Vyhodnocuje si ČLK sama pro sebe data a svá rozhodnutí od SÚKL či ÚZIS prokazující účinnost vakcín proti Covid-19? Kolik procent lidí onemocnělo s příznaky Covid-19:
  • plně očkovaných,
  • částečně očkovaných (tj. občan obdržel jakoukoli dávku vakcíny bez ohledu na dobu jejího působení v těle) a
  • zcela neočkovaných (ani jedna dávka)

a kolik jich z toho bylo:

 • hospitalizováno s příznaky Covid-19, či
 • zemřelo s příznaky Covid-19?
 1. Kontroluje ČLK transparentnost evidence očkovaných ve statistikách? Jakým způsobem? Nedochází k vedení očkovaných jako neočkovaných do doby nástupu účinnosti vakcín? To by totiž evidenci nežádoucích účinků v rámci jejich sledování zvláště pak u těchto zcela experimentálních látek výrazně zkreslilo.
 2. Má ČLK nastavený nějaký mechanismus (počet mrtvých, či počet zdravotně vážně poškozených lidí), který by vedl z principu předběžné opatrnosti k zastavení očkování české populace? Jaký mechanismus to je, a pokud neexistuje, proč takový nemáte?
 3. Ustanovila ČLK konzilium lékařů ze všech lékařských oborů, aby vyhodnocovala nahlášená podezření a vyvozovala z nich závěry pro další postupy praktických
  i odborných lékařů?
 4. Jakým způsobem ČLK s hlášeními nežádoucích účinků nakládá? Vyhodnocuje průběžně poměr rizik a benefitů jednotlivých vakcín? Informuje lékaře a pacienty v zájmu zachování informovaného souhlasu bezodkladně a průkazně o těchto výsledcích?
 5. Vypracovala již ČLK po několika měsících očkování lékařské protokoly k léčení jednotlivých nežádoucích účinků uvedených v příbalovém letáku, aby lékaři věděli, jak těmto pacientům pomoci? Vzhledem k tomu, že se jedná o očkování ve stádiu klinické studie, jakým způsobem jsou očkovaní lidé následně sledováni, kontrolováni včetně následných laboratorních odběrů a pozorování, tak jak by tomu v řádně vedené klinické studii mělo být? Na jaké finanční kompenzace a úlevy mají takoví lidé nárok?
 6. Jak spolupracuje ČLK se SÚKL, UZIS a MZČR v oblasti analýzy nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalových letácích? O jaké nežádoucí účinky se jedná a jak s těmito informacemi dále nakládáte?
 7. Analyzujete data týkající se pitev PCR-pozitivních u zemřelých a pitev u zemřelých s jednou a více dávkami očkování proti COVID-19 (bez časového omezení od doby aplikace očkování)? Pokud ne, uveďte prosím důvody proč NE.
 8. pro úmrtí s PCR pozitivitou uveďte
  1. Kolik úmrtí s PCR pozitivitou od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  2. Kolik pitev s PCR pozitivitou od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci a s jakým výsledkem?
 9. pro úmrtí nastalá po aplikaci očkovací látky (rozhodné datum je datum první aplikace)
  1. Kolik úmrtí nastalých po aplikaci, a to i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  2. Jaké příčiny a jejich počty se vztahují k úmrtím po aplikaci i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  3. Kolik pitev vztahujících se k úmrtím po aplikaci i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci a s jakým výsledkem?
 10. Zakázal nebo nedoporučil nějaký úřad či nějaké nařízení či zákon provádění pitev? Jaký úřad / Jaké nařízení / zákon?
 11. Považujete pitvu za fundamentální nástroj EBM?
 12. Protestuje či protestovala ČLK proti případnému neprovádění pitev, a to zejména u
  • všech příjemců jakékoli dávky experimentální vakcíny COVID-19
  • lidí s podezřením na úmrtí v souvislosti s COVID infekcí

Odvoláváme se zejména na fakt, že se očkuje experimentální a dlouhodobě na lidech netestovanou látkou. Pitvy podle nás vždy byly, jsou a budou základním nástrojem „evidence based medicine“, a zcela logicky by mohly odhalit skryté nežádoucí účinky vakcín, stejně tak jako daleko efektivnější postup v rámci léčby onemocnění COVID-19.

 1. Co konkrétně vedlo Vašeho prezidenta ČLK ke změně postoje, kdy v roce 2009 plameně hovořil o tom, že lékaři nejsou pokusní králíci, a dnes mu tento „experimentální pokus“ vůbec nevadí?

Je v nejvyšším zájmu ČLK a lékařů pod touto institucí sdružených, aby společně odhalovali, evidovali a patřičně včas reagovali na nežádoucí účinky vakcín, protože je zejména ve Vašem zájmu, zájmu Vašich rodin a přátel, udržet si nezpochybnitelnou důvěru všech občanů. Občané musí věřit tomu, že jednáte opravdu v zájmu jejich zdraví, a nikoliv jen pro své vlastní finanční ohodnocení či prospěch. Upozorňujeme Vás, že pokud dojde k prudkému, nekontrolovatelnému nárůstu nežádoucích účinků po očkování, a lidé pochopí spojitost svých potíží s vakcínami, jejich hněv se neobrátí proti farmaceutickým firmám, či vládě, ale v první řadě proti Vám – lékařům.

Poskytnuté informace mi prosím zašlete zprávou na výše uvedenou odesílací adresu datové schránky a to v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.

V Praze dne 25.11.2021

Radek PECH, nar. 07.05.1974

Za Iniciativu Kulový Blesk dále také David FORMÁNEK, Mgr. Milena MÍČOVÁ

PS: PROSÍME, přidejte se k lékařům, kteří se nebojí mít pochybnosti, kteří se nebojí varovat před syndromem kolektivního myšlení a vyzvat odpovědné orgány k uplatňování principu předběžné opatrnosti. Důkazů pro uplatnění těchto principů je již více než dost.

Žádost adresovaná České lékařské komoře k získání odpovědí týkající se covidu, očkování a léčby (podle zákona č. 106) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

 1. Ty denní lži v mainstream, mě už ničím nepřekvapí., u toho vysloveně už zívám a směju se.
  Když si sám dohledám už v tak vylhaných “statistikách” úmrtí – surové data – tak dojdu vždy ke stejnému závěru. A pokud by ÚZIS poskytoval kompletní surová data – namísto těch (už směšných) výběrových grafů s hospitalizacemi atd., tak při tom množství nenaočkovaných jedinců, jak jsou díky neočkovanýn strašně plné nemonice vs očko nesmrtelných machrů, kdy k hsopitalizaco dojde jen vzácně (nebo tak nějak, nevím přesně jakými výplody je krmí 😀 ), dojde se k výsledkům = že umírají stejně nebo více právě očkovanci…a dále se to prohlubuje u očko v jeho neprospěch, kdo to byl čekal, hahaha…xD
  Např. poslední surové data z 26.11., viz.: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ockovani-umrti.json

  lid “1fe5929b-4e5f-4cd3-abd0-6936d140098a”
  datum “2021-11-26”
  zemreli_celkem 43
  zemreli_bez_ockovani 23
  zemreli_bez_ockovani_relativni_pocet “0.53488372093”
  zemreli_bez_ockovani_vek_prumer 78
  zemreli_nedokoncene_ockovani 0
  zemreli_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet “0”
  zemreli_nedokoncene_ockovani_vek_prumer null
  zemreli_dokoncene_ockovani 20
  zemreli_dokoncene_ockovani_relativni_pocet “0.465116279069”
  zemreli_dokoncene_ockovani_vek_prumer 81
  zemreli_posilujici_davka 0
  zemreli_posilujici_davka_relativni_pocet “0”
  zemreli_posilujici_davka_vek_prumer nu

  = 23 neočko vs 20 očko zemřelo = teď si vemte, jak očkovanci jsou menším počtu hospitalizováni a ve výsledku umírají více, nebo stejně a každý jedinec se ohání pořád tím, jak jsou plné nemocnice neočkovaných, ale už se nidke veřejně nedovím, že očko v tak malém počtu – jak se nám snaží namluvit, umírají stejně, fakt nevidím rozdíl x tisíc pozitvníchj neočko vs pár stovek očko (jak se ám snaží lhaním namluvit), když ve finále umřou stejně. To ukazuje jen na jednu věc, že očkovanci mají nižší šance na přežití 🙂 ..a mohl bych pokračovat..a to nepočítám to, že kovídek nebyl nikdy izovolán a že sprotein je defakto sám kovid, takže vakcíny to roznáší s úmyslem, kdy naivní tečkovaní idioti jsou třetí fázi experimentů! Do toho vliv očko na neočko, ty lidi všude s příznaky “delta”, která se šíří hlavně tečkaři na jinak zdravé jedince a máte vymalováno! Každý od čerstvě opíchaných jedinců dostane min. krásnou dávku nachlazení, to už máme doma taky potvrzeno a já dokonce nedávno, kdy jsem opustil jednu “brigádu”, kde jsem měl být ještě do půlky ledna. Zase ty příznaky, kdy tam došla jedna opice, že byla ve středu na svátek nakupovat v obchodním centru a pak přišla do práce ve čtvrtek opíchaná, protože si zašla po nákupu na opich…ten debilismus mě ještě nepřestal udivovat, místo doktora tam jsou samozřejmě cvičené opice a tak tu šmakuládu dostala přímo do žíly a ne do delta svalu a pak jí bylo v práci blbě…a druhý den nepřišla. Jenže, já zas chytl ty zku**vené příznaky, co čerstvě opíchaní roznáší a už sem tak pak taky nepřišel, protože žádné peníze mi nenahradí zdraví. Doma jsem nasadil isoprinosine do toho pelyněk (derivát invermektinu) oba 3x denně společně s vit. D v dávkách kolem 20 000 IU/den a další bylinné čaje aj., a hned cca 3-4 dny a uzdravený. Když se pracuje s opíchanci (rozuměj tečkaře, prostě po vakcíně), kteří ji dostali cca 3 a více měsíců zpět, podle mě jsou už neškodní, ale ti čerství, to je o vždy o hubu !!

 2. Tohle je hodně dobrá otázka : Má ČLK nastavený nějaký mechanismus (počet mrtvých, či počet zdravotně vážně poškozených lidí), který by vedl z principu předběžné opatrnosti k zastavení očkování české populace? Jaký mechanismus to je, a pokud neexistuje, proč takový nemáte?
  Odpověď bude jistě zajímavá, kolik lidí chtějí obětovat a jaké jsou povolené ztráty.

 3. Je to marný,marný,marný…..
  Volání na poušti,všechno dávno všude naplánováno a ovce tomu „pastýři“ věří!
  Konec naší civilizace se blíží a hlupáci tomu tleskají-očkováááááát!!!
  Kdo pochopil,pochopil už zpočátku,ostatní ovce pochopí jako vždy až pozdě….
  M.j.tak to bylo v tomto státě už dříve….
  Díky Davide!

 4. 29.11.-1.12. 2021 na speciálním zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) se bude jednat o vypracování konvence, úmluvy nebo jiného mezinárodního dokumentu o zajištění pandemické pohotovosti. Tady je projekt tohoto dokumentu (zatím bez překladu, bohužel). Toto potřebuje adekvátní právní rozbor a pevné nervy.
  A GUIDE TO A PANDEMIC TREATY: THINGS YOU MUST KNOW TO HELP YOU MAKE A DECISION ON A PANDEMIC TREATY https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-09/guide-pandemic-treaty.pdf

 5. To je naprosto k hovnu, dokud budete legitimizovat neexistující covid. Copak nevíte, že mají nachystané další nemoci, covid22, spalničky a kýho výra. Nikdy to neskončí. Tak je to těžké připustit, že teorie z 19. století může být špatná a žemohla být podpořena podvodem v 50. letech? Tak je to těžké poslechnout si protiargumenty?
  A ty nekonečné traktáty páně Pecha, kterými je pověstný…. Kdo si myslíte, že bude číst několikastránkové litanie, všechno to letělo do koše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů